All posts in Projecten

Nijkerk – Uitbreiding Hotel met 30 kamers

Reacties uitgeschakeld voor Nijkerk – Uitbreiding Hotel met 30 kamers

Nijkerk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nijkerk een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het Golden Tulip ‘Ampt van Nijkerk’. Het hotel heeft te maken met een toenemende vraag naar overnachtingen. De bezettingsgraad van het hotel neemt dan ook toe, om aan de vraag te kunnen blijven voldoen is uitbreiding noodzakelijk. De uitbreiding voorziet in het toevoegen van dertig kamers aan het hotel. Op 30 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het hotel.

Een uitbreiding van het hotel past niet binnen het geldende bestemmingsplan (bouwen buiten het bouwvlak). Het verlenen van een omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’ is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Hiervoor wordt de zogeheten uitgebreide Wabo-procedure doorlopen. Bij deze procedure dient aanvrager een bouwplan in met een ruimtelijke onderbouwing.

Ligging plangebied en bestaande situatie

De betreffende locatie is gelegen ten noorden van de kern Nijkerk. Het ligt op een grensgebied tussen de noordelijkste woonwijk van Nijkerk en het bedrijventerrein Arkervaart. Het plangebied wordt globaal gezien begrensd door de Berencamperweg aan de noordzijde, een woonwijk aan de oostzijde, bedrijfsbebouwing aan de zuidzijde en de Hemmelerweg aan de westzijde. Het hotel is gelegen aan de Berencamperweg 4 te Nijkerk.

Op het perceel bevindt zich het hotel ‘Ampt van Nijkerk’. Dit is een modern 4-sterren hotel met uitgebreide zakelijke faciliteiten. Door de ideale ligging, nabij snelweg A28, biedt het hotel een comfortabele uitvalsbasis voor zakelijke en particuliere gasten. Het hotel beschikt over 110 kamers en suites, welke zijn onderverdeeld in 48 Standaard kamers, 50 Superior kamers, 10 Junior suites en 2 Bruidssuites.

Toekomstige situatie

In samenwerking met initiatiefnemer heeft de architect een plan ontworpen voor uitbreiding van de oostelijke vleugel van het hotel met 30 kamers. De uitbreiding heeft een oppervlakte van circa 300 m2. Een bestaande vleugel wordt met ongeveer 30% verlengd, met de breedte van 5 kamers op de begane grond, eerste- en tweede verdieping (totaal 30 kamers). De goothoogte van 7 meter en de maximale hoogte van 10 meter komen overeen met de bestaande vleugel.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Noordwijk – Ruimte-voor-Ruimte woning

Reacties uitgeschakeld voor Noordwijk – Ruimte-voor-Ruimte woning

Noordwijk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Noordwijk een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een vierde woning op het perceel Duinweg 88 in Noordwijk.

Aanleiding

De initiatiefnemer is eigenaar van het perceel Duinweg 88 in Noordwijk. Dit perceel heeft in het verleden gebruik gemaakt van de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling. Op het perceel zijn schuren gesloopt en daarvoor in plaats zijn, naast de bestaande woning, twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Kort nadat deze ‘Ruimte-voor-Ruimte’ woningen planologisch gerealiseerd waren, is de initiatiefnemer in gesprek gegaan met de gemeente Noordwijk om nog een vierde woning op het perceel te realiseren.  Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar brief van 12 oktober 2012 in principe ingestemd met het verzoek tot de bouw van een vierde woning op het perceel Duinweg 88. Ter realisatie van de nieuwe woning is een overeenkomst gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) en kan medewerking worden verleend aan de bouw van een nieuwe (Greenport) woning.

Het perceel aan de Duinweg 88 heeft in het geldend bestemmingsplan ‘Duinrand’ de bestemming ‘Wonen’, binnen het bouwvlak zijn maximaal drie wooneenheden toegestaan. De realisatie van een vierde woning op het perceel Duinweg 88 is nu niet mogelijk. Om de vierde woning op het perceel Duinweg 88 mogelijk te maken is het nodig dat er een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan plaatsvindt. Het afwijken is mogelijk door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo. Deze uitgebreide procedure dient te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen ten westen van Noordwijkerhout en ten noorden van Noordwijk aan Zee. Het perceel Duinweg 88 ligt te midden van twee recreatieterreinen: Bungalowpark ‘De Gouden Spar’ en Bungalowpark ‘Duinhorst Noordwijk’.

Naast het perceel Duinweg 88 zijn de percelen Duinweg 88a en 88b gelegen. Deze percelen zijn tot stand gekomen via de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling. Het perceel Duinweg 88 heeft een oppervlakte van circa 3000 m2, het perceel Duinweg 88a heeft een oppervlakte van circa 1300 m2 en het perceel Duinweg 88b heeft een oppervlakte van circa 1100 m2. Op de percelen Duinweg 88a en 88b zijn inmiddels twee vrijstaande woningen gerealiseerd. De percelen Duinweg 88a en 88b worden via een centrale toegangsweg ontsloten op de Duinweg.

Toekomstige situatie

Voor het perceel Duinweg 88 is een plan opgesteld voor de realisatie van een vierde woning. Deze vierde woning zorgt voor de stedenbouwkundig afronding van het aanwezig bebouwingscluster. De woning wordt gebouwd op de tweede lijn, naast de reeds gebouwde woning (88b). De woning is vormgegeven als schuurachtige bebouwing, met een goothoogte van 3 meter en een nokhoogte van 8 meter. De woning staat evenwijdig aan de kavelrichting. Het nieuw te vormen bouwperceel heeft een oppervlakte van 600 m2.  Binnen dit bouwperceel wordt een vrijstaande woning gerealiseerd, deze woning heeft een maximale inhoud van 650 m3. De woning wordt geheel onderkelderd (parkeergarage). Ontsluiting van het perceel vindt plaats via de centrale gelegen toegangsweg. Parkeren vindt plaats op eigen erf voor minimaal twee auto’s. Erfafscheiding vindt plaats met gebiedseigen beplanting.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van de woning, als schuurwoning, zal worden bepaald door naturel hout, met antraciet metselwerk en keramische dakpannen, terwijl de kozijnen in de kleur antraciet zullen worden behandeld, de kolommen aan de achterzijde, bestaan uit massief eiken of Lariks. De bebouwing wordt in een stijl vormgeven met de kenmerken uit het gebied, de bebouwing heeft stijlovereenkomsten met de bebouwing op de omliggende percelen. Dit geeft eenheid.

Duurzaamheid

Het bouwplan voorziet in de behoefte van de bewoners, is zongericht gebouwd, veel glas aan de zuid- en westgevel. Met het ontwerp van de woning is rekening gehouden met levensloop bestendigheid, door een slaap- en badkamer op de begane grond te situeren. De woning zal nagenoeg zelfvoorzienend zijn, door gebruik te maken in de basis van hoge isolatie waarde voor gevels en dakvlak en door de kelder, zal verlies van de begane grond niet of nauwelijks aanwezig zijn. Wanden hebben een isolatie waarde van Rc = 6,0 m2 K/W en het dakvlak is voorzien van een isolatiewaarde van Rc-6,0 m2K/W. De kozijnen zijn voorzien van drievoudige gasgevulde beglazing, met een U-Waarde van 0,9. De woning zal worden voorzien van een warmtepomp en het dakvlak zal worden voorzien van zonnepanelen, zodanig, dat niet of nauwelijks een energie vraag zal ontstaan.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Ophemert – Wijziging ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’

Reacties uitgeschakeld voor Ophemert – Wijziging ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’

Ophemert – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente West Betuwe een principeverzoek en een wijzigingsplan opgesteld voor het perceel Molenstraat 43 in Ophemert. Op 29 augustus 2019 is er een principeverzoek ingediend bij de gemeente West Betuwe om de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Op 29 januari 2020 heeft het college van de gemeente West Betuwe een positief standpunt ingenomen over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ voor het perceel Molenstraat 43 in Ophemert. 

Aanleiding

Initiatiefnemer is sinds 1996 eigenaar van het perceel aan de Molenstraat 43 in Ophemert. Op dit perceel is een vrijstaande woning gesitueerd. Onlangs heeft de initiatiefnemer het perceel laten taxeren. De makelaar/taxateur heeft aangegeven dat het perceel geen woonbestemming heeft maar een agrarische bestemming met een bedrijfswoning. Dat heeft gevolgen gehad voor de taxatie. De reden hiervoor is dat de woning planologisch niet vastgelegd is als reguliere woning maar als bedrijfswoning. Het perceel Molenstraat 43 wordt al minimaal 40 jaar voor woondoeleinden gebruikt. Om het gebruik als burgerwoning te formaliseren zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de oostkant van Ophemert. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrenst door agrarische weidegronden, aan de zuidzijde door de Molenstraat en aan de westzijde door een hoveniersbedrijf/kwekerij. Ten oosten van het perceel is rivier De Waal en nevengeul De Kil gelegen.

Het perceel aan de Molenstraat 43 is in gebruik voor woondoeleinden en heeft een oppervlakte van circa 5000 m2. Er vinden al minimaal 50 jaar geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer plaats op het perceel. De bebouwing bestaat uit een woning (90 m2) met een bijgebouw (200m2). Het bijgebouw is de oorspronkelijke T-boerderij uit 1933. Achter op het perceel staat nog een historisch schuurtje uit 1933 met een oppervlakte van circa 25 m2. Het perceel heeft een ontsluiting op de Molenstraat. Het perceel is in de loop der tijd landschappelijk ingepast met gebiedseigen houtsingels en hagen.  

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie verandert er niets aan het feitelijk gebruik van het perceel Molenstraat 43. De feitelijke situatie wordt planologisch vastgelegd met een bestemmingsplanwijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Er wordt geen bebouwing op het perceel toegevoegd. De ontsluiting van het perceel wijzigt niet, er is voldoende ruimte op eigen erf voor het parkeren. Het voorliggend wijzigingsplan is de juridisch-planologische regeling die de wijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk maakt.

Planstatus

De gemeente West Betuwe heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het wijzigingsplan is door de gemeente West Betuwe op 14 september 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een wijzigingsplan nodig?

Graag stel ik het wijzigingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Garderen – Nieuwbouw woning

Reacties uitgeschakeld voor Garderen – Nieuwbouw woning

Garderen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Barneveld een ruimtelijke procedure begeleid voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Speulderbosweg in Garderen.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de Speulderbosweg in Garderen en heeft de wens om daar een vrijstaande levensloopbestendige woning voor eigen gebruik te realiseren. Het perceel heeft echter de bestemming ‘Wonen-1’ zonder bouwvlak. Op basis van het bestemmingsplan is het bouwen van een woning niet toegestaan. Voor de realisatie van deze woning zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de westkant van Garderen. Het plangebied ligt binnen het bebouwingslint van de Speulderbosweg en heeft een oppervlakte van circa 2600 m2. Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Deelgebied 1 is de ‘open ruimte’ aan de Speulderbosweg en heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen-1’. Deelgebied 2 is de ‘open ruimte’ tussen het bebouwingslint van de Speulderbosweg en het bebouwingslint van de Putterweg. Dit deelgebied heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf’.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt er in het plangebied (deelgebied 1) een vrijstaande woning gesitueerd, de bestaande schuur in deelgebied 2 blijft behouden. Deze schuur wordt gebruikt als bijgebouw bij de woning, de grond erom heen wordt gebruikt als tuin bij de woning. De diepte (45 meter) en grootte (1200 m2) van deelgebied 1 geeft voldoende ruimte voor een vrijstaande woning

De oriëntatie van de bebouwing op het perceel Putterweg 58 is gericht op de Putterweg. De achterzijde van deze bebouwing is zichtbaar aan de Speulderbosweg. Dit geeft een verommeld beeld en heeft een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit. Door de bouw van een vrijstaande woning in deelgebied 1 verdwijnt de bedrijfsbebouwing van de Putterweg 58 uit het zicht. Een achterkantsituatie wordt gewijzigd in een voorkantsituatie. Dit verhoogt de beeldkwaliteit, wat passend is bij de uitstraling van de Speulderbosweg.

Landschappelijke inpassing

Het landschapsplan is een samensmelting van een drietal ontwerpprincipes en uitgangspunten. Zo heeft dit plan de analyse van het landschap in het plangebied en de bijbehorende cultuurhistorische principes gekoppeld. Uiteraard is er gekozen voor de aanplant van inheemse, lokaal passende boom- en struiksoorten. De bestaande structuren worden versterkt en er wordt aansluiting gezocht bij de omringende ‘groene’ erven. Een belangrijke groenstructuur is de bomenrij/singel langs de buitenzijde van het perceel, deze zal versterkt worden (aanbrengen van meer gelaagdheid en variatie). Het voorerf wordt omzoomd met een haagstructuur. De haagstructuur rond het erf gaat over in een natuurlijke vrij uitgroeiende haag. Verspreid op het erf worden bestaande bomen gehandhaafd en enkele nieuwe beeldbepalende bomen aangeplant. Zo ontstaat er een mooie gelaagdheid op het erf. Deze lagenbenadering absorbeert de nieuwe en bestaande bebouwing in het landschap. De voorgestelde groene interventies versterken de kernkwaliteiten zoals die beschreven zijn in de omgevingsverordening.

Planstatus

De gemeente Barneveld heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en door de gemeente Barneveld gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan of landschappelijke inpassing nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Advies?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Elspeet – Nieuwe vrijstaande woning

Reacties uitgeschakeld voor Elspeet – Nieuwe vrijstaande woning

Elspeet – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Krommeweg 25 in Elspeet.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de Krommeweg 25 in Elspeet. Op dit perceel staat een woning welke sinds 2010 niet meer in gebruik is. Initiatiefnemer heeft de wens om de bestaande woning te slopen en een nieuwe woning, met beperkte omvang, te realiseren op dit perceel. Op basis van het bestemmingsplan is het bouwen van een woning niet toegestaan. Voor de realisatie van deze woning zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het perceel aan de Krommeweg 25 te Elspeet ligt ten noordwesten van de kern Elspeet. Het perceel heeft een oppervlakte van 6 are 77 ca. Op het perceel bevindt zich een woning en daarbij behorende opstallen met een totaal oppervlakte van circa 140 m2. De locatie Krommeweg 25 kan worden aangemerkt als inbreidingslocatie. Het perceel ligt binnen bestaand stedelijk gebied en wordt aan twee zijden ingesloten door woonbebouwing.  Het plangebied wordt aan de noordzijde begrenst door de Krommeweg, aan de oostzijde door perceel Krommeweg 23, aan de zuidzijde door perceel 7364 en aan de oostzijde door perceel Krommeweg 27. Ontsluiting van het perceel vindt plaats op de Krommeweg.

Toekomstige situatie

Voor het perceel Krommeweg 25 is een plan opgesteld voor de realisatie van een kleine vrijstaande seniorenwoning (inhoud<300 m3). De bestaande bebouwing op het perceel met een oppervlakte van circa 140 m2 wordt gesloopt. Door nieuwe bebouwing te realiseren met een beperkte inhoud ( maximaal 300 m3) zal er niet alleen sprake zijn van ruimtelijk aantrekkelijke herontwikkeling op een inbreidingslocatie ook wordt gebouwd in het goedkope segment, waardoor de woning zowel geschikt is voor de doelgroep “senioren” als “starters”. De locatie is goed bereikbaar en ligt op slechts 900 meter afstand van het centrum van Elspeet. De sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van de nieuwe bebouwing levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het straatbeeld wordt hierdoor verbeterd.

Duurzaamheid

Het streven is om de nieuwe woning te realiseren met aandacht voor energie en klimaat. Door te bouwen met de standaard van de toekomst zijn de woningen voorbereid op klimaatverandering en heeft het een hogere toekomstwaarde. Uitgangspunt in het plangebied is ‘nul-op-de-meter’ woning. De woning is meer dan goed geïsoleerd en er wordt geen gas gebruikt. De woning wordt voorzien van zonnepanelen en een hybride warmtepomp.

Planstatus

De gemeente Nunspeet heeft medewerking verleend aan dit initiatief. De ruimtelijke onderbouwing is door de gemeente Nunspeet gepubliceerd.

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Foudgum – Boerderij met dagbesteding

Reacties uitgeschakeld voor Foudgum – Boerderij met dagbesteding

Foudgum – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Noardeast-Fryslân een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van dagbesteding, een kleinschalige camping, een landwinkeltje en een bed- en breakfast op het perceel aan de F. Haverschmidtwei 2 in Foudgum.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de F. Haverschmidtwei 2 in Foudgum. Op dit perceel staat een boerderij met agrarische opstallen. Er vinden op het perceel geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer plaats. De wens van de initiatiefnemer is om op het perceel een dagbesteding te realiseren voor mensen met een beperking. Ze willen dat deze mensen graag zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Op basis van het bestemmingsplan is het niet toegestaan. Voor de realisatie van dit initiatief zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de westkant van Foudgum. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de F. HaverSchmidtwei, aan de zuidzijde door de Aesgemawei en aan de oostzijde door de agrarische weidegronden. Het plangebied staat kadastraal bekend als perceelnummer 222, 810 en 789. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2 hectare.

Op het perceel F. HaverSchmidtwei 2 is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd. De bebouwing bestaat uit een boerderij met diverse opstallen. Het perceel wordt nu alleen voor woondoeleinden gebruikt, er vinden geen bedrijfsactiviteiten meer plaats. Het perceel heeft een ontsluiting op de F. HaverSchmidtwei.

Toekomstige situatie

De wens van de initiatiefnemer is om op het perceel F. HaverSchmidtwei 2 een dagbesteding te realiseren voor mensen met een beperking. Ze willen dat deze mensen graag zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Het maximaal aantal cliënten zal tien zijn. In de toekomst is het de wens om samen met de cliënten een aantal activiteiten te ontplooien, te weten:

  1. een tentenkamp met vier safari tenten;
  2. een landwinkeltje voor eigengemaakte producten en cadeau artikelen (met koffie en thee);
  3. een bed- en breakfast.

Het is de bedoeling om de tenten, het landwinkeltje en bed- en breakfast met de cliënten van de dagbesteding te runnen. Het streven is er om dit binnen twee jaar te realiseren. Het landwinkeltje (productie gebonden detailhandel) en bed- en breakfast worden in de bestaande boerderij gerealiseerd. De dagbesteding vindt plaats in het bestaande bijgebouw achter de boerderij. De vier safari tenten worden geplaatst op het bestaande grasveld, achter de boerderij. Deze tenten zijn bedoeld voor vier personen.

Planstatus

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld.

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Elspeet – Uitbreiding woonvilla en bieden van logies

Reacties uitgeschakeld voor Elspeet – Uitbreiding woonvilla en bieden van logies
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit02
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit01
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit03

Elspeet – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de uitbreiding van een woonvilla en bieden van logies aan de Stakenbergweg 220 te Elspeet.

Aanleiding

De initiatiefnemer, eigenaar van Hotel Landgoed Het Roode Koper te Leuvenum, heeft een plan opgesteld voor de uitbreiding en verbouwing van een woonvilla en het bieden van logies aan de Stakenbergweg 220 te Elspeet. De initiatiefnemer wil op deze locatie logies bieden als overloop voor Hotel landgoed Het Roode Koper. Er wordt circa 16 m2 aan bebouwing gesloopt en er wordt circa 50 m2 aan bebouwing herbouwd. De woonvilla heeft een oppervlakte van ongeveer 106 m2, na de verbouw bedraagt de oppervlakte ongeveer 140 m2.

Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Dit rapport geeft hiervoor de ruimtelijke onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het toekomstige beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.

Locatie

Het perceel aan de Stakenbergweg te Elspeet (kadastraal bekend als nummer 5527) ligt ten noordwesten van de kern Elspeet in het buitengebied. Op het perceel staat een woonvilla met bijgebouwen. Het grootste deel van de gronden in deze omgeving worden als bos en landgoed gebruikt. Naast de hoofdfunctie ‘natuur’ komt ook ‘agrarisch’ gebruik voor in de omgeving van het plangebied. Het plangebied wordt begrensd door de Stakenbergweg en de omliggende bospercelen.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

De voorgenomen verbouwing tot logies behorende bij het ‘Landgoed het Roode Koper’ te Leuvenum geeft de nieuwe eigenaar de mogelijkheid om de villa in zijn totaal in de oude luister te herstellen inclusief uitbreiding. De architectuur van de bestaande villa is als uitgangspunt genomen voor de renovatie en consequent voortgezet in de uitbreiding. Het resultaat is een gerenoveerde villa die voldoet aan de huidige eisen en wensen met behoud van de esthetische kwaliteiten welke al decennialang voor deze locatie gelden.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.

