Wezep – Bestemmingsplanherziening

Bestemmingsplanherziening Wezep, locatie
Bestemmingsplanherziening Wezep, plangebied
Bestemmingsplanherziening Wezep, inrichtingsplan
Bestemmingsplanherziening Wezep, referentiebeelden
Bestemmingsplanherziening Wezep, verbeelding

Wezep – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Bouwkundig ontwerp en ingenieursbureau Ter Velde en Den Besten en de gemeente Oldebroek een bestemmingsplanherziening opgesteld voor de functieverandering van agrarische bedrijvigheid naar woongebied aan de Duivendansweg 10 te Wezep.

Ligging planlocatie

Het plangebied ligt ten noorden van Wezep in het buitengebied van de gemeente Oldebroek. Het plangebied ligt aan de Duivendansweg. Tussen het plangebied en Wezep is de A28 gelegen. Op het agrarisch perceel bevinden zich de adressen Duivendansweg 10, 10a en 10b. Het plangebied wordt begrensd door de Duivendansweg, het kadastraal perceel van de Duivendansweg 8 en de omliggende agrarische gronden.

Doel van het plan

Op de locatie aan de Duivendansweg 10 in Wezep staat een boerderij met diverse opstallen. Het erf van de Duivendansweg 10 strekt zicht uit langs de weg. De schuren worden op dit moment vooral gebruikt voor opslag. De initiatiefnemers zijn voornemens het agrarische bedrijf geheel te stoppen en gebruik te maken van de regeling functieverandering van de gemeente Oldebroek. Hierbij willen ze diverse schuren slopen. Het betreft de sloop van circa 1600 m2 aan agrarische bebouwing. Als compensatie voor de sloop van deze bebouwing wordt een vrijstaande woning teruggebouwd. Nu de wijziging van agrarisch naar wonen uitgevoerd wordt, kan de planologische splitsing van de dubbel bewoonde boerderij plaats vinden. De bestaande boerderij wordt gesplitst in twee vrijstaande woningen: de bestaande boerderij en een nieuw woongebouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de regeling ‘Woningspiltsing Oldebroek’ welke verwerkt is in het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een bestemmingsplanherziening op van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007, welke de juridisch-planologische regeling vormt die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt.

Bestemmingsplanherziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 10 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl