Wijckel – Reparaties van landbouwvoertuigen toegestaan

Wijckel – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente De Fryske Marren een bestemmingsplan opgesteld voor de aanpassing van de planologische mogelijkheden op het perceel Iwert 19 in Wijckel. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat de eigenaar van het perceel zijn bedrijfsmatige werkzaamheden kan uitoefenen op het betreffende perceel. Deze werkzaamheden bestaan uit(kleinschalige) reparaties van landbouwvoertuigen en –werktuigen. Concreet betekent dit dat er een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden om de aanpassing te realiseren. Hiermee wordt het gewenste gebruik van de gronden mogelijk gemaakt. 

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied, gelegen aan de Iwert, bevindt zich ten zuiden van het dorp Wijckel. Op enkele meters afstand van het plangebied ligt de provinciale weg Sudersewei (N359). Het plangebied wordt aan de noord, oost, zuid- en westzijde begrenst door agrarische weidegronden. Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen (gedeeltelijk) 754, 757 en 908. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7000 m2.

Het perceel Iwert 19 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor woondoeleinden en de stalling van caravans en vaartuigen. Naast de woonfunctie vinden er op het perceel ook bedrijfsmatige activiteiten plaats die bestaan uit(kleinschalige) reparaties van landbouwvoertuigen en –werktuigen. Veel van deze werkzaamheden worden op locatie bij de opdrachtgevers zelf uitgevoerd, maar het komt voor dat die werkzaamheden op het perceel Iwert 19 plaatsvinden.

Op het perceel Iwert 19 staat een boerderij met een loods. De boerderij heeft een oppervlakte van circa 500 m2 en bestaat uit een woongedeelte en een gedeelte voor stalling van caravans en vaartuigen. De loods heeft een oppervlakte van 650 m2

Toekomstige situatie

Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is het consolideren van de bestaande situatie. Dit betekent dat de bestaande ruimtelijke opzet gehandhaafd zal blijven. Op het perceel Iwert 19 is op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied 2004’ woondoeleinden en de ‘(winter)stalling van caravans en vaartuigen toegestaan. Binnen dit bestemmingsplan is het op perceel Iwert 19 mogelijk om kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. De bedijfsvloeroppervlakte mag echter niet meer bedragen dan 50 m2. De huidige bedrijfsmatige activiteiten hebben een bedrijfsvloeroppervlakte van 240 m2. Dit is in strijd met het geldend bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan worden de bedrijfsmatige activiteiten (in de bestaande loods) op het perceel Iwert 19 mogelijk gemaakt.

Planstatus

De gemeente De Fryske Marren heeft het bestemmingsplan op 13 april 2022 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.