Nieuws

Nijkerk – Uitbreiding Hotel met 30 kamers

Reacties uitgeschakeld voor Nijkerk – Uitbreiding Hotel met 30 kamers

Nijkerk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nijkerk een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het Golden Tulip ‘Ampt van Nijkerk’. Het hotel heeft te maken met een toenemende vraag naar overnachtingen. De bezettingsgraad van het hotel neemt dan ook toe, om aan de vraag te kunnen blijven voldoen is uitbreiding noodzakelijk. De uitbreiding voorziet in het toevoegen van dertig kamers aan het hotel. Op 30 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het hotel.

Een uitbreiding van het hotel past niet binnen het geldende bestemmingsplan (bouwen buiten het bouwvlak). Het verlenen van een omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’ is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Hiervoor wordt de zogeheten uitgebreide Wabo-procedure doorlopen. Bij deze procedure dient aanvrager een bouwplan in met een ruimtelijke onderbouwing.

Ligging plangebied en bestaande situatie

De betreffende locatie is gelegen ten noorden van de kern Nijkerk. Het ligt op een grensgebied tussen de noordelijkste woonwijk van Nijkerk en het bedrijventerrein Arkervaart. Het plangebied wordt globaal gezien begrensd door de Berencamperweg aan de noordzijde, een woonwijk aan de oostzijde, bedrijfsbebouwing aan de zuidzijde en de Hemmelerweg aan de westzijde. Het hotel is gelegen aan de Berencamperweg 4 te Nijkerk.

Op het perceel bevindt zich het hotel ‘Ampt van Nijkerk’. Dit is een modern 4-sterren hotel met uitgebreide zakelijke faciliteiten. Door de ideale ligging, nabij snelweg A28, biedt het hotel een comfortabele uitvalsbasis voor zakelijke en particuliere gasten. Het hotel beschikt over 110 kamers en suites, welke zijn onderverdeeld in 48 Standaard kamers, 50 Superior kamers, 10 Junior suites en 2 Bruidssuites.

Toekomstige situatie

In samenwerking met initiatiefnemer heeft de architect een plan ontworpen voor uitbreiding van de oostelijke vleugel van het hotel met 30 kamers. De uitbreiding heeft een oppervlakte van circa 300 m2. Een bestaande vleugel wordt met ongeveer 30% verlengd, met de breedte van 5 kamers op de begane grond, eerste- en tweede verdieping (totaal 30 kamers). De goothoogte van 7 meter en de maximale hoogte van 10 meter komen overeen met de bestaande vleugel.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Noordwijk – Ruimte-voor-Ruimte woning

Reacties uitgeschakeld voor Noordwijk – Ruimte-voor-Ruimte woning

Noordwijk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Noordwijk een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een vierde woning op het perceel Duinweg 88 in Noordwijk.

Aanleiding

De initiatiefnemer is eigenaar van het perceel Duinweg 88 in Noordwijk. Dit perceel heeft in het verleden gebruik gemaakt van de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling. Op het perceel zijn schuren gesloopt en daarvoor in plaats zijn, naast de bestaande woning, twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Kort nadat deze ‘Ruimte-voor-Ruimte’ woningen planologisch gerealiseerd waren, is de initiatiefnemer in gesprek gegaan met de gemeente Noordwijk om nog een vierde woning op het perceel te realiseren.  Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar brief van 12 oktober 2012 in principe ingestemd met het verzoek tot de bouw van een vierde woning op het perceel Duinweg 88. Ter realisatie van de nieuwe woning is een overeenkomst gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) en kan medewerking worden verleend aan de bouw van een nieuwe (Greenport) woning.

Het perceel aan de Duinweg 88 heeft in het geldend bestemmingsplan ‘Duinrand’ de bestemming ‘Wonen’, binnen het bouwvlak zijn maximaal drie wooneenheden toegestaan. De realisatie van een vierde woning op het perceel Duinweg 88 is nu niet mogelijk. Om de vierde woning op het perceel Duinweg 88 mogelijk te maken is het nodig dat er een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan plaatsvindt. Het afwijken is mogelijk door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo. Deze uitgebreide procedure dient te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen ten westen van Noordwijkerhout en ten noorden van Noordwijk aan Zee. Het perceel Duinweg 88 ligt te midden van twee recreatieterreinen: Bungalowpark ‘De Gouden Spar’ en Bungalowpark ‘Duinhorst Noordwijk’.

Naast het perceel Duinweg 88 zijn de percelen Duinweg 88a en 88b gelegen. Deze percelen zijn tot stand gekomen via de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling. Het perceel Duinweg 88 heeft een oppervlakte van circa 3000 m2, het perceel Duinweg 88a heeft een oppervlakte van circa 1300 m2 en het perceel Duinweg 88b heeft een oppervlakte van circa 1100 m2. Op de percelen Duinweg 88a en 88b zijn inmiddels twee vrijstaande woningen gerealiseerd. De percelen Duinweg 88a en 88b worden via een centrale toegangsweg ontsloten op de Duinweg.

Toekomstige situatie

Voor het perceel Duinweg 88 is een plan opgesteld voor de realisatie van een vierde woning. Deze vierde woning zorgt voor de stedenbouwkundig afronding van het aanwezig bebouwingscluster. De woning wordt gebouwd op de tweede lijn, naast de reeds gebouwde woning (88b). De woning is vormgegeven als schuurachtige bebouwing, met een goothoogte van 3 meter en een nokhoogte van 8 meter. De woning staat evenwijdig aan de kavelrichting. Het nieuw te vormen bouwperceel heeft een oppervlakte van 600 m2.  Binnen dit bouwperceel wordt een vrijstaande woning gerealiseerd, deze woning heeft een maximale inhoud van 650 m3. De woning wordt geheel onderkelderd (parkeergarage). Ontsluiting van het perceel vindt plaats via de centrale gelegen toegangsweg. Parkeren vindt plaats op eigen erf voor minimaal twee auto’s. Erfafscheiding vindt plaats met gebiedseigen beplanting.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van de woning, als schuurwoning, zal worden bepaald door naturel hout, met antraciet metselwerk en keramische dakpannen, terwijl de kozijnen in de kleur antraciet zullen worden behandeld, de kolommen aan de achterzijde, bestaan uit massief eiken of Lariks. De bebouwing wordt in een stijl vormgeven met de kenmerken uit het gebied, de bebouwing heeft stijlovereenkomsten met de bebouwing op de omliggende percelen. Dit geeft eenheid.

Duurzaamheid

Het bouwplan voorziet in de behoefte van de bewoners, is zongericht gebouwd, veel glas aan de zuid- en westgevel. Met het ontwerp van de woning is rekening gehouden met levensloop bestendigheid, door een slaap- en badkamer op de begane grond te situeren. De woning zal nagenoeg zelfvoorzienend zijn, door gebruik te maken in de basis van hoge isolatie waarde voor gevels en dakvlak en door de kelder, zal verlies van de begane grond niet of nauwelijks aanwezig zijn. Wanden hebben een isolatie waarde van Rc = 6,0 m2 K/W en het dakvlak is voorzien van een isolatiewaarde van Rc-6,0 m2K/W. De kozijnen zijn voorzien van drievoudige gasgevulde beglazing, met een U-Waarde van 0,9. De woning zal worden voorzien van een warmtepomp en het dakvlak zal worden voorzien van zonnepanelen, zodanig, dat niet of nauwelijks een energie vraag zal ontstaan.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Ophemert – Wijziging ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’

Reacties uitgeschakeld voor Ophemert – Wijziging ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’

Ophemert – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente West Betuwe een principeverzoek en een wijzigingsplan opgesteld voor het perceel Molenstraat 43 in Ophemert. Op 29 augustus 2019 is er een principeverzoek ingediend bij de gemeente West Betuwe om de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Op 29 januari 2020 heeft het college van de gemeente West Betuwe een positief standpunt ingenomen over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ voor het perceel Molenstraat 43 in Ophemert. 

