All posts tagged bestemmingsplanherziening

Strijbeek – Monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) blijft behouden

Reacties uitgeschakeld voor Strijbeek – Monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) blijft behouden

Strijbeek – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Alphen-Chaam een wijzigingsplan opgesteld voor de functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Notselseweg 1 in Strijbeek. Op 23 juni 2020 heeft het college van de gemeente Alphen-Chaam een positief standpunt ingenomen over het plan op het perceel Notselseweg 1. Concreet betekent het dat er een wijzigingsplan opgesteld kan worden. Met dit wijzigingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het perceel staat een monumentale langgevelboerderij met bakhuis en verschillende voormalige agrarische opstallen. De initiatiefnemer gaat het perceel en de bebouwing niet gebruiken voor agrarische bedrijfsmatige doeleinden, maar voor woondoeleinden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Het perceel Notselseweg 1 is bestemd voor agrarisch grondgebruik en de uitoefening van een agrarisch bedrijf, daar is in de nieuwe situatie geen sprake meer van. In de nieuwe situatie wordt het perceel Notselseweg 1 gebruikt voor ‘Wonen’. Het geldend bestemmingsplan dient hiervoor gewijzigd te worden

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied Notselseweg 1 bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam, in het buurtschap Notsel. Notsel ligt in het noorden van de gemeente, twee kilometer ten zuiden van Ulvenhout, in nabijheid van de rijksweg A58. Het buurtschap Notsel valt onder Strijbeek. Strijbeek ligt drie kilometer ten zuiden van het plangebied.

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 1 hectare. Het plangebied van voorliggend wijzigingsplan betreft een gedeelte van dit perceel (tot aan het karrespoor aan de oostzijde). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5500 m2.

In het plangebied staat een monumentale vrijstaande langgevelboerderij (circa 200 m2) met bakhuis (circa 50m2) en een voormalige agrarische veestal (circa 270 m2). De woning is een langgevelboerderij die in ca. 1885 met rode baksteen gevels met oorspronkelijke vensters, deuropeningen, gevelsteen, gepleisterde linker eindgevel en een zadeldak met blauwe Oudhollandse pannen.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie zijn er op het perceel Notselseweg 1 geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer aanwezig, het perceel wordt dan gebruikt voor woondoeleinden. Het voorliggend wijzigingsplan is de juridisch-planologische regeling die de wijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk maakt.

De monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) op het perceel blijft gehandhaafd. De bestaande schuur heeft een voorhang aan de straatkant en aan andere kant. De voorhang aan de straatkant wordt gesloopt. De oppervlakte aan bijgebouwen bij de woonboerderij wordt daarmee teruggebracht tot 200 m2. De ontsluiting van het perceel wijzigt niet, er is voldoende ruimte op eigen erf voor het parkeren.

Om nog beter aan te sluiten bij de omliggende gronden, is het plangebied voorzien van een landschappelijke inpassing. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige beplanting grotendeels behouden blijft. De initiatiefnemer heeft door de stichting ‘Het Noordbrabants Landschap’ een inrichtings-/beplantingsplan laten opstellen voor het perceel.

Planstatus

Het wijzigingsplan is door de gemeente Alphen-Chaam op 28 april 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een wijzigingsplan nodig?

Graag stel ik het wijzigingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Wijckel – Reparaties van landbouwvoertuigen toegestaan

Reacties uitgeschakeld voor Wijckel – Reparaties van landbouwvoertuigen toegestaan

Wijckel – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente De Fryske Marren een bestemmingsplan opgesteld voor de aanpassing van de planologische mogelijkheden op het perceel Iwert 19 in Wijckel. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat de eigenaar van het perceel zijn bedrijfsmatige werkzaamheden kan uitoefenen op het betreffende perceel. Deze werkzaamheden bestaan uit(kleinschalige) reparaties van landbouwvoertuigen en –werktuigen. Concreet betekent dit dat er een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden om de aanpassing te realiseren. Hiermee wordt het gewenste gebruik van de gronden mogelijk gemaakt. 

