Landschappelijke inpassing

Het landschap is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit van een gebied. Het is de plek waarin we wonen, recreëren, en werken. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben invloed op het landschap. Door een goede landschappelijke inpassing, positionering en uitstraling van gebouwen kan het landschap versterkt worden en is een erf, bedrijf of woning het visitekaartje van het landschap. Daarbij wordt gekeken naar het karakter en de kwaliteiten van het landschap, de wensen van de initiatiefnemer en het ter plaatse geldende beleid.

Een bijdrage leveren aan het landschap

De gemeente en/of provincie stelt vaak als voorwaarde bij nieuwe ontwikkelingen dat er landschappelijke inpassing plaats vindt. Met een landschappelijk inpassingsplan laat je zien op welke manier de ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan het landschap. Bij een goede inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschap door middel van de architectuur van het gebouw en/of de aanplant van gebiedseigen beplanting. Per gemeente is de gedetailleerdheid van een landschappelijke inpassing anders. De ene gemeente verwacht een erfbeplantingsplan waarin specifiek wordt aangegeven welke planten waar worden geplant. Bij een andere gemeente is het wat minder gedetailleerd en gaat het bijvoorbeeld met name om zichtlijnen.

Stap voor stap door het landschap

De eerste stap voor een landschappelijke inpassing is een analyse van het gebied. Met welk type landschap hebben we te maken? Wat zijn de kenmerken? En met welke specifieke principes moet ik rekening houden bij de ontwikkeling van het initiatief? De meeste gemeenten hebben een ‘Landschapsontwikkelingsplan (LOP)’ waarin de diverse landschapstypen uitvoering beschreven staan. Als de uitgangspunten voor een ontwikkeling binnen het landschapstype duidelijk zijn, is de volgende stap een locatiebezoek. Tijdens het locatiebezoek vindt er een schetssessie plaats met de initiatiefnemers. Samen met de initiatiefnemer krijgt landschappelijke inpassingen vorm. Met de voorwaarden van de gemeente in het achterhoofd bekijken we of de wensen van initiatiefnemer passen binnen de landschappelijke kaders. Door deze werkwijze wordt er een zorgvuldig plan opgesteld plan. Na de gebiedsanalyse en het locatiebezoek gaat het landschappelijk inpassingsplan vorm krijgen. De ontwikkeling wordt met het landschap te verweven. In deze fase wordt de plaatsing van de bebouwing, de opbouw van het perceel en de beplantingsstructuur bepaald. Uitgangspunt is dat de ruimtelijke kwaliteit van het perceel en van de omgeving versterkt gaat worden. De inpassingsmaatregelen wordt op tekening gezet en doorgenomen met de initiatiefnemer en de gemeente.

Het landschappelijk inpassingsplan

Een landschappelijk inpassingsplan bestaat uit een gemaatvoerde tekening op schaal, een aparte plantsoenlijst en een toelichting. In de toelichting wordt uitgelegd hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt, bijvoorbeeld op basis van de (cultuur)historische context, abiotische omstandigheden of landschappelijke opbouw.

Heeft u een landschappelijke inpassing nodig?

Huisman Ruimte stelt graag de landschappelijke inpassing voor u op. Ik neem graag voor u het gehele traject van de ruimtelijke ontwikkeling uit handen, Huisman Ruimte heeft jarenlange ervaring met projecten op het gebied van stedenbouw, landschap en de leefomgeving voor particulieren en overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten of advies over het opstellen van een landschappelijke inpassing? Neem dan contact met mij op