Aanleiding

Initiatiefnemer is sinds 1996 eigenaar van het perceel aan de Molenstraat 43 in Ophemert. Op dit perceel is een vrijstaande woning gesitueerd. Onlangs heeft de initiatiefnemer het perceel laten taxeren. De makelaar/taxateur heeft aangegeven dat het perceel geen woonbestemming heeft maar een agrarische bestemming met een bedrijfswoning. Dat heeft gevolgen gehad voor de taxatie. De reden hiervoor is dat de woning planologisch niet vastgelegd is als reguliere woning maar als bedrijfswoning. Het perceel Molenstraat 43 wordt al minimaal 40 jaar voor woondoeleinden gebruikt. Om het gebruik als burgerwoning te formaliseren zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de oostkant van Ophemert. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrenst door agrarische weidegronden, aan de zuidzijde door de Molenstraat en aan de westzijde door een hoveniersbedrijf/kwekerij. Ten oosten van het perceel is rivier De Waal en nevengeul De Kil gelegen.

Het perceel aan de Molenstraat 43 is in gebruik voor woondoeleinden en heeft een oppervlakte van circa 5000 m2. Er vinden al minimaal 50 jaar geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer plaats op het perceel. De bebouwing bestaat uit een woning (90 m2) met een bijgebouw (200m2). Het bijgebouw is de oorspronkelijke T-boerderij uit 1933. Achter op het perceel staat nog een historisch schuurtje uit 1933 met een oppervlakte van circa 25 m2. Het perceel heeft een ontsluiting op de Molenstraat. Het perceel is in de loop der tijd landschappelijk ingepast met gebiedseigen houtsingels en hagen.  

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie verandert er niets aan het feitelijk gebruik van het perceel Molenstraat 43. De feitelijke situatie wordt planologisch vastgelegd met een bestemmingsplanwijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Er wordt geen bebouwing op het perceel toegevoegd. De ontsluiting van het perceel wijzigt niet, er is voldoende ruimte op eigen erf voor het parkeren. Het voorliggend wijzigingsplan is de juridisch-planologische regeling die de wijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk maakt.

Planstatus

De gemeente West Betuwe heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het wijzigingsplan is door de gemeente West Betuwe op 14 september 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een wijzigingsplan nodig?

Graag stel ik het wijzigingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Garderen – Nieuwbouw woning

Reacties uitgeschakeld voor Garderen – Nieuwbouw woning

Garderen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Barneveld een ruimtelijke procedure begeleid voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Speulderbosweg in Garderen.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de Speulderbosweg in Garderen en heeft de wens om daar een vrijstaande levensloopbestendige woning voor eigen gebruik te realiseren. Het perceel heeft echter de bestemming ‘Wonen-1’ zonder bouwvlak. Op basis van het bestemmingsplan is het bouwen van een woning niet toegestaan. Voor de realisatie van deze woning zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de westkant van Garderen. Het plangebied ligt binnen het bebouwingslint van de Speulderbosweg en heeft een oppervlakte van circa 2600 m2. Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Deelgebied 1 is de ‘open ruimte’ aan de Speulderbosweg en heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen-1’. Deelgebied 2 is de ‘open ruimte’ tussen het bebouwingslint van de Speulderbosweg en het bebouwingslint van de Putterweg. Dit deelgebied heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf’.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt er in het plangebied (deelgebied 1) een vrijstaande woning gesitueerd, de bestaande schuur in deelgebied 2 blijft behouden. Deze schuur wordt gebruikt als bijgebouw bij de woning, de grond erom heen wordt gebruikt als tuin bij de woning. De diepte (45 meter) en grootte (1200 m2) van deelgebied 1 geeft voldoende ruimte voor een vrijstaande woning

De oriëntatie van de bebouwing op het perceel Putterweg 58 is gericht op de Putterweg. De achterzijde van deze bebouwing is zichtbaar aan de Speulderbosweg. Dit geeft een verommeld beeld en heeft een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit. Door de bouw van een vrijstaande woning in deelgebied 1 verdwijnt de bedrijfsbebouwing van de Putterweg 58 uit het zicht. Een achterkantsituatie wordt gewijzigd in een voorkantsituatie. Dit verhoogt de beeldkwaliteit, wat passend is bij de uitstraling van de Speulderbosweg.

Landschappelijke inpassing

Het landschapsplan is een samensmelting van een drietal ontwerpprincipes en uitgangspunten. Zo heeft dit plan de analyse van het landschap in het plangebied en de bijbehorende cultuurhistorische principes gekoppeld. Uiteraard is er gekozen voor de aanplant van inheemse, lokaal passende boom- en struiksoorten. De bestaande structuren worden versterkt en er wordt aansluiting gezocht bij de omringende ‘groene’ erven. Een belangrijke groenstructuur is de bomenrij/singel langs de buitenzijde van het perceel, deze zal versterkt worden (aanbrengen van meer gelaagdheid en variatie). Het voorerf wordt omzoomd met een haagstructuur. De haagstructuur rond het erf gaat over in een natuurlijke vrij uitgroeiende haag. Verspreid op het erf worden bestaande bomen gehandhaafd en enkele nieuwe beeldbepalende bomen aangeplant. Zo ontstaat er een mooie gelaagdheid op het erf. Deze lagenbenadering absorbeert de nieuwe en bestaande bebouwing in het landschap. De voorgestelde groene interventies versterken de kernkwaliteiten zoals die beschreven zijn in de omgevingsverordening.

Planstatus

De gemeente Barneveld heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en door de gemeente Barneveld gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan of landschappelijke inpassing nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Advies?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Elspeet – Nieuwe vrijstaande woning

Reacties uitgeschakeld voor Elspeet – Nieuwe vrijstaande woning

Elspeet – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Krommeweg 25 in Elspeet.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de Krommeweg 25 in Elspeet. Op dit perceel staat een woning welke sinds 2010 niet meer in gebruik is. Initiatiefnemer heeft de wens om de bestaande woning te slopen en een nieuwe woning, met beperkte omvang, te realiseren op dit perceel. Op basis van het bestemmingsplan is het bouwen van een woning niet toegestaan. Voor de realisatie van deze woning zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het perceel aan de Krommeweg 25 te Elspeet ligt ten noordwesten van de kern Elspeet. Het perceel heeft een oppervlakte van 6 are 77 ca. Op het perceel bevindt zich een woning en daarbij behorende opstallen met een totaal oppervlakte van circa 140 m2. De locatie Krommeweg 25 kan worden aangemerkt als inbreidingslocatie. Het perceel ligt binnen bestaand stedelijk gebied en wordt aan twee zijden ingesloten door woonbebouwing.  Het plangebied wordt aan de noordzijde begrenst door de Krommeweg, aan de oostzijde door perceel Krommeweg 23, aan de zuidzijde door perceel 7364 en aan de oostzijde door perceel Krommeweg 27. Ontsluiting van het perceel vindt plaats op de Krommeweg.

Toekomstige situatie

Voor het perceel Krommeweg 25 is een plan opgesteld voor de realisatie van een kleine vrijstaande seniorenwoning (inhoud<300 m3). De bestaande bebouwing op het perceel met een oppervlakte van circa 140 m2 wordt gesloopt. Door nieuwe bebouwing te realiseren met een beperkte inhoud ( maximaal 300 m3) zal er niet alleen sprake zijn van ruimtelijk aantrekkelijke herontwikkeling op een inbreidingslocatie ook wordt gebouwd in het goedkope segment, waardoor de woning zowel geschikt is voor de doelgroep “senioren” als “starters”. De locatie is goed bereikbaar en ligt op slechts 900 meter afstand van het centrum van Elspeet. De sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van de nieuwe bebouwing levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het straatbeeld wordt hierdoor verbeterd.

Duurzaamheid

Het streven is om de nieuwe woning te realiseren met aandacht voor energie en klimaat. Door te bouwen met de standaard van de toekomst zijn de woningen voorbereid op klimaatverandering en heeft het een hogere toekomstwaarde. Uitgangspunt in het plangebied is ‘nul-op-de-meter’ woning. De woning is meer dan goed geïsoleerd en er wordt geen gas gebruikt. De woning wordt voorzien van zonnepanelen en een hybride warmtepomp.

