Wijzigen omgevingsplan

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Eén van die manieren is het wijzigen van het omgevingsplan.

Wat is een omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft één omgevingsplan onder de Omgevingswet. In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat zo de regels voor de fysieke leefomgeving. De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. Ze kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een algemenere beschrijving met randvoorwaarden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt. De gemeente zorgt dat de regels in het omgevingsplan samen leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 4.2, Omgevingswet). Het omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan en de beheersverordening uit de Wet ruimtelijke ordening. De gemeente heeft op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, automatisch een omgevingsplan: een omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan, met een tijdelijk deel, zet de gemeente stapsgewijs om tot een volledig omgevingsplan.

Omgevingsplan wijzigen

Waar onder de Wro nog een postzegelbestemmingsplan kon worden vastgesteld, voor een specifieke locatie, kan dit onder de Omgevingswet niet meer. Hiervoor is (indien de aanvraag niet middels een BOPA-procedure wordt aangevraagd) een wijziging van het Omgevingsplan benodigd. Die wijziging ziet vervolgens toe op het specifieke werkingsgebied van de desbetreffende ontwikkeling.

Een wijziging van het Omgevingsplan kan nodig zijn als de gewenste functie op het moment van aanvragen niet planologisch is vastgelegd in het huidige Omgevingsplan. Middels de aangevraagde wijziging kan de functie binnen het werkingsgebied worden gewijzigd, waardoor het vervolgens mogelijk is het project te vergunnen middels een Omgevingsplanactiviteit-procedure (OPA).

Een groot voordeel bij het wijzigen van het Omgevingsplan is dat er meer flexibiliteit kan worden toegepast zodat een eventueel bouwplan nog kan worden aangepast. Bij grote gebiedsontwikkelingen en/of complexe projecten kan het dan ook verstandig zijn om als initiatiefnemer te kiezen voor het aanvragen van een wijziging van het Omgevingsplan.

Procedure

Voor het wijzigen van het Omgevingsplan dient de gemeente altijd de uniforme openbare voorbereidingsprocedure te volgen. De procedure is grofweg in te delen in 3 procedurestappen:

  1. Vóór het ontwerp-omgevingsplan. De gemeente maakt bekend dat ze het omgevingsplan gaat wijzigen en stelt eventueel een milieueffectrapport (MER) op.
  2. Ontwerp-omgevingsplan. De gemeente geeft kennis van het ontwerp-omgevingsplan en legt het 6 weken ter inzage. Iedereen kan daarna zienswijzen inbrengen.
  3. Vaststellen omgevingsplan, De gemeente stelt het omgevingsplan vast en legt het 6 weken ter inzage voor bezwaar en beroep.

Het omgevingsplan treedt vier weken na publicatie van vaststelling in werking. Het omgevingsplan treedt dus al in werking voordat de beroepstermijn van zes weken eindigt.

Publicatie

De regels van het omgevingsplan worden tot slot zichtbaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Gemeenten moeten de wijziging van het omgevingsplan digitaal publiceren via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB), het landelijke publicatieplatform. De regels van het omgevingsplan komen dan automatisch in het Omgevingsloket. Iedereen kan zo op een kaart zien welke regels waar gelden. Na de vaststelling van de wijziging van het Omgevingsplan kan er niet gelijk worden begonnen met de werkzaamheden. Er dient nog een Omgevingsplanactiviteit (OPA) te worden aangevraagd. Dit is de reguliere procedure met een termijn van 8 weken (met een mogelijkheid tot verlenging met 6 weken).

Meer weten?

Huisman Ruimte kan voor u de wijziging van het omgevingsplan coördineren en begeleiden. Wilt u meer weten of advies over het wijzigen van het omgevingsplan? Neem dan contact met mij op.