De omgevingsvergunning voor dit initiatief is inmiddels verleend door de gemeente Nunspeet en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Nieuwbouw vrijstaande woningen in Doornspijk

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwbouw vrijstaande woningen in Doornspijk
Nieuwbouw woningen Doornspijk_toekomstige inrichting
Nieuwbouw woningen Doornspijk_locatie
Nieuwbouw woningen Doornspijk_bestaande situatie

Doornspijk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Elburg een bestemmingsplanherziening opgesteld voor de afbraak van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de nieuwbouw van twee vrijstaande woningen aan de Burgemeester Frieswijkweg 16 te Doornspijk. Daarnaast blijft de bestaande kleine woning behouden en verandert de bedrijfswoning in een reguliere woning. Op dit plan is het gemeentelijke beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) uit 2016 van toepassing. Op basis van het geldend bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een bestemmingsplanherziening op van het geldend bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2012, welke de juridisch-planologische regeling vormt die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt.

Ligging planlocatie

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Doornspijk in het buitengebied van de gemeente Elburg. Het plangebied ligt aan de Burgemeester Frieswijkweg. Op het perceel bevinden zich de adressen Burgemeester Frieswijkweg 16, 16A en 16B. Het plangebied wordt door de Grevensweg gescheiden in twee delen. In het noordelijk deel van het plangebied staan twee bestaande woningen (bedrijfswoning en een kleine woning) en is het grootste deel van de opstallen gesitueerd. In het zuidelijk deel (overerf) staan ook nog enkele opstallen.

Nieuwbouw vrijstaande woningen

Op het perceel aan de Burgemeester Frieswijkweg 16 staat een bedrijfswoning, een kleine woning en circa 5500 m3 aan bedrijfsbebouwing. Het grootste gedeelte van de bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Hiervoor kan een vrijstaande (reguliere) woning en een kleine woning terug gebouwd worden. De twee nieuwe woningen worden geconcentreerd gesitueerd zodat er een compact geheel ontstaat met de bestaande bebouwing. De nieuwe (reguliere) woning komt wat verder achter op het perceel zodat de voormalige bedrijfswoning de belangrijkste plek behoudt op het erf. De nieuwe kleine woning komt aan de zuidzijde van het erf, het staat daar wat verstopt achter de bestaande bebouwing. De nieuwe reguliere woning en de kleine woning worden in het ontwerp voorzien van een inpandige berging. Op basis van het bestemmingsplan blijft het echter mogelijk om bijgebouwen los van de woning te situeren.  De gronden te noorden van het plangebied worden ingericht als dierenweide en hoogstam boomgaard. De inritten naar de bestaande woningen blijven behouden. De nieuwe woningen worden ontsloten via een gezamenlijke nieuwe oprit. Het aantal bestaande erftoegangen wordt daarmee gereduceerd. Parkeren vindt plaats op eigen erf, er is ruimte voor 3 auto’s op eigen erf.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan “Burgemeester Frieswijkweg 16” en het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het plan. Met ingang van woensdag 27 juni 2018liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan Burgemeester Frieswijkweg 16 is via deze link te raadplegen.

 

 

 

Oldebroek – Omgevingsvergunning kapschuur

Reacties uitgeschakeld voor Oldebroek – Omgevingsvergunning kapschuur
Omgevingsvergunning kapschuur_bestemmingsplan
Omgevingsvergunning kapschuur_locatie
Omgevingsvergunning kapschuur_referentiebeeld

Oldebroek – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de gemeente Oldebroek een ruimtelijke motivering opgesteld voor het bouwen van een kapschuur op het perceel Bovendwarsweg 85 te Oldebroek. De voorziening wordt aangelegd voor particulier gebruik ten behoeve van het onderbrengen van gereedschappen en landbouwwerktuigen. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan. De gemeente Oldebroek is in principe bereid om medewerking te verlenen met een omgevingsvergunning reguliere procedure (buitenplanse kleine afwijking).

