Andijk – Functieverandering van agrarisch naar wonen

Andijk – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Medemblik een bestemmingsplan opgesteld voor de functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Kerkepad 31 in Andijk. Op 7 januari 2020 heeft het college van de gemeente Medemblik een positief standpunt ingenomen over het bouwplan op het perceel Kerkepad 31. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden. Met dit bestemmingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het perceel staat een vrijstaande woning en verschillende voormalig agrarische opstallen met een totale oppervlakte van circa 1145 m². De bedoeling is om op de locatie de woning en het grootste gedeelte van de voormalige agrarische opstallen (1015 m²) op het perceel  te slopen. Hiervoor in plaats wenst de initiatiefnemer een nieuwe levensloopbestendige vrijstaande woning te realiseren. De initiatiefnemer gaat het perceel en de nieuwe bebouwing niet gebruiken voor agrarische bedrijfsmatige doeleinden, maar voor woondoeleinden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Het perceel Kerkepad 31 is bestemd voor agrarisch grondgebruik en de uitoefening van een agrarisch bedrijf, daar is in de nieuwe situatie geen sprake meer van. In de nieuwe situatie wordt het perceel Kerkepad 31 gebruikt voor ‘Wonen’. Het geldend bestemmingsplan dient hiervoor gewijzigd te worden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Medemblik, ten oosten van de kern van Andijk, in het landschappelijk deelgebied ‘Het Grootslag’. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrenst door een watergang, aan de zuidzijde door agrarische weidegronden en aan de westzijde door het perceel Kerkepad 32. Het plangebied Kerkepad 31 bestaat uit vier kadastrale percelen, nummers: 125, 2483, 2484 en 1696.

Het plangebied ligt achter het bebouwingslint van de Knokkel. Dit lint bestaat voornamelijk uit kleinschalige bebouwing ten behoeve van de woonfunctie. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,3 ha en bestaat in de huidige situatie uit een agrarische bedrijfswoning (130 m2) met de agrarische opstallen (1145 m2) en weidegebied. Rondom de gebouwen is sprake van een open karakter. Hierdoor blijft het zicht op het open landschap behouden.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt de woning en nagenoeg alle aanwezige agrarische bebouwing (1015 m2) binnen het plangebied gesloopt. Hiervoor in plaats wordt een nieuwe levensloopbestendige vrijstaande woning (219 m2) gerealiseerd. Het bestaande bijgebouw van 130 m2 wordt behouden. In totaal is er in de nieuwe situatie circa 350 m2 aan bebouwing aanwezig op het perceel.

De nieuwe woning wordt gesitueerd op de plaats van de bestaande woning, hierdoor blijft de stedenbouwkundige structuur intact. Door het slopen van 1015 m2 aan agrarische bijgebouwen en door de nieuwe bebouwing te concentreren aan de noordzijde van het perceel ontstaat er meer ‘lucht’ in het achterliggende open landschap. Dit heeft een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit.

Planstatus

De gemeente Medemblik heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Medemblik op 4 augustus 2020 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.