Planstatus

De gemeente Nunspeet heeft medewerking verleend aan dit initiatief. De ruimtelijke onderbouwing is door de gemeente Nunspeet gepubliceerd.

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Foudgum – Boerderij met dagbesteding

Reacties uitgeschakeld voor Foudgum – Boerderij met dagbesteding

Foudgum – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Noardeast-Fryslân een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van dagbesteding, een kleinschalige camping, een landwinkeltje en een bed- en breakfast op het perceel aan de F. Haverschmidtwei 2 in Foudgum.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de F. Haverschmidtwei 2 in Foudgum. Op dit perceel staat een boerderij met agrarische opstallen. Er vinden op het perceel geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer plaats. De wens van de initiatiefnemer is om op het perceel een dagbesteding te realiseren voor mensen met een beperking. Ze willen dat deze mensen graag zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Op basis van het bestemmingsplan is het niet toegestaan. Voor de realisatie van dit initiatief zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de westkant van Foudgum. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de F. HaverSchmidtwei, aan de zuidzijde door de Aesgemawei en aan de oostzijde door de agrarische weidegronden. Het plangebied staat kadastraal bekend als perceelnummer 222, 810 en 789. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2 hectare.

Op het perceel F. HaverSchmidtwei 2 is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd. De bebouwing bestaat uit een boerderij met diverse opstallen. Het perceel wordt nu alleen voor woondoeleinden gebruikt, er vinden geen bedrijfsactiviteiten meer plaats. Het perceel heeft een ontsluiting op de F. HaverSchmidtwei.

Toekomstige situatie

De wens van de initiatiefnemer is om op het perceel F. HaverSchmidtwei 2 een dagbesteding te realiseren voor mensen met een beperking. Ze willen dat deze mensen graag zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Het maximaal aantal cliënten zal tien zijn. In de toekomst is het de wens om samen met de cliënten een aantal activiteiten te ontplooien, te weten:

 1. een tentenkamp met vier safari tenten;
 2. een landwinkeltje voor eigengemaakte producten en cadeau artikelen (met koffie en thee);
 3. een bed- en breakfast.

Het is de bedoeling om de tenten, het landwinkeltje en bed- en breakfast met de cliënten van de dagbesteding te runnen. Het streven is er om dit binnen twee jaar te realiseren. Het landwinkeltje (productie gebonden detailhandel) en bed- en breakfast worden in de bestaande boerderij gerealiseerd. De dagbesteding vindt plaats in het bestaande bijgebouw achter de boerderij. De vier safari tenten worden geplaatst op het bestaande grasveld, achter de boerderij. Deze tenten zijn bedoeld voor vier personen.

Planstatus

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld.

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Is de uitbouw van mijn woning vergunningsvrij?

Reacties uitgeschakeld voor Is de uitbouw van mijn woning vergunningsvrij?
uitbouw woning vergunningsvrij

U heeft ruimte te kort in uw woning en u wilt de woning gaan uitbouwen. Het uitbouwen van de woning kan in sommige gevallen vergunningsvrij. Dit artikel geeft informatie over het uitbouwen zonder vergunning. Een grotere woonkamer of keuken. Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning nodig.

Wat is een bijbehorend bouwwerk?

Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ is een verzamelterm voor een uitbreiding van een hoofdgebouw, zoals een aan- of uitbouw waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw. Een bijbehorend bouwwerk kan alleen worden gebouwd op het erf dat hoort bij het hoofdgebouw. Het erf is de grond bij het hoofdgebouw die volgens het bestemmingsplan mag zijn ingericht voor het gebruik van het hoofdgebouw. Een uitbouw van de woning valt dus onder het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’.

Advies?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Wanneer uitbouw woning vergunningsvrij?

Of een uitbouw van de woning vergunningsvrij bij een hoofdgebouw is toegestaan, hangt af van verschillende dingen. Eerst moet duidelijk zijn op welk gedeelte van het erf vergunningsvrij mag worden gebouwd. Met de omvang van dat erfgedeelte is te berekenen hoeveel daarop mag worden gebouwd. Daarbij is de omvang van het oorspronkelijke hoofdgebouw van belang, maar ook de omvang van de bebouwing die er later is bijgekomen. Ook de hoogte en het gebruik van het bijbehorend bouwwerk is gebonden aan regels. U kunt in stappen bepalen waar en hoeveel bebouwing is toegestaan.

 • Stap 1: Bepaal het achtererfgebied
  U mag alleen op het achtererf vergunningsvrij bijbehorende bouwwerken bouwen. De grond gelegen achter de woning is het achtererfgebied.
 • Stap 2: Bepaal de omvang van het bebouwingsgebied
  Een achtererf mag niet helemaal worden volgebouwd. Daarom is het uitbouwen van de woning alleen voor een percentage van het achtererfgebied toegestaan. Het achtererfgebied en de grond onder de aan het hoofdgebouw toegevoegde aan- en uitbouwen is het ‘bebouwingsgebied’
 • Stap 3: Bereken de maximaal toelaatbare oppervlakte van uw uitbouw
  Een bepaald percentage van het bebouwingsgebied mag worden bebouwd met de uitbouw van de woning.
 • Stap 4: Bereken hoeveel er nog mag worden bijgebouwd bij uw woning
  Zolang de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij het oorspronkelijke hoofdgebouw de berekende limiet niet overschrijdt, kan er nog worden bijgebouwd.
 • Stap 5: Ga na hoe hoog u mag bouwen
  Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten. Binnen een afstand van 4 meter mag er niet hoger worden gebouwd dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag.
 • Stap 6: Check het gebruik van het bijbehorend bouwwerk
  Binnen een afstand van 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet het gebruik van een bijbehorend bouwwerk gelijk of ondergeschikt zijn aan dat van het hoofdgebouw.

Als u al deze stappen heeft doorlopen weet u of én hoe u de woning vergunningsvrij kan uitbouwen.

Maar let wel op!

Het uitbouwen van de woning is vergunningsvrij maar niet regelvrij. Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De regels uit het bestemmingsplan zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen, en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wèl.

De regels over technische bouwkwaliteit waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staan in het Bouwbesluit. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid.

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. In veel gevallen wordt u het eens – wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.
Voor werkzaamheden en bouwen aan of bij een beschermd monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht geldt als hoofdregel dat er een omgevingsvergunning nodig is.

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van te bouwen gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningsvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze welstandseisen. Wel kan de gemeente optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’.

Bij twijfel, neem contact met mij op

Het kan zijn dat je twijfelt over het vergunningsvrij bouwen of dat je nog vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.

Mag u in de bestemming tuin een carport bouwen

Reacties uitgeschakeld voor Mag u in de bestemming tuin een carport bouwen
bestemming tuin carport

U kent het wel. Net een nieuwe auto gekocht, blinkend komt deze uit de garage komt. U rijdt naar huis, zet de auto vol trots in uw voortuin. De volgende dag wil u deze blinkende auto aan uw collega’s gaan tonen. Vol enthousiasme loopt u de volgende dag naar de auto, daar wacht echter een verassing. De vogels en duiven uit de buurt konden uw nieuwe auto ook waarderen, deze hebben verschillende ‘welkomstgeschenken’ achtergelaten op uw auto. Het is tijd om een carport in de bestemming tuin te bouwen!
Om een carport te realiseren kunt u eerst bekijken of het mogelijk is om de carport vergunningsvrij te bouwen, is het niet mogelijk om een carport vergunningsvrij in de bestemming tuin te bouwen dan zal u een omgevingsvergunning nodig hebben. Kortom, geen tijd te verliezen! Aan de slag! Ik geef u als omgevingsplancoach / adviseur ruimtelijke ordening uitleg over dit onderwerp.

Advies?
Wilt u weten binnen welke bestemming uw perceel valt ? Vraag hier bestemmingsplan informatie over uw perceel aan !

Wat is een carport?

Een bouwwerk met tenminste een dak en niet, of aan maximaal twee zijden van wanden voorzien, die niet tot de constructie zelf behoren.

Carport vergunningsvrij bouwen?

