Ophemert – Wijziging ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’

Ophemert – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente West Betuwe een principeverzoek en een wijzigingsplan opgesteld voor het perceel Molenstraat 43 in Ophemert. Op 29 augustus 2019 is er een principeverzoek ingediend bij de gemeente West Betuwe om de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Op 29 januari 2020 heeft het college van de gemeente West Betuwe een positief standpunt ingenomen over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ voor het perceel Molenstraat 43 in Ophemert. 

Aanleiding

Initiatiefnemer is sinds 1996 eigenaar van het perceel aan de Molenstraat 43 in Ophemert. Op dit perceel is een vrijstaande woning gesitueerd. Onlangs heeft de initiatiefnemer het perceel laten taxeren. De makelaar/taxateur heeft aangegeven dat het perceel geen woonbestemming heeft maar een agrarische bestemming met een bedrijfswoning. Dat heeft gevolgen gehad voor de taxatie. De reden hiervoor is dat de woning planologisch niet vastgelegd is als reguliere woning maar als bedrijfswoning. Het perceel Molenstraat 43 wordt al minimaal 40 jaar voor woondoeleinden gebruikt. Om het gebruik als burgerwoning te formaliseren zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de oostkant van Ophemert. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrenst door agrarische weidegronden, aan de zuidzijde door de Molenstraat en aan de westzijde door een hoveniersbedrijf/kwekerij. Ten oosten van het perceel is rivier De Waal en nevengeul De Kil gelegen.

Het perceel aan de Molenstraat 43 is in gebruik voor woondoeleinden en heeft een oppervlakte van circa 5000 m2. Er vinden al minimaal 50 jaar geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer plaats op het perceel. De bebouwing bestaat uit een woning (90 m2) met een bijgebouw (200m2). Het bijgebouw is de oorspronkelijke T-boerderij uit 1933. Achter op het perceel staat nog een historisch schuurtje uit 1933 met een oppervlakte van circa 25 m2. Het perceel heeft een ontsluiting op de Molenstraat. Het perceel is in de loop der tijd landschappelijk ingepast met gebiedseigen houtsingels en hagen.  

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie verandert er niets aan het feitelijk gebruik van het perceel Molenstraat 43. De feitelijke situatie wordt planologisch vastgelegd met een bestemmingsplanwijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Er wordt geen bebouwing op het perceel toegevoegd. De ontsluiting van het perceel wijzigt niet, er is voldoende ruimte op eigen erf voor het parkeren. Het voorliggend wijzigingsplan is de juridisch-planologische regeling die de wijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk maakt.

Planstatus

De gemeente West Betuwe heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het wijzigingsplan is door de gemeente West Betuwe op 14 september 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een wijzigingsplan nodig?

Graag stel ik het wijzigingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.