Kampen – Renovatie historische boerderij, Herziening bestemmingsplan

locatie Buitendijksweg 6 Kampen
Situatie Buitendijksweg 6 Kampen
Voorgevel Buitendijksweg 6 Kampen
Verbeelding bestemmingsplan Buitendijksweg 6 Kampen

Kampen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Kampen een bestemmingsplanherziening opgesteld voor de toevoeging van een extra woning aan de Buitendijksweg 6 te Kampen.

Aanleiding

Op het perceel aan de Buitendijksweg 6 te Kampen staat een woning, een hooischuur, een stal en een voormalige woonboerderij (1774). De boerderij uit 1774 is erg vervallen maar onder de ‘laag van veroudering’ is een prachtige historische boerderij zichtbaar waarbij nog veel historische details zijn te zien. Nu de boerderij (al jaren) niet meer in gebruik is als agrarisch gebouw, wil de initiatiefnemer deze graag gebruiken als woning. Het toevoegen van een extra woning past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2014 van de gemeente Kampen. Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Locatie

Het plangebied aan de Buitendijksweg 6 te Kampen ligt ten westen van de kern Kampen in het buitengebied. Dit is het overgangsgebied tussen het Drontermeer en het stedelijk gebied van Kampen. Het plangebied is in gebruik als woonerf, ontsluiting vindt plaats op de Buitendijksweg.

Toekomstige situatie

In de nieuwe situatie zal het erf géén grote verandering ondergaan, maar meer in ere hersteld worden. Wel zal de bestaande boerderij uit 1774 opnieuw gebruikt gaan worden als woning. De boerderij zal in zijn geheel gerestaureerd/ gerenoveerd worden. Dit met als doel de complete boerderij bewoonbaar te maken. Met dit plan is er een ontwerp voorgelegd dat rekening houdt met, en waarde toekent aan, de planologische en beeldbepalende kwaliteit en de directe omgeving. Waardoor wonen op een eeuwenoude boerderij anno 2016 mogelijk is, en daardoor een karakteristiek beeld in stand gehouden kan worden.

Door de gewenste ontwikkeling krijgt het erf twee wooneenheden, de toevoeging van een extra woning heeft gevolgen voor het bestemmingsplan. Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2014 is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het toekomstige beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten. De ruimtelijke onderbouwing vormt samen met regels en verbeelding de herziening van het bestemmingsplan

Herziening bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen maken bekend dat de gemeenteraad op 2 maart 2017 het bestemmingsplan NL.IMRO.0166.00991207-VB01, Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6, ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de voormalige karakteristieke bedrijfswoning als burgerwoning in gebruik te nemen. Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl