Lieren – Verplaatsing bouwrecht voor natuurontwikkeling

Lieren – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever een principeverzoek opgesteld voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Veldbrugweg in Lieren. De gemeente Apeldoorn heeft daar positief op gereageerd en gaat de woning planologisch mogelijk maken.

Aanleiding

Natuurmonumenten is eigenaar van perceel A2409 aan de Woudweg, gelegen binnen het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’. Dit perceel is in 1998 aangekocht door Natuurmonumenten. Het geldend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op dit perceel een woning met bijgebouw te realiseren. Het is echter ecologisch en landschappelijk ongewenst om in het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’ een woning te realiseren. Natuurmonumenten heeft dan ook de voorkeur dat, bij goedkeuring van de gemeente Apeldoorn, dit bouwrecht elders in de gemeente verzilverd gaat worden.

De initiatiefnemers hebben een principe-overeenstemming met Natuurmonumenten over het gebruik van dit bouwrecht en heeft binnen de gemeente een locatie gevonden waar zij dit bouwrecht graag willen verzilveren. Het betreft kadastraal perceel M424 aan de Veldbrugweg.

Namens de initiatiefnemers is er een principeverzoek ingediend voor een wijziging van het bestemmingsplan voor kadastraal perceel A2409 aan de Woudweg en voor kadastraal perceel M424 aan de Veldbrugweg. Deze planologische wijziging verplaatst de bouwrechten van perceel A2409 aan de Woudweg naar perceel M424 aan de Veldbrugweg en maakt het mogelijk om op dit perceel een vrijstaande woning met bijgebouw te realiseren.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied Veldbrugweg (1) is gelegen in het buitengebied van Apeldoorn, ten noorden van de kern Lieren. Het plangebied is kadastraal bekend als perceel M424, heeft een oppervlakte van 6500 m2 en wordt begrensd door de Veldbrugweg, perceel 423, perceel 430, perceel 2433 en perceel Veldbrugweg 36. De omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit woonpercelen en agrarische weidegronden.

Het plangebied Woudweg (2) is ook gelegen in het buitengebied van Apeldoorn, maar dan ten noordoosten van de kern Lieren. Het plangebied is kadastraal bekend als perceel A2409 en heeft een oppervlakte van 10.960 m2. Het perceel is gelegen in het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’. Dit is een voormalig broekbos gelegen tussen Apeldoorn en het dorp Klarenbeek. Het werd in 1871 ontgonnen en geldt als het laatste Nederlandse oerbos. De Vereniging Natuurmonumenten heeft het woud door natuurontwikkeling nieuw leven ingeblazen.

In het plangebied is geen bebouwing aanwezig, het geldend bestemmingsplan geeft wel de mogelijkheid om binnen het plangebied een vrijstaande woning met bijgebouw te realiseren.

Beekbergerwoud is een belangrijk natuurgebied en wordt via de Groene Wig verbonden met de stad. Het Beekbergerwoud ligt ten oosten van Apeldoorn en is onderdeel van de Groene Mal: het landelijk gebied ten noordoosten van de stad. Hier werkt gemeente Apeldoorn onder meer samen met Natuurmonumenten aan natuurrealisatie, verbinding met de stad en biodiversiteit. De Groene Mal bestaat uit de grotere groeneenheden Beekbergerwoud, Woudhuis en Weteringser Broek, onderling en naar de stad toe te verbonden middels groene verbindingen en -watergangen. In het Beekbergerwoud ligt de huidige bouwkavel Woudweg 15 op een minder gelukkige locatie voor realisatie. Daarom is al wat langer overleg gaande met gemeente om deze kavel elders te realiseren.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie worden de planologische rechten van perceel A2409 aan de Woudweg verplaatst naar het perceel M424 aan de Veldbrugweg. In het plangebied aan de Veldbrugweg wordt een nieuw woonerf gerealiseerd met daarop een vrijstaande woning met bijgebouw. Het nieuwe woonerf sluit aan bij het woonerf Veldbrugweg 36 en zal een oppervlakte hebben van circa 1000 m2. De positie van het nieuwe woonerf is zodanig gesitueerd dat het ‘open’ landschap beleefbaar blijft.  De gronden buiten het woonerf behouden het agrarische karakter. Het nieuwe woonerf zal voorzien worden van een landschappelijke inpassing, passend bij de kernkwaliteiten van de omgeving.

Binnen het nieuwe woonerf mag een hoofdgebouw (woning) gerealiseerd worden met een inhoud van 700 m3 en een maximale goothoogte van 4 meter. De totale oppervlakte aan bijgebouwen, overkappingen en dependances mag maximaal 100 m2 bedragen.  De nieuw te bouwen woning voegt zich in het bebouwingslint van de Veldbrugweg qua volume, materialisering en positionering. Door het toevoegen van deze vrijstaande woning vindt er een verdichting plaats, maar dit is passend in het bebouwingsritme van de Veldbrugweg. De woning wordt met de voorzijde georiënteerd op de Veldbrugweg.

Het plan aan de Veldbrugweg is voorzien van een landschappelijke inpassing.  De uitbreiding sluit aan bij het bestaande boerenlint van de Veldbrugweg. Tevens versterkt het de typische afwisselend bebouwingsstructuur van dit lint:

 1. Voldoende ruimte en lucht
  1. De belangrijkste ontwerpende ingreep is dan ook het ontwerpen van een opzet die in zijn eigen structuur ruimte en lucht veiligstelt. In dit plan wordt het weiland aan de westzijde langs de woning doorgetrokken, waarmee en ruimte en lucht ontstaat die typisch is voor het bebouwingslint van de Veldbrugweg.
 2. Een argeloos en niet-ontworpen gevoel
  1. Door oud en nieuw te combineren ontstaat er een beeld van een natuurlijk gegroeid dorp. Dit plan voegt een nieuwe woning toe volgens het principe van een organisch gegroeid geheel.
 3. Een voelbare relatie met het landschap
  1. Dit plan maakt een duidelijke vervlechting van bebouwing en landschap. Dit wordt voelbaar doordat de positionering van de bebouwing zodanig is uitgekiend dat er maximale zichtlijnen en daarmee verbinding met het achterliggende landschap ontstaan.
 4. Een aangekleed groen beeld
  1. Gebiedseigen bomen en hagen kleden een kavel aan en zorgen ervoor dat een woning ergens aan ‘vast’ zit. Deze groene aankleding zorgt voor worteling van de nieuwbouw in zijn omgeving.
 5. Een bescheiden dorpseigen (bouw)stijl
  1. Een vrijstaand huis met een kap is het meest voorkomende woningtype langs het bebouwingslint. In de vervolgfase van de planvorming zal ook aandacht uitgaan naar de exacte verschijningsvorm van het bouwwerk. Uitgangspunt hierin zal aansluiten bij het dorpse karakter: lage goten en grote kappen bepalen het beeld en elke woning heeft een eigen uitstraling.

Heeft u ook een principeverzoek nodig?

Graag stel ik een principeverzoek voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.