All posts tagged herziening bestemmingsplan

Lieren – Verplaatsing bouwrecht voor natuurontwikkeling

Reacties uitgeschakeld voor Lieren – Verplaatsing bouwrecht voor natuurontwikkeling

Lieren – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever een principeverzoek opgesteld voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Veldbrugweg in Lieren. De gemeente Apeldoorn heeft daar positief op gereageerd en gaat de woning planologisch mogelijk maken.

Aanleiding

Natuurmonumenten is eigenaar van perceel A2409 aan de Woudweg, gelegen binnen het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’. Dit perceel is in 1998 aangekocht door Natuurmonumenten. Het geldend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op dit perceel een woning met bijgebouw te realiseren. Het is echter ecologisch en landschappelijk ongewenst om in het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’ een woning te realiseren. Natuurmonumenten heeft dan ook de voorkeur dat, bij goedkeuring van de gemeente Apeldoorn, dit bouwrecht elders in de gemeente verzilverd gaat worden.

De initiatiefnemers hebben een principe-overeenstemming met Natuurmonumenten over het gebruik van dit bouwrecht en heeft binnen de gemeente een locatie gevonden waar zij dit bouwrecht graag willen verzilveren. Het betreft kadastraal perceel M424 aan de Veldbrugweg.

Namens de initiatiefnemers is er een principeverzoek ingediend voor een wijziging van het bestemmingsplan voor kadastraal perceel A2409 aan de Woudweg en voor kadastraal perceel M424 aan de Veldbrugweg. Deze planologische wijziging verplaatst de bouwrechten van perceel A2409 aan de Woudweg naar perceel M424 aan de Veldbrugweg en maakt het mogelijk om op dit perceel een vrijstaande woning met bijgebouw te realiseren.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied Veldbrugweg (1) is gelegen in het buitengebied van Apeldoorn, ten noorden van de kern Lieren. Het plangebied is kadastraal bekend als perceel M424, heeft een oppervlakte van 6500 m2 en wordt begrensd door de Veldbrugweg, perceel 423, perceel 430, perceel 2433 en perceel Veldbrugweg 36. De omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit woonpercelen en agrarische weidegronden.

Het plangebied Woudweg (2) is ook gelegen in het buitengebied van Apeldoorn, maar dan ten noordoosten van de kern Lieren. Het plangebied is kadastraal bekend als perceel A2409 en heeft een oppervlakte van 10.960 m2. Het perceel is gelegen in het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’. Dit is een voormalig broekbos gelegen tussen Apeldoorn en het dorp Klarenbeek. Het werd in 1871 ontgonnen en geldt als het laatste Nederlandse oerbos. De Vereniging Natuurmonumenten heeft het woud door natuurontwikkeling nieuw leven ingeblazen.

In het plangebied is geen bebouwing aanwezig, het geldend bestemmingsplan geeft wel de mogelijkheid om binnen het plangebied een vrijstaande woning met bijgebouw te realiseren.

Beekbergerwoud is een belangrijk natuurgebied en wordt via de Groene Wig verbonden met de stad. Het Beekbergerwoud ligt ten oosten van Apeldoorn en is onderdeel van de Groene Mal: het landelijk gebied ten noordoosten van de stad. Hier werkt gemeente Apeldoorn onder meer samen met Natuurmonumenten aan natuurrealisatie, verbinding met de stad en biodiversiteit. De Groene Mal bestaat uit de grotere groeneenheden Beekbergerwoud, Woudhuis en Weteringser Broek, onderling en naar de stad toe te verbonden middels groene verbindingen en -watergangen. In het Beekbergerwoud ligt de huidige bouwkavel Woudweg 15 op een minder gelukkige locatie voor realisatie. Daarom is al wat langer overleg gaande met gemeente om deze kavel elders te realiseren.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie worden de planologische rechten van perceel A2409 aan de Woudweg verplaatst naar het perceel M424 aan de Veldbrugweg. In het plangebied aan de Veldbrugweg wordt een nieuw woonerf gerealiseerd met daarop een vrijstaande woning met bijgebouw. Het nieuwe woonerf sluit aan bij het woonerf Veldbrugweg 36 en zal een oppervlakte hebben van circa 1000 m2. De positie van het nieuwe woonerf is zodanig gesitueerd dat het ‘open’ landschap beleefbaar blijft.  De gronden buiten het woonerf behouden het agrarische karakter. Het nieuwe woonerf zal voorzien worden van een landschappelijke inpassing, passend bij de kernkwaliteiten van de omgeving.