Aanleiding

De initiatiefnemer, wonend aan de Bovendwarsweg 85, runt in eigen beheer een paardenstal/-fokkerij inclusief binnen- en buitenbak, wasplaats, voerplaats zadelkamer enz. De initiatiefnemer beschikt daarnaast over ruim 60.000 m2 grasland. Dit brengt veel werkzaamheden en bijbehorende werktuigen met zich mee.  Er is nu geen ruimte om het materieel onder te brengen. Door het gebrek aan opslagmogelijkheden heeft de initiatiefnemer een grote behoefte aan een nieuw te bouwen overkapping voor het plaatsen van kleine agrarische werktuigen zoals een mestwagen, hooischudder en zwilletjesmaker.

Locatie

Het betreffende perceel, Bovendwarsweg 85, ligt ten zuiden van de kern Oldebroek en ten noorden van de rijksweg A28.  De tussenliggende gronden zijn grotendeels bebost. Op enkele plaatsen rondom het onderhavige plangebied zijn in het bos langs de weg een aantal woningen gesitueerd. De Bovendwarsweg vormt de grens tussen de bosrand van de Veluwe en het open middengebied. Het perceel Bovendwarsweg 85 ligt in het bosgebied, ten zuiden van de Bovendwarsweg.

Geldend bestemmingsplan

Voor de percelen aan de Bovendwarsweg 85 en 108 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007 van toepassing. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad van Oldebroek op 15 december 2009.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt er een kapschuur gerealiseerd aan de westzijde van de bestaande paardrijhal, ter plaatse van de bestaande paardenbak. De kapschuur wordt in de rooilijn van de naastgelegen paardrijhal geplaatst. Hierdoor kan de paardrijhal deels aan het zicht worden onttrokken. De nieuwe te bouwen kapschuur wordt in de nabijheid van de overige bijgebouwen gesitueerd, het compacte erf blijft hierdoor intact. De kapschuur is vanaf de Bovendwarsweg nauwelijks waarneembaar doordat deze achter de bestaande houtwal wordt gesitueerd.

Omgevingsvergunning verleend

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke motivering op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten. Naar aanleiding hiervan is de omgevingsvergunning inmiddels verleend.

 

Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw

Reacties uitgeschakeld voor Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw
Ruimtelijke onderbouwing Buurtweg 95

Speuld – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de gemeente Ermelo een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het bouwen van een schuur, plaatsen verlichting, plaatsen hekwerk en gebruik gronden aan de Buurtweg 95 te Speuld. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan. Het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’ is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Aanleiding

De initiatiefnemer heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor het aanleggen van een paardenbak, het bouwen van een bijgebouw en het verplaatsen van de longeerbak op het perceel Buurtweg 95. De voorzieningen worden aangelegd voor particulier gebruik ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren. Daarnaast worden er twee bestaande paardenbakken, een renbaan en een bijgebouw verwijderd.

Locatie

Het betreffende perceel ligt nabij het buurtschap Speuld, ten zuiden van de bebouwingsconcentratie aan de Garderenseweg. Het plangebied is gelegen aan de Buurtweg 95 en staat kadastraal bekend onder: gemeente Ermelo, sectie D, nummer 1921. De Buurtweg vormt een rustige, landelijke route. Aan weerszijden van Speuld liggen de bossen/ heidegebieden van de Veluwe.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

In de gewenste situatie worden de twee bestaande paardenbakken en de renbaan verwijderd en ingevuld als gras en/of weidegebied. Het bijgebouw wordt gesloopt, de woning en de longeerbak blijven behouden. Aan de achterzijde van het perceel wordt een nieuwe paardenbak gerealiseerd. De longeerbak wordt verplaatst en tegen de nieuwe paardenbak aan gesitueerd. De te realiseren paardenbak zal omrand worden door beplanting. De te verplaatsen longeerbak wordt ook omzoomd door beplanting. Aan de noordzijde van het perceel, ter hoogte van de bestaande longeerbak, wordt een nieuw bijgebouw geplaatst. Hierdoor valt het bijgebouw minder op en wordt een breder doorzicht vanaf de Buurtweg richting het achterliggende landschap gecreëerd. Deze ontwikkeling is daarmee passend in het landschap en levert een verbetering op voor de ruimtelijke kwaliteit.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Agrarische enclave en Speuld’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.
Vanaf 1 maart 2018 heeft de ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het besluit ongewijzigd vastgesteld.