All posts tagged Monumentale bebouwing

Strijbeek – Monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) blijft behouden

Reacties uitgeschakeld voor Strijbeek – Monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) blijft behouden

Strijbeek – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Alphen-Chaam een wijzigingsplan opgesteld voor de functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Notselseweg 1 in Strijbeek. Op 23 juni 2020 heeft het college van de gemeente Alphen-Chaam een positief standpunt ingenomen over het plan op het perceel Notselseweg 1. Concreet betekent het dat er een wijzigingsplan opgesteld kan worden. Met dit wijzigingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het perceel staat een monumentale langgevelboerderij met bakhuis en verschillende voormalige agrarische opstallen. De initiatiefnemer gaat het perceel en de bebouwing niet gebruiken voor agrarische bedrijfsmatige doeleinden, maar voor woondoeleinden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Het perceel Notselseweg 1 is bestemd voor agrarisch grondgebruik en de uitoefening van een agrarisch bedrijf, daar is in de nieuwe situatie geen sprake meer van. In de nieuwe situatie wordt het perceel Notselseweg 1 gebruikt voor ‘Wonen’. Het geldend bestemmingsplan dient hiervoor gewijzigd te worden

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied Notselseweg 1 bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam, in het buurtschap Notsel. Notsel ligt in het noorden van de gemeente, twee kilometer ten zuiden van Ulvenhout, in nabijheid van de rijksweg A58. Het buurtschap Notsel valt onder Strijbeek. Strijbeek ligt drie kilometer ten zuiden van het plangebied.

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 1 hectare. Het plangebied van voorliggend wijzigingsplan betreft een gedeelte van dit perceel (tot aan het karrespoor aan de oostzijde). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5500 m2.

In het plangebied staat een monumentale vrijstaande langgevelboerderij (circa 200 m2) met bakhuis (circa 50m2) en een voormalige agrarische veestal (circa 270 m2). De woning is een langgevelboerderij die in ca. 1885 met rode baksteen gevels met oorspronkelijke vensters, deuropeningen, gevelsteen, gepleisterde linker eindgevel en een zadeldak met blauwe Oudhollandse pannen.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie zijn er op het perceel Notselseweg 1 geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer aanwezig, het perceel wordt dan gebruikt voor woondoeleinden. Het voorliggend wijzigingsplan is de juridisch-planologische regeling die de wijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk maakt.

De monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) op het perceel blijft gehandhaafd. De bestaande schuur heeft een voorhang aan de straatkant en aan andere kant. De voorhang aan de straatkant wordt gesloopt. De oppervlakte aan bijgebouwen bij de woonboerderij wordt daarmee teruggebracht tot 200 m2. De ontsluiting van het perceel wijzigt niet, er is voldoende ruimte op eigen erf voor het parkeren.

Om nog beter aan te sluiten bij de omliggende gronden, is het plangebied voorzien van een landschappelijke inpassing. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige beplanting grotendeels behouden blijft. De initiatiefnemer heeft door de stichting ‘Het Noordbrabants Landschap’ een inrichtings-/beplantingsplan laten opstellen voor het perceel.

Planstatus

Het wijzigingsplan is door de gemeente Alphen-Chaam op 28 april 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een wijzigingsplan nodig?

Graag stel ik het wijzigingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.