Binnen het nieuwe woonerf mag een hoofdgebouw (woning) gerealiseerd worden met een inhoud van 700 m3 en een maximale goothoogte van 4 meter. De totale oppervlakte aan bijgebouwen, overkappingen en dependances mag maximaal 100 m2 bedragen.  De nieuw te bouwen woning voegt zich in het bebouwingslint van de Veldbrugweg qua volume, materialisering en positionering. Door het toevoegen van deze vrijstaande woning vindt er een verdichting plaats, maar dit is passend in het bebouwingsritme van de Veldbrugweg. De woning wordt met de voorzijde georiënteerd op de Veldbrugweg.

Het plan aan de Veldbrugweg is voorzien van een landschappelijke inpassing.  De uitbreiding sluit aan bij het bestaande boerenlint van de Veldbrugweg. Tevens versterkt het de typische afwisselend bebouwingsstructuur van dit lint:

 1. Voldoende ruimte en lucht
  1. De belangrijkste ontwerpende ingreep is dan ook het ontwerpen van een opzet die in zijn eigen structuur ruimte en lucht veiligstelt. In dit plan wordt het weiland aan de westzijde langs de woning doorgetrokken, waarmee en ruimte en lucht ontstaat die typisch is voor het bebouwingslint van de Veldbrugweg.
 2. Een argeloos en niet-ontworpen gevoel
  1. Door oud en nieuw te combineren ontstaat er een beeld van een natuurlijk gegroeid dorp. Dit plan voegt een nieuwe woning toe volgens het principe van een organisch gegroeid geheel.
 3. Een voelbare relatie met het landschap
  1. Dit plan maakt een duidelijke vervlechting van bebouwing en landschap. Dit wordt voelbaar doordat de positionering van de bebouwing zodanig is uitgekiend dat er maximale zichtlijnen en daarmee verbinding met het achterliggende landschap ontstaan.
 4. Een aangekleed groen beeld
  1. Gebiedseigen bomen en hagen kleden een kavel aan en zorgen ervoor dat een woning ergens aan ‘vast’ zit. Deze groene aankleding zorgt voor worteling van de nieuwbouw in zijn omgeving.
 5. Een bescheiden dorpseigen (bouw)stijl
  1. Een vrijstaand huis met een kap is het meest voorkomende woningtype langs het bebouwingslint. In de vervolgfase van de planvorming zal ook aandacht uitgaan naar de exacte verschijningsvorm van het bouwwerk. Uitgangspunt hierin zal aansluiten bij het dorpse karakter: lage goten en grote kappen bepalen het beeld en elke woning heeft een eigen uitstraling.

Heeft u ook een principeverzoek nodig?

Graag stel ik een principeverzoek voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Oosterwolde – Splitsen van een vrijstaande woning

Reacties uitgeschakeld voor Oosterwolde – Splitsen van een vrijstaande woning

Oosterwolde – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Oldebroek een bestemmingsplan opgesteld voor het splitsen van een woning op het perceel Zwarteweg 35 en 35 a in Oosterwolde. In 2021 heeft het college van de gemeente Oldebroek een positief standpunt ingenomen over het splitsen van de woning. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden.

