All posts tagged Herstructurering

Kampen – Vleesverwerkingsbedrijf naar twee-onder-één-kap woning

Reacties uitgeschakeld voor Kampen – Vleesverwerkingsbedrijf naar twee-onder-één-kap woning

Kampen – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Kampen een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een twee-onder-één-kap woning aan de Sint Nicolaasdijk 81 te Kampen. Het perceel Sint Nicolaasdijk 81 heeft in het geldend bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf’. De realisatie van reguliere woningen binnen deze bestemming is in strijd met het bestemmingsplan. Om de twee-onder-één-kap woning op het perceel Sint Nicolaasdijk 81 mogelijk te maken is het nodig dat er een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan plaatsvindt, danwel een bestemmingsplan wijziging. Het afwijken is mogelijk door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo. Deze uitgebreide procedure dient te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Aanleiding

De initiatiefnemers zijn eigenaar van het perceel Sint Nicolaasdijk 81 in Kampen. Op dit perceel was een vleesverwerkingsbedrijf gevestigd. Door beëindiging van het bedrijf per 1 augustus 2020 is het gebruik van het perceel en de opstallen stil komen te liggen. Initiatiefnemers zijn voornemens om de bebouwing op het perceel af te breken en daarvoor in plaats een twee-onder-één-kap woning met bijgebouwen te realiseren.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen ten westen van de kern Kampen, in de wijk Hagenbroek. Het plangebied wordt aan de westzijde begrenst door het perceel Sint Nicolaasdijk 83, aan de noordzijde door het perceel Haatlanderdijk 4, aan de oostzijde door het perceel Sint Nicolaasdijk 79 en aan de zuidzijde door de Sint Nicolaasdijk.

Het plangebied ligt in de hoek van de Sint Nicolaasdijk en de Haatlanderdijk en betreft het kadastraal perceel nummer 16040. Dit kadastraal perceel heeft een oppervlakte van 980 m2. In het plangebied staan een tweetal voormalige bedrijfsgebouwen. Deze gebouwen hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 360 m2.

Toekomstige situatie

De nieuw te bouwen twee-onder-één-kapwoning voegt zicht in het bebouwingslint van de Sint Nicolaasdijk qua volume, materialisering en positionering. De twee-onder-één-kapwoning wordt met de voorzijde georiënteerd op de Sint Nicolaasdijk, waarbij de nieuwbouw achter de rooilijn ligt t.o.v. de naastgelegen woningen op nummer 79 en nummer 83. De voorgevelrooilijn van de nieuwe twee-onder-één-kap woning ligt op ongeveer 7 meter uit de rand van de openbare ruimte. Er ontstaat hierdoor een iets diepere voortuin, deze variatie in de bebouwingslijn is kenmerkend voor de oude zeedijk.

De twee-onder-één-kap woning wordt op circa 2,9 meter uit de westelijke en oostelijke perceelgrens gesitueerd. Op het perceel komt een twee-onder-één-kap woning met een breedte van 14 meter en een diepte van 11 meter. De goot- en bouwhoogte bedraagt respectievelijk 3 meter en 8,5 meter. Voor wat betreft het bebouwingsvolume heeft de twee-onder-één-kap woning de verschijningsvorm van een enkelvoudig volume wat kenmerkend is voor de bebouwing aan de oude zeedijk. Aan de achtergevel wordt de twee-onder-één-kap woning uitgebouwd met een diepte van 8,5 meter en een breedte van 7 meter. De bouwhoogte van uitbouw bedraagt 2,8 meter.

Op het perceel Sint Nicolaasdijk 81 worden beheersmaatregelen getroffen in de vorm van een geluidscherm om de geluidbelasting te reduceren. Dit scherm wordt aan de oostzijde van perceel gerealiseerd.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.