Noordwijk – Ruimte-voor-Ruimte woning

Noordwijk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Noordwijk een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een vierde woning op het perceel Duinweg 88 in Noordwijk.

Aanleiding

De initiatiefnemer is eigenaar van het perceel Duinweg 88 in Noordwijk. Dit perceel heeft in het verleden gebruik gemaakt van de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling. Op het perceel zijn schuren gesloopt en daarvoor in plaats zijn, naast de bestaande woning, twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Kort nadat deze ‘Ruimte-voor-Ruimte’ woningen planologisch gerealiseerd waren, is de initiatiefnemer in gesprek gegaan met de gemeente Noordwijk om nog een vierde woning op het perceel te realiseren.  Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar brief van 12 oktober 2012 in principe ingestemd met het verzoek tot de bouw van een vierde woning op het perceel Duinweg 88. Ter realisatie van de nieuwe woning is een overeenkomst gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) en kan medewerking worden verleend aan de bouw van een nieuwe (Greenport) woning.

Het perceel aan de Duinweg 88 heeft in het geldend bestemmingsplan ‘Duinrand’ de bestemming ‘Wonen’, binnen het bouwvlak zijn maximaal drie wooneenheden toegestaan. De realisatie van een vierde woning op het perceel Duinweg 88 is nu niet mogelijk. Om de vierde woning op het perceel Duinweg 88 mogelijk te maken is het nodig dat er een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan plaatsvindt. Het afwijken is mogelijk door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo. Deze uitgebreide procedure dient te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen ten westen van Noordwijkerhout en ten noorden van Noordwijk aan Zee. Het perceel Duinweg 88 ligt te midden van twee recreatieterreinen: Bungalowpark ‘De Gouden Spar’ en Bungalowpark ‘Duinhorst Noordwijk’.

Naast het perceel Duinweg 88 zijn de percelen Duinweg 88a en 88b gelegen. Deze percelen zijn tot stand gekomen via de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling. Het perceel Duinweg 88 heeft een oppervlakte van circa 3000 m2, het perceel Duinweg 88a heeft een oppervlakte van circa 1300 m2 en het perceel Duinweg 88b heeft een oppervlakte van circa 1100 m2. Op de percelen Duinweg 88a en 88b zijn inmiddels twee vrijstaande woningen gerealiseerd. De percelen Duinweg 88a en 88b worden via een centrale toegangsweg ontsloten op de Duinweg.

Toekomstige situatie

Voor het perceel Duinweg 88 is een plan opgesteld voor de realisatie van een vierde woning. Deze vierde woning zorgt voor de stedenbouwkundig afronding van het aanwezig bebouwingscluster. De woning wordt gebouwd op de tweede lijn, naast de reeds gebouwde woning (88b). De woning is vormgegeven als schuurachtige bebouwing, met een goothoogte van 3 meter en een nokhoogte van 8 meter. De woning staat evenwijdig aan de kavelrichting. Het nieuw te vormen bouwperceel heeft een oppervlakte van 600 m2.  Binnen dit bouwperceel wordt een vrijstaande woning gerealiseerd, deze woning heeft een maximale inhoud van 650 m3. De woning wordt geheel onderkelderd (parkeergarage). Ontsluiting van het perceel vindt plaats via de centrale gelegen toegangsweg. Parkeren vindt plaats op eigen erf voor minimaal twee auto’s. Erfafscheiding vindt plaats met gebiedseigen beplanting.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van de woning, als schuurwoning, zal worden bepaald door naturel hout, met antraciet metselwerk en keramische dakpannen, terwijl de kozijnen in de kleur antraciet zullen worden behandeld, de kolommen aan de achterzijde, bestaan uit massief eiken of Lariks. De bebouwing wordt in een stijl vormgeven met de kenmerken uit het gebied, de bebouwing heeft stijlovereenkomsten met de bebouwing op de omliggende percelen. Dit geeft eenheid.

Duurzaamheid

Het bouwplan voorziet in de behoefte van de bewoners, is zongericht gebouwd, veel glas aan de zuid- en westgevel. Met het ontwerp van de woning is rekening gehouden met levensloop bestendigheid, door een slaap- en badkamer op de begane grond te situeren. De woning zal nagenoeg zelfvoorzienend zijn, door gebruik te maken in de basis van hoge isolatie waarde voor gevels en dakvlak en door de kelder, zal verlies van de begane grond niet of nauwelijks aanwezig zijn. Wanden hebben een isolatie waarde van Rc = 6,0 m2 K/W en het dakvlak is voorzien van een isolatiewaarde van Rc-6,0 m2K/W. De kozijnen zijn voorzien van drievoudige gasgevulde beglazing, met een U-Waarde van 0,9. De woning zal worden voorzien van een warmtepomp en het dakvlak zal worden voorzien van zonnepanelen, zodanig, dat niet of nauwelijks een energie vraag zal ontstaan.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.