Wijzigingsplan procedure

Wanneer in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen kiest u de weg van het wijzigingsplan. Een wijziging kan leiden tot een verandering van de bestemming, het toevoegen van woningen of het uitbreiden van een (agrarisch) bouwvlak. Huisman | Ruimte & Visualisatie gaat voor u het wijzigingsplan opstellen.

Wat is een wijzigingsplan?

In een bestemmingsplan kan een wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen voor een toekomstige ontwikkellocatie. Dit wordt vaak toegepast bij nieuwe ontwikkelingen die nog niet geheel duidelijk zijn. Een bepaalde locatie krijgt de bestemming zoals het op dat moment ook in gebruik is, daarnaast wordt aangegeven dat deze bestemming kan worden gewijzigd in een andere bestemming. In het bestemmingsplan wordt aangeven binnen welke regels deze wijziging moet blijven. Door in het bestemmingsplan op te nemen dat de bestemming van het pand gewijzigd kan worden, is dat over een aantal jaar makkelijker te realiseren.

Wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan? Huisman gaat voor u het wijzigingsplan opstellen.

Wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan? Huisman gaat voor u het wijzigingsplan opstellen.

Een wijzigingsbevoegdheid bevat voorwaarden waaronder het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan kunnen wijzigen. Om gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid zal er een wijzigingsplan opgesteld moeten worden. Tot het moment dat van de wijziging gebruik wordt gemaakt blijft de onderliggende bestemming van toepassing. Daarna komt de onderliggende  bestemming te vervallen.

Het wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Op de verbeelding zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de regels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De toelichting gaat in op relevante beleidsnota’s, milieuaspecten, de huidige opzet van een plangebied en de ontwikkelingslocaties. Wijzigingsplannen worden digitaal gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Procedure wijzigingsplan

De procedure van een wijzigingsplan lijkt erg op die van een bestemmingsplan. Beide plannen worden zes weken ter inzage gelegd, belanghebbenden kunnen hierop zienswijze of beroep indienen. Het verschil zit hem in de vaststelling. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, de vaststelling van een wijzigingsplan is de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Voor het opstellen van een wijzigingsplan geldt de uniforme voorbereidingsprocedure van de Awb, met dien verstande dat burgemeester en wethouders binnen 8 weken na afloop van de ter inzage legging een besluit moeten nemen. Daarna volgt beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer weten?
Wilt u meer weten of advies over het opstellen van een wijzigingsplan? Neem dan contact met mij op.