Nieuwbouw vrijstaande woningen in Doornspijk

Nieuwbouw woningen Doornspijk_referentiebeelden
Nieuwbouw woningen Doornspijk_toekomstige inrichting
Nieuwbouw woningen Doornspijk_locatie
Nieuwbouw woningen Doornspijk_bestaande situatie

Doornspijk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Elburg een bestemmingsplanherziening opgesteld voor de afbraak van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de nieuwbouw van twee vrijstaande woningen aan de Burgemeester Frieswijkweg 16 te Doornspijk. Daarnaast blijft de bestaande kleine woning behouden en verandert de bedrijfswoning in een reguliere woning. Op dit plan is het gemeentelijke beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) uit 2016 van toepassing. Op basis van het geldend bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een bestemmingsplanherziening op van het geldend bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2012, welke de juridisch-planologische regeling vormt die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt.

Ligging planlocatie

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Doornspijk in het buitengebied van de gemeente Elburg. Het plangebied ligt aan de Burgemeester Frieswijkweg. Op het perceel bevinden zich de adressen Burgemeester Frieswijkweg 16, 16A en 16B. Het plangebied wordt door de Grevensweg gescheiden in twee delen. In het noordelijk deel van het plangebied staan twee bestaande woningen (bedrijfswoning en een kleine woning) en is het grootste deel van de opstallen gesitueerd. In het zuidelijk deel (overerf) staan ook nog enkele opstallen.

Nieuwbouw vrijstaande woningen

Op het perceel aan de Burgemeester Frieswijkweg 16 staat een bedrijfswoning, een kleine woning en circa 5500 m3 aan bedrijfsbebouwing. Het grootste gedeelte van de bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Hiervoor kan een vrijstaande (reguliere) woning en een kleine woning terug gebouwd worden. De twee nieuwe woningen worden geconcentreerd gesitueerd zodat er een compact geheel ontstaat met de bestaande bebouwing. De nieuwe (reguliere) woning komt wat verder achter op het perceel zodat de voormalige bedrijfswoning de belangrijkste plek behoudt op het erf. De nieuwe kleine woning komt aan de zuidzijde van het erf, het staat daar wat verstopt achter de bestaande bebouwing. De nieuwe reguliere woning en de kleine woning worden in het ontwerp voorzien van een inpandige berging. Op basis van het bestemmingsplan blijft het echter mogelijk om bijgebouwen los van de woning te situeren.  De gronden te noorden van het plangebied worden ingericht als dierenweide en hoogstam boomgaard. De inritten naar de bestaande woningen blijven behouden. De nieuwe woningen worden ontsloten via een gezamenlijke nieuwe oprit. Het aantal bestaande erftoegangen wordt daarmee gereduceerd. Parkeren vindt plaats op eigen erf, er is ruimte voor 3 auto’s op eigen erf.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan “Burgemeester Frieswijkweg 16” en het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het plan. Met ingang van woensdag 27 juni 2018liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan Burgemeester Frieswijkweg 16 is via deze link te raadplegen.