Een carport (bijbehorend bouwwerk) kan vergunningsvrij gebouwd worden. Dit kan op basis van artikel 2 bijlage II of artikel 3 van bijlage II Besluit omgevingsrecht. U mag alleen op het achtererf vergunningsvrij bijbehorende bouwwerken bouwen. Voor bijbehorende bouwwerken op het voorerf is altijd een vergunning nodig. Op een hoek geldt dat ook voor het zijerf. Uw achtererfgebied is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.
Het bouwen van carport in de voortuin valt niet onder het vergunningsvrij bouwen, hiervoor heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Een carport in de bestemming tuin bouwen?

In een bestemmingsplan wordt door gemeenten vaak de bestemming ‘Tuin’ toegekend aan voortuinen en zijtuinen. Dit heeft als doel het tegengaan van bebouwing voor of naast de woning. In de planregels is dan opgenomen dat hier niet mag worden gebouwd. De rechter heeft hier enkele jaren geleden over geoordeeld dat hoewel er volgens het bestemmingsplan niet gebouwd mag worden op de bestemming “Tuin”, deze bestemming niet verbiedt dat er vergunningsvrij gebouwd mag worden, omdat het perceel is ingericht en mag worden gebruikt als tuin behorende bij de woning. Kortom, ook binnen de bestemming “Tuin”, is het mogelijk om een carport vergunningsvrij te bouwen.

Advies?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Carport in voortuin bouwen?

Het bouwen van een carport voor de voorgevelrooilijn is niet vergunningsvrij. Als het bestemmingsplan dit ook niet toe laat, zal er door de gemeente een omgevingsvergunning verleend moeten worden. Dit gemeente zal dan eerst beoordelen of een carport stedenbouwkundig wenselijk is. Dit houdt in dat beoordeeld wordt of de carport qua afmeting en vormgeving passend is in de omgeving. Voor uw is van belang om bij de gemeente aan te geven of een soortgelijke carport al eerder is toegestaan door de gemeente. Dit gemeente hanteert immers het motto ‘gelijke monniken gelijke kappen’.

Meer weten?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.

Schuur verbouwen tot mantelzorgwoning

Reacties uitgeschakeld voor Schuur verbouwen tot mantelzorgwoning
schuur verbouwen mantelzorgwoning

U woont op een ruim perceel met daarop een vrijstaande woning, een garage en een schuur. Uw moeder is inmiddels alweer ruim de zeventig gepasseerd en is hulpbehoevend geworden. Zowel u als uw moeder voelen er niets voor om uw moeder in een verzorgingstehuis te plaatsen. U wilt de zorg voor uw moeder op u nemen. Het liefst vanuit uw eigen huis, maar u wilt haar wel een eigen plekje kunnen geven. De schuur op uw perceel lijkt hiervoor de ideale oplossing. Deze schuur is geïsoleerd, heeft water/elektra en gas aansluitingen en staat op geruime afstand van het woonhuis. U wilt deze schuur ombouwen naar een mantelzorgwoning!
In het bestemmingsplan staan vaak regels opgenomen over wat wel en niet mag in een bijgebouw of schuur. Is de activiteit passend binnen het bestemmingsplan? Zijn er vergunningsvrije mogelijkheden? Als adviseur stedenbouw, omgevingsplancoach, help ik u met dit vraagstuk.

Advies?
Wilt u weten binnen welke bestemming uw perceel valt ? Vraag hier bestemmingsplan informatie over uw perceel aan !

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg (meestal langdurig en kan intensief) en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals een huishouden voeren. Soms verrichten mantelzorgers verpleegkundige handelingen. De officiële definitie zoals die in de Wmo gebruikt wordt, is:
‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Kunt u vergunningsvrij de schuur verbouwen voor mantelzorg?

Voor het gebruiken een bestaand bouwwerk (aan-, uitbouw of bijgebouw) bij een woning voor mantelzorg heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Dit staat in onderdeel 22 van artikel 2, bijlage II Besluit omgevingsrecht. Als u de schuur wil verbouwen voor mantelzorg dient u te voldoen aan de voorwaarden van onderdeel 8 van artikel 3, Bijlage II Besluit omgevingsrecht:

 • geen verandering van de draagconstructie,
 • geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,
 • geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en
 • geen uitbreiding van het bouwvolume.