Aanleiding

Initiatiefnemers zijn eigenaar van de kadastrale percelen AE 506 en 507 aan de Zwarteweg 35 en 35a in Oosterwolde. Op deze percelen staat een woning die door twee huishoudens bewoond wordt. Er is geen sprake van inwoning, maar van dubbele bewoning. In het verleden is er een bouwaanvraag ingediend voor onder andere het splitsen van de woning. Als reactie van de gemeente is aangegeven dat er geen binnenplanse en/of buitenplanse mogelijkheden zijn om mee te werken aan het verzoek, maar dat er hieraan wel meegewerkt kan worden middels een partiële bestemmingsplanherziening. Het voorliggend plan is de planologische afronding van deze zaak. Medewerking is toentertijd verleend op basis van de oude beleidsnota ‘woningsplitsing in de gemeente Oldebroek’. De woning staat hiermee niet op de lijst van geïnventariseerde panden, maar het college kon ontheffing verlenen aan overige verzoeken voor het splitsen van de woningen als aan randvoorwaarden uit de nota kan worden voldaan. De dubbele bewoning op het perceel Zwarteweg 35 en 35 a voldoet aan deze voorwaarden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het dorp Oosterwolde. Het plangebied wordt aan de westzijde begrenst door de percelen 3176 en 3195, aan de noordzijde door Sportpark De Heughte aan de oostzijde door de percelen 394, 624, 626 en 627, en aan de zuidzijde door de Zwarteweg. De globale ligging van de locatie is op de volgende afbeeldingen weergegeven.

Het plangebied maakt deel uit van de lintbebouwing aan de Zwarteweg. In de omgeving zijn verschillende functies aanwezig. Het gaat hierbij hoofzakelijk om woonfuncties, een tweetal bedrijfsfuncties, een sportfunctie en agrarische gronden. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1800 m2. Op deze percelen staat een woning die door twee huishoudens bewoond wordt. Er is geen sprake van inwoning, maar van dubbele bewoning

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt de bestemming ‘Wonen’ afgestemd op de bestaande situatie, de dubbele bewoning op het perceel Zwarteweg 35 en 35a wordt hiermee geformaliseerd. In het voorliggend bestemmingsplan worden de percelen 506 en 507 aan de Zwarteweg 35 en 35a voorzien van een nieuwe bestemmingsregeling. Het betreft de planologische gebruikswijziging van een vrijstaande woning naar een twee-onder-één-kapwoning. Het feitelijk gebruik van de percelen veranderdt niet. Er wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt, er vinden geen nieuwe activiteiten plaats.

Planstatus

De gemeente Oldebroek heeft het bestemmingsplan op 3 februari 2022 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Hierden – Asbestschuren maken plaats voor levensloopbestendige woning

Reacties uitgeschakeld voor Hierden – Asbestschuren maken plaats voor levensloopbestendige woning

Hierden – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Harderwijk een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van een levensloopbestendige woning aan de Ooster Mheenweg in Hierden. Het initiatief is in 2020 voorgelegd aan de gemeente Harderwijk, deze is positief over de gewenste ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe planologische medewerking te willen verlenen aan dit initiatief onder voorwaarden dat wordt voldaan aan het slopen van 450 m² voormalige agrarische bebouwing, milieu- en duurzaamheidsaspecten en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden. Met dit bestemmingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Initiatiefnemer is eigenaar van perceel 4145 aan de Ooster Mheenweg in Hierden. Op het perceel staan twee (asbest)schuren met een oppervlakte van 300 m2. De initiatiefnemer is voornemens om de schuren te slopen en daarvoor in plaats een kleine levensloopbestendige woning te realiseren op perceel 4145. In overeenstemming met het beleid van de gemeente zal er 450 m2 aan bebouwing gesloopt moeten worden voor de bouw van een woning. De initiatiefnemer zal daarom op het perceel Parallelweg 9/10 een schuur slopen van 150 m2. 

Het initiatief is voorgelegd aan de gemeente Harderwijk, deze is positief over de gewenste ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe planologische medewerking te willen verlenen aan dit initiatief onder voorwaarden dat wordt voldaan aan het slopen van 450 m² voormalige agrarische bebouwing, milieu- en duurzaamheidsaspecten en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Hierden Dorp 2011’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Op het perceel 4145 is het niet toegestaan om een hoofdgebouw te realiseren. Het geldend bestemmingsplan dient gewijzigd te worden om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit twee deellocaties, OosterMheenweg (hierna te noemen ontwikkellocatie) en Parallelweg 9/10 (hierna te noemen slooplocatie). De twee deellocaties liggen in het buitengebied van de gemeente Harderwijk. Het plangebied Ooster Mheenweg bevindt zich ten westen van de kern van Hierden, nabij de rotonde Zuiderzeestraatweg, Molenweg en Ooster Mheenweg. Het plangebied ligt achter de lintbebouwing van de Ooster Mheenweg. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde begrenst door agrarische weidegrond en aan de zuid- en oostzijde door woonpercelen. Het perceel Parallelweg 9/10 ligt binnen het voormalig eendengebied in Harderwijk.

Het plangebied aan de Ooster Mheenweg bestaat uit het kadastraal perceel 4145. Het plangebied heeft een oppervlakte van 1225 m2. Binnen het plangebied staan twee schuren met asbestdaken, de schuren hebben een gezamenlijke oppervlakte van 300 m2. Het plangebied ligt in een bebouwde omgeving, dichtbij de kern van het dorp Hierden en is goed ontsloten. Op de gronden aan de westzijde van het plangebied en achter de lintbebouwing aan Ooster Mheenweg zijn nu al een viertal woningen aanwezig zijn. Rondom het betreffende plangebied is al woonbebouwing aanwezig. Iets ten zuiden van het plangebied wordt momenteel een nieuwbouwproject van een aantal senioren woningen gerealiseerd.

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer wil op perceel 4145, aan de Ooster Mheenweg, de bestaande (asbest)schuren (± 300m²) slopen en daarvoor één seniorenwoning c.q. een kleine leeftijdsbestendige woning realiseren voor eigen gebruik. Voor de bouw van een woning, conform pilot sloopregeling Eendengebied, dient 450 m2 aan agrarische bebouwing gesloopt te worden. Daarvan kan de initiatiefnemer 300 m² op het eigen perceel slopen. De ontbrekende 150 m2 worden gesloopt op het perceel Parallelweg 9/10 in Hierden.

De ontwikkeling biedt middels de huidige “Rood-voor-Rood” regeling ruimte voor een woongebouw van maximaal 90m² en een schuur van maximaal 60m². De woning is zo gepositioneerd dat er in noord- westelijke richting optimaal kan worden uitgekeken op de weilanden, de rietkragen van het Veluwe meer, de houtwallen en de oprukkende industrie nog in de verte. De woning zal bestaan uit één bouwlaag met een kap. Aan de noordzijde van de woning is een vrijstaande berging haaks op de woning geprojecteerd, dit bijgebouw zal ook worden voorzien van een kap en bestaat uit één bouwlaag. Aan de zuidzijde van de woning ligt een rechthoekig perceel welke als privé-tuin zal worden ingericht. De tuin zal worden omzoomd door beukenhagen.

Planstatus

De gemeente Harderwijk heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Harderwijk op 16 september 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Andijk – Functieverandering van agrarisch naar wonen

Reacties uitgeschakeld voor Andijk – Functieverandering van agrarisch naar wonen

Andijk – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Medemblik een bestemmingsplan opgesteld voor de functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Kerkepad 31 in Andijk. Op 7 januari 2020 heeft het college van de gemeente Medemblik een positief standpunt ingenomen over het bouwplan op het perceel Kerkepad 31. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden. Met dit bestemmingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het perceel staat een vrijstaande woning en verschillende voormalig agrarische opstallen met een totale oppervlakte van circa 1145 m². De bedoeling is om op de locatie de woning en het grootste gedeelte van de voormalige agrarische opstallen (1015 m²) op het perceel  te slopen. Hiervoor in plaats wenst de initiatiefnemer een nieuwe levensloopbestendige vrijstaande woning te realiseren. De initiatiefnemer gaat het perceel en de nieuwe bebouwing niet gebruiken voor agrarische bedrijfsmatige doeleinden, maar voor woondoeleinden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Het perceel Kerkepad 31 is bestemd voor agrarisch grondgebruik en de uitoefening van een agrarisch bedrijf, daar is in de nieuwe situatie geen sprake meer van. In de nieuwe situatie wordt het perceel Kerkepad 31 gebruikt voor ‘Wonen’. Het geldend bestemmingsplan dient hiervoor gewijzigd te worden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Medemblik, ten oosten van de kern van Andijk, in het landschappelijk deelgebied ‘Het Grootslag’. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrenst door een watergang, aan de zuidzijde door agrarische weidegronden en aan de westzijde door het perceel Kerkepad 32. Het plangebied Kerkepad 31 bestaat uit vier kadastrale percelen, nummers: 125, 2483, 2484 en 1696.

Het plangebied ligt achter het bebouwingslint van de Knokkel. Dit lint bestaat voornamelijk uit kleinschalige bebouwing ten behoeve van de woonfunctie. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,3 ha en bestaat in de huidige situatie uit een agrarische bedrijfswoning (130 m2) met de agrarische opstallen (1145 m2) en weidegebied. Rondom de gebouwen is sprake van een open karakter. Hierdoor blijft het zicht op het open landschap behouden.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt de woning en nagenoeg alle aanwezige agrarische bebouwing (1015 m2) binnen het plangebied gesloopt. Hiervoor in plaats wordt een nieuwe levensloopbestendige vrijstaande woning (219 m2) gerealiseerd. Het bestaande bijgebouw van 130 m2 wordt behouden. In totaal is er in de nieuwe situatie circa 350 m2 aan bebouwing aanwezig op het perceel.

De nieuwe woning wordt gesitueerd op de plaats van de bestaande woning, hierdoor blijft de stedenbouwkundige structuur intact. Door het slopen van 1015 m2 aan agrarische bijgebouwen en door de nieuwe bebouwing te concentreren aan de noordzijde van het perceel ontstaat er meer ‘lucht’ in het achterliggende open landschap. Dit heeft een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit.

Planstatus

De gemeente Medemblik heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Medemblik op 4 augustus 2020 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Kampen – Renovatie historische boerderij, Herziening bestemmingsplan

Reacties uitgeschakeld voor Kampen – Renovatie historische boerderij, Herziening bestemmingsplan
Situatie Buitendijksweg 6 Kampen
Voorgevel Buitendijksweg 6 Kampen
Verbeelding bestemmingsplan Buitendijksweg 6 Kampen

Kampen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Kampen een bestemmingsplanherziening opgesteld voor de toevoeging van een extra woning aan de Buitendijksweg 6 te Kampen.

Aanleiding

Op het perceel aan de Buitendijksweg 6 te Kampen staat een woning, een hooischuur, een stal en een voormalige woonboerderij (1774). De boerderij uit 1774 is erg vervallen maar onder de ‘laag van veroudering’ is een prachtige historische boerderij zichtbaar waarbij nog veel historische details zijn te zien. Nu de boerderij (al jaren) niet meer in gebruik is als agrarisch gebouw, wil de initiatiefnemer deze graag gebruiken als woning. Het toevoegen van een extra woning past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2014 van de gemeente Kampen. Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Locatie

Het plangebied aan de Buitendijksweg 6 te Kampen ligt ten westen van de kern Kampen in het buitengebied. Dit is het overgangsgebied tussen het Drontermeer en het stedelijk gebied van Kampen. Het plangebied is in gebruik als woonerf, ontsluiting vindt plaats op de Buitendijksweg.

Toekomstige situatie

In de nieuwe situatie zal het erf géén grote verandering ondergaan, maar meer in ere hersteld worden. Wel zal de bestaande boerderij uit 1774 opnieuw gebruikt gaan worden als woning. De boerderij zal in zijn geheel gerestaureerd/ gerenoveerd worden. Dit met als doel de complete boerderij bewoonbaar te maken. Met dit plan is er een ontwerp voorgelegd dat rekening houdt met, en waarde toekent aan, de planologische en beeldbepalende kwaliteit en de directe omgeving. Waardoor wonen op een eeuwenoude boerderij anno 2016 mogelijk is, en daardoor een karakteristiek beeld in stand gehouden kan worden.

Door de gewenste ontwikkeling krijgt het erf twee wooneenheden, de toevoeging van een extra woning heeft gevolgen voor het bestemmingsplan. Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2014 is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het toekomstige beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten. De ruimtelijke onderbouwing vormt samen met regels en verbeelding de herziening van het bestemmingsplan

Herziening bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen maken bekend dat de gemeenteraad op 2 maart 2017 het bestemmingsplan NL.IMRO.0166.00991207-VB01, Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6, ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de voormalige karakteristieke bedrijfswoning als burgerwoning in gebruik te nemen. Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl