Agrarische bestemming wijzigen, rood voor rood

U heeft ongebruikte stallen of schuren en u wilt daarop een woonbestemming krijgen? Omdat uw erf is opgenomen in het bestemmingsplan als agrarisch gebied, dient u het bestemmingsplan van agrarisch te wijzigen naar wonen. Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft jarenlange ervaring met bouwprojecten in de Rood voor Rood (Ruimte voor Ruimte) regeling.

Door schaalvergroting (minder, maar grotere agrarische bedrijven), strengere milieuwetgeving en d

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood (bron:google)

alende prijzen in de agrarische sector  zijn veel agrariërs genoodzaakt om te stoppen met hun bedrijf of gaan dit in de toekomst doen. Het gevolg hiervan is dat boerenerven en de bijbehorende bedrijfsbebouwing (schuren en stallen) leeg komen te staan. Functiewijziging agrarisch gebied, bijvoorbeeld het wijzigen van bestemmingsplan agrarisch naar wonen, biedt hiervoor de oplossing.

Rood voor Rood Regeling

De overheid biedt mogelijkheden voor het hergebruik van deze vrijgekomen en vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied. Dit kan een functieverandering zijn naar wonen of werken. De meeste gemeenten hebben beleid opgesteld voor vrijkomende agrarische bebouwing. In dit beleid zijn de kaders, doelstellingen en randvoorwaarden omschreven. Uitgangspunt bij functiewijziging is en blijft altijd het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteit van het buitengebied moet worden behouden en waar mogelijk worden versterkt. Dit kan onder meer door het slopen van overtollige gebouwen, intrekking van de milieuvergunning, landschappelijke inpassing of compensatie-aanleg in de vorm van bos, een poel, houtwallen of singels. In de beleidsnotitie van de gemeente is verder meestal opgenomen hoeveel woningen er gebouwd mogen worden in relatie tot het aantal vierkante meters sloop. De differentiatie en prijsklasse van de nieuw te bouwen woningen zijn ook vaak vooraf bepaald.

Wanneer de gemeente meewerkt, wordt voor het perceel een bestemmingsplanherziening gemaakt. In het bestemmingsplan wordt onderbouwd waarom de functieverandering past binnen het beleid, wat onder meer moet blijken uit een stedenbouwkundig-landschappelijk inpassingsplan. Als een bestemmingsplan wordt opgesteld of herzien, wordt daarvoor een procedure gevolgd. Hierbij wordt het bestemmingsplan een aantal keer ter inzage gelegd. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de wijziging van de bestemming. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan van kracht is, kunnen uiteindelijk omgevingsvergunningen worden aangevraagd voor bouwen, slopen, grondverzet etc.

Werkwijze functiewijziging

Wilt u uw bestemmingsplan wijzigen? Ik help u graag via de Rood voor Rood regeling bij de volgende stappen:

  1. Locatieonderzoek
  2. Principeverzoek
  3. Inpassingsplan
  4. Bestemmingsplan wijzigen
  5. Omgevingsvergunning
  6. Ruimtelijke onderbouwing
  7. Ruimtelijke motivering

Contact over het wijzigen van agrarische bestemming

Voor meer informatie over de mogelijkheden van functiewijziging agrarisch gebied kunt u contact met mij opnemen.

Toekomstperspectief landelijk gebied

Alterra uit Wageningen heeft een analyse uitgevoerd over vrijkomende agrarische bebouwing in Nederland. De uitkomsten zijn nogal schokkend! Het aantal agrarische bedrijven in Nederland is tussen 1950 en 2012 met meer dan 80% afgenomen. Tot 2030 stoppen er 24 duizend agrarische bedrijven omdat er geen opvolgers zijn of omdat ze te klein zijn om te kunnen concurreren. In aard en omvang betekend dit dat er circa 8 miljoen m2 aan woonhuizen en 24 miljoen aan bedrijfsgebouwen vrij gaat komen. Een prognose zegt dat de woonhuizen bewoond blijven, dat 4 miljoen m2 agrarisch hergebruikt gaat worden en dan 5 miljoen m2 voor nieuwe bedrijvigheid is. Dit betekent dat er maar liefst 15 miljoen m2 aan bebouwing leeg komt te staan. Voor deze oppervlakte aan leegstaande bebouwing zal een oplossing gezocht moet gaan worden om verpaupering van het buitengebied tegen te gaan. Wie gaat hier een oplossing voor bedenken ? Een samenwerking tussen initiatiefnemers, overheden, bedrijven en particulieren lijkt de grootste kans op succes.