All posts tagged PAS

Wat is de PAS?

Reacties uitgeschakeld voor Wat is de PAS?

De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) zal op 1 januari 2015 waarschijnlijk in werking treden. Door het nemen van landelijke maatregelen wordt de stikstofuitstoot verkleind, hierdoor ontstaat er meer ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven. Daarbij wordt het principe gehanteerd ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’! De ontwikkelruimte wordt verdeel over de vergunning-aanvragers. Zorg er dus voor dat u daar bij bent! Want op = op! Als er geen ontwikkelruimte meer beschikbaar is, krijgt u ook geen vergunning.

Externe saldering afgeschaft

Op dit moment kan er nog gebruik worden gemaakt van externe saldering. Op grond van de huidige Natuurbeschermingswet hebben ondernemers dus zelf mogelijkheden om ervoor te zorgen dat zij een natuurbeschermingswetvergunning kunnen verkrijgen, mits er uiteraard voldoende ammoniakrechten verkrijgbaar zijn. Door ammoniakrechten aan te kopen en daarmee extern te salderen, kan over het algemeen een vergunning worden verkregen. Saldering via een buurbedrijf of via een provinciale bank is straks niet meer mogelijk. Het kan dus raadzaam zijn om nu nog een natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen op grond van de huidige Natuurbeschermingswet en nog gebruik te maken van de externe saldering

Wat is de PAS?

De PAS gaat waarschijnlijk op 1 januari 2015 in werking.

De PAS gaat waarschijnlijk op 1 januari 2015 in werking.

De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is een antwoord op de moeilijke situatie die ontstond toen er steeds minder vergunningen konden worden verleend voor nieuwe economische activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden. De stikstofuitstoot die met die activiteiten gepaard ging, was te bedreigend voor de natuurdoelen waaraan Nederland zich in de EU had verbonden.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is begin 2009 van start gegaan als onderdeel van Natura 2000, met het doel om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken. Om dit alles in beweging te zetten werkt de PAS aan twee fronten:

o Behoud en herstel van de bedreigde habitattypes bevorderen door de huidige daling van de stikstofdepositie een extra impuls te geven en door aparte herstelmaatregelen per habitattype;
o Binnen de grenzen van de dalende stikstofdepositie verantwoorde ruimte zoeken om met behoud van de instandhoudingdoelen toch vergunningen te kunnen geven voor nieuwe economische activiteiten: ontwikkelingsruimte.

Het doel van de PAS is door het verminderen van de stikstofdepositie en verwezenlijken van natuurdoelen, ontwikkeling van projecten mogelijk te maken. Het verminderen van de stikstofdepositie kan gebeuren door maatregelen aan de bron (staltechnieken) en door natuurgebieden beter geschikt te maken voor de opslag van stikstof.

Een gewenst neveneffect van de PAS is ook dat het aanvragen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet straks een stuk eenvoudiger zal zijn, vooral dankzij het rekeninstrument AERIUS.

AERIUS

Het rekeninstrument AERIUS brengt via internet in beeld hoe de depositie uit allerlei bronnen ruimtelijk is verdeeld over een bepaald Natura 2000-gebied. Daartoe worden door alle betrokken overheden gegevens over bestaande emissiebronnen aan AERIUS geleverd. AERIUS is dan in staat om die emissiegegevens om te zetten in een gemiddelde depositie per oppervlakte-eenheid.
Neem voor meer informatie contact op met Huisman | Ruimte & Visualisatie.

http://pas.natura2000.nl/

http://www.aerius.nl/nl