All posts tagged omgevingsvergunning

Hulp bij omgevingsvergunning aanvragen

Reacties uitgeschakeld voor Hulp bij omgevingsvergunning aanvragen
hulp bij omgevingsvergunning

U wilt een woning (ver)bouwen. U gaat daarom naar omgevingsloket.nl en doet een vergunningencheck. De uitkomst valt tegen, het bouwplan is vergunning plichtig.  Bij de vergunningcheck zijn veel vragen aan u gesteld, het wordt onoverzichtelijk, u begint te twijfelen. Heeft u de vragen wel goed beantwoordt Is het echt niet vergunningvrij? Hoe moet u een bouwvergunning aanvragen? Bij twijfel niet doorgaan, neem contact met mij op, ik help u bij een omgevingsvergunning.

Begeleiding omgevingsvergunning?

Als omgevingsplancoach neem ik voor u de begeleiding van de omgevingsvergunning over. Of het nu gaat om een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning of om lopende aanvraag. In een eerste keukentafelgesprek geeft u mij toelichting op de plannen en geef ik aan wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. Een eerste stap zal zijn dat ik aan de hand van mij kennis en ervaring opnieuw een vergunning check ga uitvoeren. Wellicht kom ik tot dezelfde conclusie, vergunning plichtig. Er zijn echter meer wegen die naar een vergunning leiden. Zit er een binnenplanse afwijking in het bestemmingsplan? Gaat het om een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan? Heeft de gemeente beleidsregels om af te wijken van het bestemmingsplan? Kunnen we gebruik maken van de kruimelregeling? Hiervoor zal ik vooroverleg plegen met de gemeente en waar nodig de omgevingsdienst, dit is de tweede stap. Een derde stap hangt af van de complexheid van het bouwplan. Zijn er bouwtekeningen nodig, dan gaan we een architect/ bouwkundig tekenaar uitnodigen. Als het vooroverleg heeft uitgewezen dan het om een uitgebreide procedure gaat, dan gaan we eerst de ruimtelijke onderbouwing schrijven en alle noodzakelijke onderzoeken (bodem, natuur, archeologie, geluid, etc) laten uitvoeren. Gaat het om een eenvoudig bouwplan dan kunnen, afhankelijk van de resultaten van het vooroverleg, de weg richting aanvraag in gang zetten.

Waar moet een aanvraag omgevingsvergunning aan voldoen?

Voor een behandeling van een reguliere omgevingsvergunning staat 8 weken. Er moet voorkomen worden dat de aanvraag omgevingsvergunning niet compleet, wat dan kan de gemeente de beslistermijn verlengen. Het aanvragen van de omgevingsvergunning dient te voldoen aan indieningsvereisten Regeling omgevingsrecht. Wanneer je hier niet aan voldoet, kan dit een reden zijn om je vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen. Naast het ontbreken van verplichte gegevens kan ook het ontbreken van andere gegevens een reden zijn om je vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen. Het moet dan gaan om informatie die de gemeente nodig heeft om je aanvraag te beoordelen.

Hoe gaan we de omgevingsvergunning aanvragen?

De ruimtelijke onderbouwing is gereed, onderzoeken zijn uitgevoerd, de bouwtekeningen van de architect zijn gereed. Nog even de bouwvergunning aanvragen en dan kunt u starten met de (ver)bouw van uw woning. Hoe ga je een bouwvergunning aanvragen? Deze vergunning kan ik voor u aanvragen bij de website Het Omgevingsloket. U kunt dit uiteraard ook zelf doen. Eenmaal op deze website aangekomen, log je in met DigiD, en ga je starten met de aanvraag. Uw aanvraag wordt gepubliceerd op internet en/of in het eigen gemeentelijk blad of een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad. Hierdoor kan iedereen op de hoogte zijn van uw plannen en eventueel een bezwaar indienen. De gemeente controleert ondertussen of aan alle voorwaarden is voldaan en laat u binnen de daarvoor gestelde termijn weten of u de omgevingsvergunning krijgt. Bij eenvoudige aanvragen beslist de gemeente binnen acht weken. Bij complexere aanvragen moet u rekening houden met een termijn van zes maanden. Beide termijnen kunnen met zes weken worden verlengd. Wanneer uw aanvraag, we gaan er niet van uit, wordt afgewezen kunt u een bezwaarschrift indienen. Op grond van het bezwaarschrift zal het bestuursorgaan nogmaals uw aanvraag moeten beoordelen.

