Barneveld – Functieverandering

Functieverandering
luchtfoto met plangebied
Uitwerking
Rapport_Thorbeckelaan_100_bouwen_in_het_lint.pdf_-_2016-10-14_10-31-39

Barneveld – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de
de gemeente Barneveld een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de functieverandering van agrarische bedrijvigheid naar woongebied aan de Thorbeckelaan 100 te Barneveld.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van het bestemmingsplan is het bouwen van woningen aan de Thorbeckelaan 100 niet toegestaan. Een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan maakt het voor Burgemeester en wethouders mogelijk om de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak te wijzigen in de bestemming Wonen. In het stedenbouwkundig plan wordt onderbouwd waarom het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen en het bouwen van woningen op deze locatie stedenbouwkundig en planologisch aanvaardbaar is. De voorgenomen functieverandering aan de Thorbeckelaan 100 beidt de mogelijkheid om deze plek landschappelijk te verbeteren. Hierbij vormen de bestaande kwaliteiten van het gebied de randvoorwaarden. Op basis van deze randvoorwaarden is er een variantenstudie uitgewerkt, de variant met een inpassing van de nieuwe bebouwing in een lintstructuur heeft hierbij de voorkeur.

‘Nieuwe bebouwing in een linttructuur’

In deze variant worden de bestaande boerderij en opstallen in zijn geheel gesloopt. De nieuwe bebouwing voegt zich in de lintstructuur van de Thorbeckelaan. Aan deze weg bevindt zich, vanaf het centrum, hoofdzakelijk vrijstaande lintbebouwing. Het bebouwingsbeeld is divers.

De drie nieuwe woningen worden gesitueerd aan de Thorbeckelaan. De voorgevels van deze woningen staan op minimaal 15 meter uit de rand van de weg. Dit heeft enerzijds te maken met de geluidbelasting op de gevels en anderzijds met de ruimtelijke kwaliteit. De rooilijn van de woningen loopt niet evenwijdig aan de Thorbeckelaan, deze wijkt ligt af na de woning op kavel A. Dit geeft visuele ruimte aan deze locatie en past in het beeld van de Thorbeckelaan.