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied, gelegen aan de Iwert, bevindt zich ten zuiden van het dorp Wijckel. Op enkele meters afstand van het plangebied ligt de provinciale weg Sudersewei (N359). Het plangebied wordt aan de noord, oost, zuid- en westzijde begrenst door agrarische weidegronden. Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen (gedeeltelijk) 754, 757 en 908. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7000 m2.

Het perceel Iwert 19 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor woondoeleinden en de stalling van caravans en vaartuigen. Naast de woonfunctie vinden er op het perceel ook bedrijfsmatige activiteiten plaats die bestaan uit(kleinschalige) reparaties van landbouwvoertuigen en –werktuigen. Veel van deze werkzaamheden worden op locatie bij de opdrachtgevers zelf uitgevoerd, maar het komt voor dat die werkzaamheden op het perceel Iwert 19 plaatsvinden.

Op het perceel Iwert 19 staat een boerderij met een loods. De boerderij heeft een oppervlakte van circa 500 m2 en bestaat uit een woongedeelte en een gedeelte voor stalling van caravans en vaartuigen. De loods heeft een oppervlakte van 650 m2

Toekomstige situatie

Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is het consolideren van de bestaande situatie. Dit betekent dat de bestaande ruimtelijke opzet gehandhaafd zal blijven. Op het perceel Iwert 19 is op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied 2004’ woondoeleinden en de ‘(winter)stalling van caravans en vaartuigen toegestaan. Binnen dit bestemmingsplan is het op perceel Iwert 19 mogelijk om kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. De bedijfsvloeroppervlakte mag echter niet meer bedragen dan 50 m2. De huidige bedrijfsmatige activiteiten hebben een bedrijfsvloeroppervlakte van 240 m2. Dit is in strijd met het geldend bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan worden de bedrijfsmatige activiteiten (in de bestaande loods) op het perceel Iwert 19 mogelijk gemaakt.

Planstatus

De gemeente De Fryske Marren heeft het bestemmingsplan op 13 april 2022 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Wezep – Bestemmingsplanherziening

Reacties uitgeschakeld voor Wezep – Bestemmingsplanherziening
Bestemmingsplanherziening Wezep, plangebied
Bestemmingsplanherziening Wezep, inrichtingsplan
Bestemmingsplanherziening Wezep, referentiebeelden

Wezep – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Bouwkundig ontwerp en ingenieursbureau Ter Velde en Den Besten en de gemeente Oldebroek een bestemmingsplanherziening opgesteld voor de functieverandering van agrarische bedrijvigheid naar woongebied aan de Duivendansweg 10 te Wezep.

Ligging planlocatie

Het plangebied ligt ten noorden van Wezep in het buitengebied van de gemeente Oldebroek. Het plangebied ligt aan de Duivendansweg. Tussen het plangebied en Wezep is de A28 gelegen. Op het agrarisch perceel bevinden zich de adressen Duivendansweg 10, 10a en 10b. Het plangebied wordt begrensd door de Duivendansweg, het kadastraal perceel van de Duivendansweg 8 en de omliggende agrarische gronden.

Doel van het plan

Op de locatie aan de Duivendansweg 10 in Wezep staat een boerderij met diverse opstallen. Het erf van de Duivendansweg 10 strekt zicht uit langs de weg. De schuren worden op dit moment vooral gebruikt voor opslag. De initiatiefnemers zijn voornemens het agrarische bedrijf geheel te stoppen en gebruik te maken van de regeling functieverandering van de gemeente Oldebroek. Hierbij willen ze diverse schuren slopen. Het betreft de sloop van circa 1600 m2 aan agrarische bebouwing. Als compensatie voor de sloop van deze bebouwing wordt een vrijstaande woning teruggebouwd. Nu de wijziging van agrarisch naar wonen uitgevoerd wordt, kan de planologische splitsing van de dubbel bewoonde boerderij plaats vinden. De bestaande boerderij wordt gesplitst in twee vrijstaande woningen: de bestaande boerderij en een nieuw woongebouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de regeling ‘Woningspiltsing Oldebroek’ welke verwerkt is in het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een bestemmingsplanherziening op van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007, welke de juridisch-planologische regeling vormt die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt.

Bestemmingsplanherziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 10 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl