Bestemmingsplan wijzigen

Gaat u bouwen of verbouwen? Het kan zijn dat u voor uw bouwplan het huidige bestemmingsplan moet wijzigen. Maar wat is precies de procedure? Huisman | Ruimte & Visualisatie begeleidt u bij het opstellen van uw nieuwe bestemmingsplan. Voor het creëren van draagvlak bij de gemeente en andere betrokken partijen.

Huisman gaat voor u het bestemmingsplan wijzigen
Huisman gaat voor u het bestemmingsplan wijzigen

Wanneer uw initiatief een concreet project betreft dat op korte termijn in één keer kan worden gerealiseerd dan kiest u de weg van de omgevingsvergunning. Bij meer omvangrijke projecten waarbij bijvoorbeeld het definitieve bouwplan nog niet vast staat kan het verstandig zijn om een bestemmingsplan op te stellen.

Wat is een bestemmingsplan ?

Een bestemmingsplan kent meer flexibiliteit dan een omgevingsvergunning. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden, of erop gebouwd mag worden en wat er gebouwd mag worden op de gewenste locatie. In Nederland is namelijk voor iedere kavel vastgelegd welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. Zo mag een bepaald perceel alleen voor wonen, recreatie, agrarisch of bedrijvigheid gebruikt worden. Wilt u dit aanpassen? Dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Op de verbeelding zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de regels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De toelichting gaat in op relevante beleidsnota’s, milieuaspecten, de huidige opzet van een plangebied en de ontwikkelingslocaties. Digitale bestemmingsplannen worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Procedure bestemmingsplan

De procedure van het bestemmingsplan is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. De procedure bestaat uit een vooroverlegfase, een ontwerpfase en een vaststellingsfase. Het vooroverleg is bedoeld om betrokken overheden en instanties te informeren. Eventuele op- en aanmerkingen worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan, dit ligt vervolgens zes weken ter inzage. Een ieder kan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Binnen twaalf weken na dat het plan ter inzage heeft gelegen wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is geen harde termijn, vaak duurt het langer. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage, belanghebbenden kunnen dan beroep in stellen bij de Raad van State.

Wilt u uw bestemmingsplan aanpassen, dan help ik u met de volgende diensten en producten:

  1. Locatieonderzoek
  2.  Principeverzoek
  3. Wijzigingsplan
  4. Inpassingsplan
  5. Omgevingsvergunning
  6. Ruimtelijke onderbouwing
  7. Ruimtelijke motivering
  8. Inspraakreactie

Meer weten?
De gemeente legt steeds meer de verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. Dus wilt u graag een agrarische bestemming omzetten naar woonbestemming? Wilt u uw recreatiewoning wijzigen in een reguliere woning? Neem dan contact met Huisman op.