Hulp nodig?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van bovenstaande tips vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.

Wanneer omgevingsvergunning aanvragen

Reacties uitgeschakeld voor Wanneer omgevingsvergunning aanvragen
omgevingsvergunning aanvragen

Er komt een gezinsuitbreiding, maar alle slaapkamers zijn al bezet. Om een extra slaapkamer te creëren gaat u de woning uitbouwen. Is dit vergunningvrij of is hier een vergunning voor nodig. Op het internet is ontzettend veel te vinden over vergunningvrij bouwen. Maar wat als u toch een vergunning nodig heeft? Hierover geeft dit artikel extra informatie. Wanneer omgevingsvergunning aanvragen?

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Deze is in de plaats gekomen van verschillende losse vergunningen. De bouwvergunning bestaat niet meer, met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 heet een bouwvergunning voortaan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) werkt de Wabo-voorschriften uit, zoals de vergunningplicht en het aanwijzen van het bevoegd gezag en ook de voorschriften voor vergunningvrij bouwen

Wanneer vergunningsvrij bouwen niet mogelijk is en u heeft plannen om uw huis uit te breiden, u hebt een stuk grond waar u wilt bouwen, u wilt een pand een andere functie geven, u wilt uw agrarische werkzaamheden beëindigen en in ruil hiervoor woningen bouwen of u heeft een ander bouwinitiatief dan komt u terecht bij een omgevingsvergunning. Er kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de volgende activiteiten:

 • Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
 • Sloopwerkzaamheden
 • Werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden
 • Bevestiging alarm aan bedrijfspand
 • Ontheffing Flora- en faunawet
 • Maatregelen brandveiligheid in gebouwen
 • Aanleg inrit of uitrit
 • Bomenkap
 • Milieubelasting van uw bedrijf
 • Verbouwing of sloop van beschermde monumenten
 • Plaatsing tijdelijke voorwerpen op openbare weg
 • Bevestiging reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand

De Wabo kent twee procedures voor een omgevingsvergunning: een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure geldt bijvoorbeeld voor het bouwen dat past binnen het bestemmingsplan of als gebruik kan worden gemaakt van een binnenplanse afwijking. De uitgebreide procedure met ruimtelijke onderbouwing geldt indien wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken, de uitgebreide procedure heeft een beslistermijn van 6 maanden.
In de woningwet worden regels gesteld over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en de milieubelasting van gebouwen. Deze regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Alle bouwwerken moet voldoen aan de regels uit dit bouwbesluit. De regeling Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor onder meer CE-markeringen en de aansluiting van gas, elektriciteit en water.

Wanneer omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van een woning?

Om een woning te bouwen binnen de kaders van het bestemmingsplan is een reguliere procedure omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente via omgevingsloket.nl U vraagt deze pas aan nadat er vooroverleg heeft plaatsgevonden met de gemeente. Als de gemeente in principe akkoord is, kan de aanvraag ingediend worden.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning zal je o.a. bouwtekeningen (situatie, plattegrond, gevelaanzicht, doorsnede en details), constructieberekeningen (dak, wanden, liggers, lateien en fundering) en bouwbesluitberekeningen (EPC, ventilatie, daglicht, milieurestatie, akoestisch en een oppervlaktetoets) moeten indienen. De te bouwen woning dient uiteraard wel te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen.

Voor het bouwen van een woning in afwijking van het bestemmingsplan is een uitgebreide procedure omgevingsvergunning nodig. Naast de bouwtekeningen, constructieberekeningen en bouwbesluitberekeningen vormt Een goede ruimtelijke onderbouwing een verplicht onderdeel van deze procedure. Een goede ruimtelijke onderbouwing toont aan dat het aanvaardbaar is dat het bouwen van je huis afwijkt van het bestemmingsplan. Hierin wordt op de volgende zaken ingegaan: het plangebied, de huidige en toekomstige situatie, de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het plan, toetsing aan gemeentelijk beleid. De omgevingsvergunning kan pas aangevraagd worden als de gemeente akkoord geeft op de ruimtelijke onderbouwing. De omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure wordt altijd gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wanneer omgevingsvergunning aanvragen voor het verbouwen van de woning?

Voor bouwen is vaak een omgevingsvergunning nodig om het net niet past binnen de vergunningvrije regels. Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Een dakkapel in het achterdakvlak staat bijvoorbeeld in deze bijlage genoemd. Als het type verbouwing van u hier niet genoemd wordt dan is de kans groot dat er voor uw bouwplan een vergunning aangevraagd moet worden. In Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan o.a. hoogtematen en oppervlaktematen genoemd. Een aanbouw in achtererfgebied, binnen 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw. Voldoet u bouwplan aan deze voorwaarden dan heeft u waarschijnlijk geen omgevingsvergunning nodig. Heeft u wel een vergunning nodig dan kunt u aanvragen bij de gemeente via Het Omgevingsloket Bij twijfel neemt u dan contact met mij op.

Wanneer omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van een schuur of garage?

Voor het bouwen van een schuur of garage geldt in principe het zelfde als bij een verbouw van de woning. Staat de situatie in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Staat uw bouwplan hier niet bij dan heeft u naar alle waarschijnlijkheid wel een vergunning nodig. Een belangrijk aspect bij het bouwen van een garage of schuur in het achtererfgebied is de oppervlakteregeling. In het geval van een bebouwingsgebied kleiner is dan of gelijk aan 100 m2 mag u bijvoorbeeld 50% van dat bebouwingsgebied bebouwen. Voldoet u bouwplan aan deze voorwaarden dan heeft u waarschijnlijk geen omgevingsvergunning nodig. Heeft u wel een vergunning nodig dan kunt u aanvragen bij de gemeente via Het Omgevingsloket.

Wanneer omgevingsvergunning aanvragen voor sloopwerkzaamheden?

Als u een gebouw wilt laten slopen, moet de sloper dit verplicht melden bij de gemeente als:

 • er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
 • als u ook asbest moet verwijderen.

In sommige gevallen heeft u voor slopen ook een vergunning nodig. Bijvoorbeeld op grond van het bestemmingsplan (planologisch slopen), de Monumentenwet of in beschermd stads- of dorpsgezicht. Bij asbestverwijdering bij sloop kan soms een vrijstelling van de melding gelden, hiervoor geldt het meldingenstelsel op basis van het Bouwbesluit 2012.
In artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening is mogelijk gemaakt om in een bestemmingsplan te bepalen dat het zonder omgevingsvergunning verboden is om bouwwerken te slopen. Achtergrond voor deze ‘planologische omgevingsvergunning’ is het voorkomen dat een bij het bestemmingsplan gegeven bestemming minder geschikt wordt voor de verwezenlijken daarvan of om een al verwezenlijkte bestemming te handhaven en te beschermen.

De Monumentenwet (Mw) regelt in artikel 11 de sloopbescherming van het beschermde rijksmonument. De omgevingsvergunning voor het slopen van een rijksmonument kan slechts worden verleend als het belang van de monumentenzorg zich daar niet tegen verzet. Voor wat betreft het gemeentelijke of provinciaal monument ligt de basis voor deze sloopactiviteit in de gemeentelijke of provinciale monumenten-verordening. De bescherming van deze stads- of dorpsgezichten wordt geregeld in art. 35 en 36 Mw. Wanneer de minister een bescherm stads- of dorpsgezicht aanwijst, moet de gemeenteraad dit in een bestemmingsplan vastleggen. Als in een dergelijk gebied gesloopt moet worden, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Wanneer omgevingsvergunning aanvragen voor een inrit of uitrit?

Voor het aanleggen van een inrit of uitrit vanaf de openbare weg naar uw bedrijf of huis, is een omgevingsvergunning voor inrit of uitweg vereist (ofwel: een inritvergunning). Het is niet mogelijk om zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken naar de openbare weg of de openbare weg te veranderen om een uitweg te creëren, door bijvoorbeeld het verlagen van trottoirs. Een aanvraag voor een inritvergunning wordt beoordeeld op het punt van verkeersveiligheid en parkeren. Wat betreft parkeren zal een afweging gemaakt worden of door de nieuwe uitrit openbare parkeerruimte verdwijnt en of de particuliere parkeerruimte toeneemt.

Meer weten?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.

Mag ik mijn schuur verbouwen naar een Bed & breakfast voorziening?

Reacties uitgeschakeld voor Mag ik mijn schuur verbouwen naar een Bed & breakfast voorziening?
Uw droom is een Bed & Breakfast?

Je woont in een pittoresk dorp met een mooie omgeving. Je hebt graag mensen om je heen die je mee wil laten genieten van jouw woongenot. Een Bed & breakfast voorziening starten is jouw droom. Hiervoor heb je het stappenplan klaar. Mag ik mijn schuur verbouwen naar een Bed & breakfast voorziening?

Uw droom is een Bed & Breakfast?

Uw droom is een Bed & Breakfast?

De gebruiksmogelijkheden van een vrijstaand bijgebouw zijn hierin maatgevend. Het bestaande bijgebouw heeft een oppervlakte van 100 m2 en is vergunningsvrij gerealiseerd. De bestemmingsregeling laat een Bed & breakfast voorziening toe binnen de ‘woning’, zover deze ondergeschikt is en niet meer dan 35% van de vloeroppervlakte van de woning inneemt. Op basis van de bestemmingsregeling is het niet mogelijk om een Bed & breakfast voorziening te realiseren in een bijgebouw.

Het bestemmingsplan bevat echter ook afwijkingsmogelijkheden (binnenplanse afwijking). Het is mogelijk om af te wijken van de gebruiksregels en onder voorwaarden een Bed & breakfast voorziening te realiseren in een bijgebouw. Een voorwaarde is dat de oppervlakte die gebruikt wordt voor Bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2.

Conslussie

Concluderend kunnen we stellen dat het bestaande bijgebouw omgebouwd mag worden naar een Bed & breakfast voorziening, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 60 m2. Hier wordt aan voldaan. De schuur heeft weliswaar een oppervlakte van 100 m2, maar de helft daarvan (50 m2) wordt gebruikt voor Bed & breakfast. Daarnaast is er het plan niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Een reguliere procedure omgevingsvergunning kan worden doorlopen om de droom van de initiatiefnemer mogelijk te maken.

Advies nodig?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van deze checklist nog vragen hebt. Ik help je graag verder, neem daarom contact met mij op.

Oldebroek – Omgevingsvergunning kapschuur

Reacties uitgeschakeld voor Oldebroek – Omgevingsvergunning kapschuur
Omgevingsvergunning kapschuur_bestemmingsplan
Omgevingsvergunning kapschuur_locatie
Omgevingsvergunning kapschuur_referentiebeeld

Oldebroek – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de gemeente Oldebroek een ruimtelijke motivering opgesteld voor het bouwen van een kapschuur op het perceel Bovendwarsweg 85 te Oldebroek. De voorziening wordt aangelegd voor particulier gebruik ten behoeve van het onderbrengen van gereedschappen en landbouwwerktuigen. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan. De gemeente Oldebroek is in principe bereid om medewerking te verlenen met een omgevingsvergunning reguliere procedure (buitenplanse kleine afwijking).

Aanleiding

De initiatiefnemer, wonend aan de Bovendwarsweg 85, runt in eigen beheer een paardenstal/-fokkerij inclusief binnen- en buitenbak, wasplaats, voerplaats zadelkamer enz. De initiatiefnemer beschikt daarnaast over ruim 60.000 m2 grasland. Dit brengt veel werkzaamheden en bijbehorende werktuigen met zich mee.  Er is nu geen ruimte om het materieel onder te brengen. Door het gebrek aan opslagmogelijkheden heeft de initiatiefnemer een grote behoefte aan een nieuw te bouwen overkapping voor het plaatsen van kleine agrarische werktuigen zoals een mestwagen, hooischudder en zwilletjesmaker.

Locatie

Het betreffende perceel, Bovendwarsweg 85, ligt ten zuiden van de kern Oldebroek en ten noorden van de rijksweg A28.  De tussenliggende gronden zijn grotendeels bebost. Op enkele plaatsen rondom het onderhavige plangebied zijn in het bos langs de weg een aantal woningen gesitueerd. De Bovendwarsweg vormt de grens tussen de bosrand van de Veluwe en het open middengebied. Het perceel Bovendwarsweg 85 ligt in het bosgebied, ten zuiden van de Bovendwarsweg.

Geldend bestemmingsplan

Voor de percelen aan de Bovendwarsweg 85 en 108 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007 van toepassing. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad van Oldebroek op 15 december 2009.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt er een kapschuur gerealiseerd aan de westzijde van de bestaande paardrijhal, ter plaatse van de bestaande paardenbak. De kapschuur wordt in de rooilijn van de naastgelegen paardrijhal geplaatst. Hierdoor kan de paardrijhal deels aan het zicht worden onttrokken. De nieuwe te bouwen kapschuur wordt in de nabijheid van de overige bijgebouwen gesitueerd, het compacte erf blijft hierdoor intact. De kapschuur is vanaf de Bovendwarsweg nauwelijks waarneembaar doordat deze achter de bestaande houtwal wordt gesitueerd.

Omgevingsvergunning verleend

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke motivering op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten. Naar aanleiding hiervan is de omgevingsvergunning inmiddels verleend.

 

Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw

Reacties uitgeschakeld voor Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw
Ruimtelijke onderbouwing Buurtweg 95

Speuld – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de gemeente Ermelo een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het bouwen van een schuur, plaatsen verlichting, plaatsen hekwerk en gebruik gronden aan de Buurtweg 95 te Speuld. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan. Het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’ is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Aanleiding

De initiatiefnemer heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor het aanleggen van een paardenbak, het bouwen van een bijgebouw en het verplaatsen van de longeerbak op het perceel Buurtweg 95. De voorzieningen worden aangelegd voor particulier gebruik ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren. Daarnaast worden er twee bestaande paardenbakken, een renbaan en een bijgebouw verwijderd.

Locatie

Het betreffende perceel ligt nabij het buurtschap Speuld, ten zuiden van de bebouwingsconcentratie aan de Garderenseweg. Het plangebied is gelegen aan de Buurtweg 95 en staat kadastraal bekend onder: gemeente Ermelo, sectie D, nummer 1921. De Buurtweg vormt een rustige, landelijke route. Aan weerszijden van Speuld liggen de bossen/ heidegebieden van de Veluwe.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

In de gewenste situatie worden de twee bestaande paardenbakken en de renbaan verwijderd en ingevuld als gras en/of weidegebied. Het bijgebouw wordt gesloopt, de woning en de longeerbak blijven behouden. Aan de achterzijde van het perceel wordt een nieuwe paardenbak gerealiseerd. De longeerbak wordt verplaatst en tegen de nieuwe paardenbak aan gesitueerd. De te realiseren paardenbak zal omrand worden door beplanting. De te verplaatsen longeerbak wordt ook omzoomd door beplanting. Aan de noordzijde van het perceel, ter hoogte van de bestaande longeerbak, wordt een nieuw bijgebouw geplaatst. Hierdoor valt het bijgebouw minder op en wordt een breder doorzicht vanaf de Buurtweg richting het achterliggende landschap gecreëerd. Deze ontwikkeling is daarmee passend in het landschap en levert een verbetering op voor de ruimtelijke kwaliteit.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Agrarische enclave en Speuld’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.
Vanaf 1 maart 2018 heeft de ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het besluit ongewijzigd vastgesteld.