Oldebroek – Omgevingsvergunning kapschuur

Omgevingsvergunning kapschuur_inrichtingschets
Omgevingsvergunning kapschuur_bestemmingsplan
Omgevingsvergunning kapschuur_locatie
Omgevingsvergunning kapschuur_referentiebeeld

Oldebroek – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de gemeente Oldebroek een ruimtelijke motivering opgesteld voor het bouwen van een kapschuur op het perceel Bovendwarsweg 85 te Oldebroek. De voorziening wordt aangelegd voor particulier gebruik ten behoeve van het onderbrengen van gereedschappen en landbouwwerktuigen. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan. De gemeente Oldebroek is in principe bereid om medewerking te verlenen met een omgevingsvergunning reguliere procedure (buitenplanse kleine afwijking).

Aanleiding

De initiatiefnemer, wonend aan de Bovendwarsweg 85, runt in eigen beheer een paardenstal/-fokkerij inclusief binnen- en buitenbak, wasplaats, voerplaats zadelkamer enz. De initiatiefnemer beschikt daarnaast over ruim 60.000 m2 grasland. Dit brengt veel werkzaamheden en bijbehorende werktuigen met zich mee.  Er is nu geen ruimte om het materieel onder te brengen. Door het gebrek aan opslagmogelijkheden heeft de initiatiefnemer een grote behoefte aan een nieuw te bouwen overkapping voor het plaatsen van kleine agrarische werktuigen zoals een mestwagen, hooischudder en zwilletjesmaker.

Locatie

Het betreffende perceel, Bovendwarsweg 85, ligt ten zuiden van de kern Oldebroek en ten noorden van de rijksweg A28.  De tussenliggende gronden zijn grotendeels bebost. Op enkele plaatsen rondom het onderhavige plangebied zijn in het bos langs de weg een aantal woningen gesitueerd. De Bovendwarsweg vormt de grens tussen de bosrand van de Veluwe en het open middengebied. Het perceel Bovendwarsweg 85 ligt in het bosgebied, ten zuiden van de Bovendwarsweg.

Geldend bestemmingsplan

Voor de percelen aan de Bovendwarsweg 85 en 108 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007 van toepassing. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad van Oldebroek op 15 december 2009.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt er een kapschuur gerealiseerd aan de westzijde van de bestaande paardrijhal, ter plaatse van de bestaande paardenbak. De kapschuur wordt in de rooilijn van de naastgelegen paardrijhal geplaatst. Hierdoor kan de paardrijhal deels aan het zicht worden onttrokken. De nieuwe te bouwen kapschuur wordt in de nabijheid van de overige bijgebouwen gesitueerd, het compacte erf blijft hierdoor intact. De kapschuur is vanaf de Bovendwarsweg nauwelijks waarneembaar doordat deze achter de bestaande houtwal wordt gesitueerd.

Omgevingsvergunning verleend

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke motivering op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten. Naar aanleiding hiervan is de omgevingsvergunning inmiddels verleend.