All posts tagged inrichtingsschets

Nibbixwoud – Inrichtingsschets nieuwe bouwkavels

Reacties uitgeschakeld voor Nibbixwoud – Inrichtingsschets nieuwe bouwkavels
Locatie Nibbixwoud
Luchtfoto Nibbixwoud
Verbeelding Nibbixwoud

Nibbixwoud – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Kubiek Ruimtelijke Plannen en de gemeente Medemblik een inrichtingsschets opgesteld voor de toevoeging van drie woonkavels aan de Wijzend 13 te Nibbixwoud.

Inrichtingsschets

Huisman | Ruimte & Visualisatie verzorgde de inrichtingsschets voor deze locatie. De ideeën en randvoorwaarden die uit een uitgebreide analyse naar voren komen, zijn zichtbaar gemaakt in deze schets. Deze tekening toont de kavels, de bebouwing en ligging in het landschap. De inrichtingsschets is basis voor de toekomstige inrichting en wordt verankerd in het bestemmingsplan.

Huisman | Ruimte & Visualisatie verzorgde ook de verbeelding van het bestemmingsplan en maakte deze digitaal raadpleegbaar. Voor de publicatie worden producten samengebracht in een database waar de verbeelding, regels en toelichting aan elkaar gekoppeld worden. De uitvoer van deze database levert een IMRO gecodeerd en gevalideerd GML-bestand op, wat klaar is voor publicatie op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het bestemmingsplan voldoet daarbij aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), aan de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) en aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP).

Ligging planlocatie

Het plangebied is gelegen aan de rand van de kern Nibbixwoud, ten oosten van de A7 op het punt waar de A.C. de Graafweg middels een viaduct de A7 kruist. De planlocatie grenst aan de oost- en zuidzijde aan agrarisch gebied zonder bebouwing. Aan de voorzijde grenst het perceel aan de openbare weg, de Wijzend. Vanaf de Wijzend zijn de kassen gelegen achter de bedrijfswoning zichtbaar. De Wijzend betreft een bebouwingslint welke in noordoostelijke richting aansluit op de kern Nibbixwoud.

Nieuwe situatie

Initiatiefnemer is voornemens om de bestaande bebouwing op het perceel Wijzend 13, behoudens de stolpboerderij, te verwijderen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Ruimte voor Ruimte-regeling van de provincie Noord-Holland. In het onderhavige geval houdt dat in dat wanneer de bedrijfsgebouwen en kassen worden gesloopt ter compensatie drie nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Inspiratiekader voor de drie vrijstaande woningen aan het Wijzend te Nibbixwoud is het bestaande karakteristieke lint met een diversiteit aan vrijstaande woningen. De karakteristiek wordt gevormd doordat er voldoende vrije ruimte is voor doorkijkjes naar het landschap en een grote diversiteit aan soorten woningen. Met de doorkijkjes en karakteristieken als uitgangspunt ontstaat er een nieuwe indeling voor de drie nieuwe woningen. Voor de architectonische uitwerking geldt de karakteristieke landelijke uitstraling, waarbij de diversiteit aan vrijstaande woningen aan het bestaande lint als inspiratiekader geldt. Voor de nieuwe inrichting is een inrichtingsschets gemaakt.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening opgesteld welke de juridisch-planologische regeling vormt die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt. Het bestemmingsplan is eind 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en is inmiddels onherroepelijk.