Verklaring huisarts

Het kan het zijn dat de mantelzorgsituatie al bekend is bij de gemeente doordat een waardering is toegekend aan de mantelzorger. Voor gevallen waarin daarvan geen sprake is en bij gemeenten twijfel bestaan over de aanwezige zorg- of ondersteuningsbehoefte, kan een gemeente een verklaring daarover verlangen van de zorg- of hulpbehoevende. Deze verklaring kan worden verstrekt door de huisarts, wijkverpleegkundige of een ander deskundig te achten persoon of een deskundige instantie. Deze mogelijkheid is opgenomen, zodat in gevallen waarin de gemeente gerede twijfel heeft over de mantelzorgbehoefte, de bewijslast hieromtrent bij de zorg- of hulpbehoevende door de gemeente kan worden gelegd.

Mantelzorg is tijdelijk

U heeft de schuur omgebouwd tot mantelzorgwoning, deze mantelzorgwoning mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De woning hoeft daarna niet afgebroken te worden, maar moet wel in oude staat teruggebracht worden of zo aangepast dat het niet meer bewoond kan worden. Sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn, maar niet alles hoeft weg, want ook een schuur kan bv een wasbak o.i.d. hebben. Het gaat er vooral om dat het niet meer bewoond wordt.

Meer weten?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebt. U wilt bijvoorbeeld niet uw bestaande schuur gebruiken voor mantelzorg. U wilt uw woning uitbreiden voor mantelzorg of u wilt een nieuwe bijgebouw plaatsen voor mantelzorg. Er is veel mogelijk op gebied van mantelzorg, maar niet alles is vergunningsvrij. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.

Elspeet – Uitbreiding woonvilla en bieden van logies

Reacties uitgeschakeld voor Elspeet – Uitbreiding woonvilla en bieden van logies
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit02
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit01
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit03

Elspeet – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de uitbreiding van een woonvilla en bieden van logies aan de Stakenbergweg 220 te Elspeet.

Aanleiding

De initiatiefnemer, eigenaar van Hotel Landgoed Het Roode Koper te Leuvenum, heeft een plan opgesteld voor de uitbreiding en verbouwing van een woonvilla en het bieden van logies aan de Stakenbergweg 220 te Elspeet. De initiatiefnemer wil op deze locatie logies bieden als overloop voor Hotel landgoed Het Roode Koper. Er wordt circa 16 m2 aan bebouwing gesloopt en er wordt circa 50 m2 aan bebouwing herbouwd. De woonvilla heeft een oppervlakte van ongeveer 106 m2, na de verbouw bedraagt de oppervlakte ongeveer 140 m2.

Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Dit rapport geeft hiervoor de ruimtelijke onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het toekomstige beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.

Locatie

Het perceel aan de Stakenbergweg te Elspeet (kadastraal bekend als nummer 5527) ligt ten noordwesten van de kern Elspeet in het buitengebied. Op het perceel staat een woonvilla met bijgebouwen. Het grootste deel van de gronden in deze omgeving worden als bos en landgoed gebruikt. Naast de hoofdfunctie ‘natuur’ komt ook ‘agrarisch’ gebruik voor in de omgeving van het plangebied. Het plangebied wordt begrensd door de Stakenbergweg en de omliggende bospercelen.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

De voorgenomen verbouwing tot logies behorende bij het ‘Landgoed het Roode Koper’ te Leuvenum geeft de nieuwe eigenaar de mogelijkheid om de villa in zijn totaal in de oude luister te herstellen inclusief uitbreiding. De architectuur van de bestaande villa is als uitgangspunt genomen voor de renovatie en consequent voortgezet in de uitbreiding. Het resultaat is een gerenoveerde villa die voldoet aan de huidige eisen en wensen met behoud van de esthetische kwaliteiten welke al decennialang voor deze locatie gelden.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.

De omgevingsvergunning voor dit initiatief is inmiddels verleend door de gemeente Nunspeet en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl