Wonen en zorg

Wonen en zorg (bron: google)

Wonen en zorg (bron: google)

Uit onderzoek is gebleken, dat op termijn een tekort ontstaat aan passende seniorenhuisvesting. De vraag is dus op welke wijze gezorgd kan worden voor tijdig, passende huisvesting voor deze alsmaar groeiende doelgroep. De overheid streeft ernaar dat mensen met een zorgvraag langer zelfstandig wonen. Dit past bij de maatschappelijke trend over nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving.

Mensen leven wereldwijd steeds langer door de stijgende welvaart en de verbeterde gezondheidszorg. Met z’n allen hebben we daardoor vaker hulp nodig van anderen om ons heen – om een boodschap te doen, te helpen met koken, samen naar de dokter te gaan, etc.  Deze veranderingen brengen nieuwe woonbehoeften met zich mee:
met zich meebrengt.

Mantelzorg

Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langere tijd intensief voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Deze vorm van onbetaalde zorg heet mantelzorg en omvat dus niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorg is in woningen vanzelfsprekend toegestaan, in vrijstaande bijbehorende bouwwerken echter niet. Mantelzorg is wel toegestaan in een vrijstaande speciaal voor mantelzorg bedoelde unit. Deze regeling is bedoeld om mantelzorg te ondersteunen en is niet bedoeld voor het vergroten van de te bebouwen oppervlakte. Daarom geldt deze regeling alleen tijdelijk, voor zolang mantelzorg wordt gegeven. Daarna moet het perceel weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, danwel in overeenstemming worden gebracht met de bouwregels. Een mantelzorgunit is een verplaatsbare en herbruikbare unit die wat ligging en uitstraling betreft een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

Meergeneratiewoning

Meergeneratiehuizen zijn woningen die onder één dak huisvesting bieden aan meerdere generaties, meestal uit een familie. Nieuwbouwwoningen van dit type worden doorgaans gebouwd in opdracht van particulieren. Ook bestaande woningen kunnen echter mogelijkheden bieden voor splitsing met het oog op huisvesting van meerdere generaties. Samenwonen met meerdere generaties in één huis vraagt op zichzelf geen bijzondere juridische regeling. Om meerdere redenen geven initiatiefnemers er echter vaak de voorkeur aan de woning kadastraal te splitsen.

Kangeroewoning

Een kangoeroewoning is een woning voor een bewoner met een ondersteuningsbehoefte (de buidelwoning) die is gekoppeld aan een woning van iemand die ondersteuning verleent (de hoofdwoning).
Beide woningen zijn zelfstandige woningen met een eigen huisnummer, maar zijn wel fysiek aan elkaar verbonden. Het uitgangspunt is dat u kunt zorgen voor bijvoorbeeld uw gehandicapte kind of samen wilt wonen met uw ouders maar toch met uw eigen gezin in de hoofdwoning een eigen leven kunt leiden.

Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een zelfstandige woning voor senioren, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben. De woning ligt in de nabijheid van een zorginstelling waar diensten en zorg afgenomen kunnen worden en gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen.

Levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning genoemd is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning zodat bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom.

All together now

Dit is een combinatie van wonen, zorg en opleiding. Op een soort campus wonen mensen in een zorgappartement. Het gebouw staat in verbinding met een school waar jongeren voor de zorg worden opgeleid. Het restaurant staat open voor bewoners, studenten en docenten. Er zijn ook studentenwoningen en (buurt)voorzieningen zoals een bioscoop, een theater en een gemeenschappelijke tuin. De studenten lopen stage in de zorgappartementen, ouderen geven gastcolleges en begeleiding. Interactie en een stimulerende woon- en leeromgeving staan centraal.