Oosterwolde – Splitsen van een vrijstaande woning

Oosterwolde – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Oldebroek een bestemmingsplan opgesteld voor het splitsen van een woning op het perceel Zwarteweg 35 en 35 a in Oosterwolde. In 2021 heeft het college van de gemeente Oldebroek een positief standpunt ingenomen over het splitsen van de woning. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden.

Aanleiding

Initiatiefnemers zijn eigenaar van de kadastrale percelen AE 506 en 507 aan de Zwarteweg 35 en 35a in Oosterwolde. Op deze percelen staat een woning die door twee huishoudens bewoond wordt. Er is geen sprake van inwoning, maar van dubbele bewoning. In het verleden is er een bouwaanvraag ingediend voor onder andere het splitsen van de woning. Als reactie van de gemeente is aangegeven dat er geen binnenplanse en/of buitenplanse mogelijkheden zijn om mee te werken aan het verzoek, maar dat er hieraan wel meegewerkt kan worden middels een partiële bestemmingsplanherziening. Het voorliggend plan is de planologische afronding van deze zaak. Medewerking is toentertijd verleend op basis van de oude beleidsnota ‘woningsplitsing in de gemeente Oldebroek’. De woning staat hiermee niet op de lijst van geïnventariseerde panden, maar het college kon ontheffing verlenen aan overige verzoeken voor het splitsen van de woningen als aan randvoorwaarden uit de nota kan worden voldaan. De dubbele bewoning op het perceel Zwarteweg 35 en 35 a voldoet aan deze voorwaarden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het dorp Oosterwolde. Het plangebied wordt aan de westzijde begrenst door de percelen 3176 en 3195, aan de noordzijde door Sportpark De Heughte aan de oostzijde door de percelen 394, 624, 626 en 627, en aan de zuidzijde door de Zwarteweg. De globale ligging van de locatie is op de volgende afbeeldingen weergegeven.

Het plangebied maakt deel uit van de lintbebouwing aan de Zwarteweg. In de omgeving zijn verschillende functies aanwezig. Het gaat hierbij hoofzakelijk om woonfuncties, een tweetal bedrijfsfuncties, een sportfunctie en agrarische gronden. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1800 m2. Op deze percelen staat een woning die door twee huishoudens bewoond wordt. Er is geen sprake van inwoning, maar van dubbele bewoning

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt de bestemming ‘Wonen’ afgestemd op de bestaande situatie, de dubbele bewoning op het perceel Zwarteweg 35 en 35a wordt hiermee geformaliseerd. In het voorliggend bestemmingsplan worden de percelen 506 en 507 aan de Zwarteweg 35 en 35a voorzien van een nieuwe bestemmingsregeling. Het betreft de planologische gebruikswijziging van een vrijstaande woning naar een twee-onder-één-kapwoning. Het feitelijk gebruik van de percelen veranderdt niet. Er wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt, er vinden geen nieuwe activiteiten plaats.

Planstatus

De gemeente Oldebroek heeft het bestemmingsplan op 3 februari 2022 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.