Goede Onderbouwing van de effecten op de Fysieke Leefomgeving (GoFlo)

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Eén van die manieren is het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Wat is een GoFlo?

De GoFlo is het format dat gebruikt kan worden wanneer u een buitenplanse omgevingsplanactiviteit vergunning wilt aanvragen. GoFlo staat voor “Goede Onderbouwing van de effecten op de Fysieke Leefomgeving”. De GoFlo volgt daarmee de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ op, zoals we die nu kennen. Het begrip GoFlo is overigens geen wettelijk begrip, maar een begrip dat we hanteren om de onderbouwing van een Bopa te duiden.

Voor de BOPA moet de aanvrager de gegevens verstrekken die nodig zijn om ‘de gevolgen van die activiteit te beoordelen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en instructie(regels)’. Dit ruim geformuleerde aanvraagvereiste voor de BOPA is geconcretiseerd in een goede onderbouwing voor de fysieke leefomgeving: GoFlo. Daarin worden alle relevante gevolgen van de aangevraagde activiteit voor de fysieke leefomgeving uiteengezet, er wordt onderbouwd dat de activiteit in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en dat de activiteit ook uitvoerbaar is.

Een GoFlo heeft de volgende indeling:

  • Aanleiding en doel
  • Planbeschrijving (bestaande en toekomstige situatie)
  • Beleidskader (rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid)
  • Fysieke leefomgeving (gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, geur, bodemkwaliteit, verkeer en parkeren, omgevingsveiligheid, natuur, milieuzonering, water, cultuurhistorie en archeologie, besluit m.e.r.
  • Beperkingsgebieden (de Omgevingswet verplicht Rijk en provincie om beperkingengebieden aan te wijzen, zoals zones rond wegen. Kortgezegd zijn dit de gebieden rondom wegen en waterstaatswerken waar beperkingen gelden) hoofdspoorwegen, waterkeringen, rijkswegen en vaarwegen.
  • Uitvoerbaarheid (economisch en maatschappelijk). Participatie bij omgevingsvergunningen wordt door de aanvrager gedaan voorafgaand aan de aanvraag.
  • Belangenafweging

Goede onderbouwing (GoFlo) opstellen?

Huisman Ruimte stelt graag de onderbouwing / GoFlo voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit BOPA voor u op. Daaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een toets aan de wettelijke vereisten. Ik neem graag voor u het gehele traject uit handen, Huisman Ruimte heeft jarenlange ervaring met projecten op het gebied van stedenbouw, landschap en de leefomgeving voor particulieren en overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten of advies over het opstellen van een goede onderbouwing? Neem dan contact met mij op