Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Eén van die manieren is het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Wat is een BOPA?

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij voor het bouwen is. Het kan een activiteit zijn waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen. Het kan ook een activiteit zijn die in strijd is met algemene regels in het omgevingsplan.

Een BOPA is enigszins vergelijkbaar met een uitgebreide Wabo-procedure onder het huidig recht. Net als bij een uitgebreide Wabo-procedure is er ook een Onderbouwing Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) benodigd waarbij dient te worden aangetoond dat de ontwikkeling ruimtelijk voorstelbaar is. In het huidig recht was het criterium een ‘goede ruimtelijke ordening’. Onder de Omgevingswet dient te worden aangetoond dat er een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ plaatsvindt; een bredere reikwijdte dus. Net als bij een uitgebreide Wabo-procedure, wordt bij een BOPA in beginsel de planologische wijziging tegelijkertijd aangevraagd met de bouwaanvraag. Dit betekent dat op het moment van aanvragen het bouwplan al gereed moet zijn, en er weinig flexibiliteit meer is.

In de eerste periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen gemeenten de BOPA naar verwachting  veel gaan gebruiken. De BOPA-procedure is niet voor alle gevallen bruikbaar, het wijzigen van het omgevingsplan is dan ook een mogelijkheid.

Procedure BOPA

De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor de korte procedure is maximaal 8 weken (plus eventueel 6 weken verlenging). Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. De vergunningen van rechtswege, wanneer er niet op tijd besloten is, komen te vervallen. Het bevoegd gezag kan besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure op de BOPA van toepassing te verklaren. Dat kan als de activiteit aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben of verschillende belanghebbenden bedenkingen kunnen hebben. In de uitgebreide procedure beslist het bevoegd gezag binnen 6 maanden (26 weken) na een aanvraag. Eventueel te verlengen met 6 weken. Tijdens de uitgebreide procedure maakt het bestuursorgaan een ontwerpbesluit waarover zienswijzen openstaan (6 weken). Nadat het besluit is genomen, is er nog beroep bij de rechtbank mogelijk. Als de uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd, treedt het besluit in werking als het besluit op de voorgeschreven wijze ter inzage is gelegd (overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onder a, van de Awb). Daarmee verandert de inwerkingtredingsdatum van de BOPA ten opzichte van de buitenplanse omgevingsvergunning onder de Wabo: anders dan nu treedt het besluit niet pas in werking nadat de beroepstermijn is verstreken. De beroepstermijn start met ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig art. 3:44 lid 1 onderdeel a van de Awb ter inzage is gelegd.

Publicatie BOPA

De verplichting tot een kennisgeving in het gemeenteblad geldt voor alle omgevingsvergunningen, zowel bij de reguliere als bij de uitgebreide procedure. Alleen voor een aantal soorten BOPA’s geldt de verplichting dat de kennisgeving zichtbaar moet zijn op de kaart in DSO LV. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden. De BOPA wordt voorzien van een IMRO-id, geometrie en tekst. Uitwisseling vindt plaats met een GML bestand. Het GML formaat is een bestand  waarin de geometrische begrenzing is vastgelegd van het perceel, perceelsgedeelte of gebied waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.

Goede onderbouwing opstellen?

Huisman Ruimte stelt graag de onderbouwing voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit BOPA voor u op. Daaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een toets aan de wettelijke vereisten. Ik neem graag voor u het gehele traject uit handen, Huisman Ruimte heeft jarenlange ervaring met projecten op het gebied van stedenbouw, landschap en leefomgeving voor particulieren en overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten of advies over het opstellen van een BOPA? Neem dan contact met mij op