Hierden – Asbestschuren maken plaats voor levensloopbestendige woning

Hierden – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Harderwijk een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van een levensloopbestendige woning aan de Ooster Mheenweg in Hierden. Het initiatief is in 2020 voorgelegd aan de gemeente Harderwijk, deze is positief over de gewenste ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe planologische medewerking te willen verlenen aan dit initiatief onder voorwaarden dat wordt voldaan aan het slopen van 450 m² voormalige agrarische bebouwing, milieu- en duurzaamheidsaspecten en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden. Met dit bestemmingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Initiatiefnemer is eigenaar van perceel 4145 aan de Ooster Mheenweg in Hierden. Op het perceel staan twee (asbest)schuren met een oppervlakte van 300 m2. De initiatiefnemer is voornemens om de schuren te slopen en daarvoor in plaats een kleine levensloopbestendige woning te realiseren op perceel 4145. In overeenstemming met het beleid van de gemeente zal er 450 m2 aan bebouwing gesloopt moeten worden voor de bouw van een woning. De initiatiefnemer zal daarom op het perceel Parallelweg 9/10 een schuur slopen van 150 m2. 

Het initiatief is voorgelegd aan de gemeente Harderwijk, deze is positief over de gewenste ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe planologische medewerking te willen verlenen aan dit initiatief onder voorwaarden dat wordt voldaan aan het slopen van 450 m² voormalige agrarische bebouwing, milieu- en duurzaamheidsaspecten en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Hierden Dorp 2011’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Op het perceel 4145 is het niet toegestaan om een hoofdgebouw te realiseren. Het geldend bestemmingsplan dient gewijzigd te worden om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit twee deellocaties, OosterMheenweg (hierna te noemen ontwikkellocatie) en Parallelweg 9/10 (hierna te noemen slooplocatie). De twee deellocaties liggen in het buitengebied van de gemeente Harderwijk. Het plangebied Ooster Mheenweg bevindt zich ten westen van de kern van Hierden, nabij de rotonde Zuiderzeestraatweg, Molenweg en Ooster Mheenweg. Het plangebied ligt achter de lintbebouwing van de Ooster Mheenweg. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde begrenst door agrarische weidegrond en aan de zuid- en oostzijde door woonpercelen. Het perceel Parallelweg 9/10 ligt binnen het voormalig eendengebied in Harderwijk.

Het plangebied aan de Ooster Mheenweg bestaat uit het kadastraal perceel 4145. Het plangebied heeft een oppervlakte van 1225 m2. Binnen het plangebied staan twee schuren met asbestdaken, de schuren hebben een gezamenlijke oppervlakte van 300 m2. Het plangebied ligt in een bebouwde omgeving, dichtbij de kern van het dorp Hierden en is goed ontsloten. Op de gronden aan de westzijde van het plangebied en achter de lintbebouwing aan Ooster Mheenweg zijn nu al een viertal woningen aanwezig zijn. Rondom het betreffende plangebied is al woonbebouwing aanwezig. Iets ten zuiden van het plangebied wordt momenteel een nieuwbouwproject van een aantal senioren woningen gerealiseerd.

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer wil op perceel 4145, aan de Ooster Mheenweg, de bestaande (asbest)schuren (± 300m²) slopen en daarvoor één seniorenwoning c.q. een kleine leeftijdsbestendige woning realiseren voor eigen gebruik. Voor de bouw van een woning, conform pilot sloopregeling Eendengebied, dient 450 m2 aan agrarische bebouwing gesloopt te worden. Daarvan kan de initiatiefnemer 300 m² op het eigen perceel slopen. De ontbrekende 150 m2 worden gesloopt op het perceel Parallelweg 9/10 in Hierden.

De ontwikkeling biedt middels de huidige “Rood-voor-Rood” regeling ruimte voor een woongebouw van maximaal 90m² en een schuur van maximaal 60m². De woning is zo gepositioneerd dat er in noord- westelijke richting optimaal kan worden uitgekeken op de weilanden, de rietkragen van het Veluwe meer, de houtwallen en de oprukkende industrie nog in de verte. De woning zal bestaan uit één bouwlaag met een kap. Aan de noordzijde van de woning is een vrijstaande berging haaks op de woning geprojecteerd, dit bijgebouw zal ook worden voorzien van een kap en bestaat uit één bouwlaag. Aan de zuidzijde van de woning ligt een rechthoekig perceel welke als privé-tuin zal worden ingericht. De tuin zal worden omzoomd door beukenhagen.

Planstatus

De gemeente Harderwijk heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Harderwijk op 16 september 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.