All posts in Nieuws

Presentatie Digitale Standaarden Omgevingswet

Reacties uitgeschakeld voor Presentatie Digitale Standaarden Omgevingswet

Presentatie Digitale Standaarden Omgevingswet

Op 19 januari organiseerde Geonovum samen met KOOP een eerste consultatiebijeenkomst voor de Standaarden voor Omgevingsdocumenten. Deze standaarden worden ontwikkeld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ruim 150 mensen waren bij deze bijeenkomst aanwezig, waaronder Huisman | Ruimte & Visualisatie.

 

digitale-standaarden-omgevingswet

Digitale Standaarden Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen. Binnen het DSO-project wordt één ‘Standaard Officiële Publicaties’ (STOP) ontwikkeld die gaat gelden voor alle besluiten in Nederland. Daarbinnen wordt een Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) van deze standaard uitgewerkt, voor de verschillende omgevingsdocumenten. Beide zijn digitale standaarden. Deze standaarden ondersteunen de functies bekendmaken en beschikbaar stellen, van omgevingsdocumenten in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). De omgevingsdocumenten zijn daarna te raadplegen via het Omgevingsloket. In een YouTube filmpje worden de principes van het informatiemodel nader toegelicht door Geonovum.

 

Standaard voor Officiële Publicaties (STOP) en Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD)

De Standaard voor Officiële Publicaties (STOP) is de beschrijving van de manier waarop officiële publicaties worden gestructureerd, uitgewisseld en gepresenteerd. STOP bestaat uit een informatiemodel, berichtenmodel, een presentatiemodel en het mechanisme voor toepassingsprofielen. Het eerste toepassingsprofiel die wordt ontwikkeld is het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten.

Het eerste Toepassingsprofiel voor de Standaard Officiële Publicaties is voor omgevingsdocumenten (TPOD). De omgevingsdocumenten zijn in Omgevingswet en Omgevingsbesluit aangewezen. Omgevingsdocumenten worden straks gemaakt door, of in opdracht van, de gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid. Dit zal gebeuren met behulp van gecertificeerde software waarvan is aangetoond dat hiermee omgevingsdocumenten kunnen worden gemaakt die voldoen aan de standaarden. De inhoud van het plan, visie of besluit bepaalt en toetst het bevoegde gezag uiteraard zelf, de standaard bepaalt slechts de vorm. Bij het toepassingsprofiel voor omgevingsdocumenten (TPOD) geldt dit principe ook. TPOD is een toepassingsprofiel van STOP.

Aandachtspunten

 • STOP ondersteunt diverse geometrieën en 3D
  Bij de ontwikkeling van de standaard is voor wat betreft geometrie in eerste instantie uitgegaan van vlakken (of 3D-solids) voor aanduiding van werkgebieden voor omgevingsdocumenten met regels. Binnen beleidsdocumenten als visies kunnen ook lijnen en punten voorkomen.
 • Archiefplicht
  Conform Globaal Programma van Eisen van het DSO worden door de DSO-voorzieningen het besluit en de geconsolideerde regelgeving gearchiveerd; zij nemen echter niet de archiefplicht van het bevoegd gezag over.
 • Ruimtelijkeplannen.nl
  De ontsluiting via Ruimtelijkeplannen.nl zal voor een overgangsperiode blijven bestaan voor de ruimtelijke plannen, visies en besluiten van de Wro die gebruik maken van het overgangsrecht onder de Omgevingswet. Nieuwe ruimtelijke besluiten (de omgevingsdocumenten) onder het Omgevingswetregime zullen worden ontsloten via de LVBB.
 • Meervoudig bronhouderschap
  Het omgevingsplan speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Hoewel de gemeenteraad primair het bevoegd gezag is om het omgevingsplan vast te stellen en te wijzigen, zijn er ook andere bestuursorganen die het omgevingsplan kunnen wijzigen. Denk aan provinciale staten die kunnen besluiten dat een onderdeel van het omgevingsplan geen deel blijft uitmaken van het omgevingsplan en een projectbesluit van een waterschap dat het omgevingsplan kan wijzigen. Om alle geldende regels van het omgevingsplan in geïntegreerde vorm op eenvoudige wijze te kunnen vinden moeten ook de besluiten van die
  andere bestuursorganen in het omgevingsplan van de gemeente verwerkt (kunnen) worden. Daartoe krijgen die andere bestuursorganen de bevoegdheid om in het omgevingsplan wijzigingen aan te brengen. We noemen dat meervoudig bronhouderschap. De mogelijkheid hiertoe wordt ondersteunt door de standaard. Dit is de uitkomst van een definitiestudie over gedeeld bronhouderschap. Op het moment dat een bronhouder de gegevens van een andere bronhouder muteert, dan wordt de andere bronhouder daarvan op de hoogte gebracht via een actualisatiebericht.
 • Rechtelijke uitspraken zijn buiten scope van STOP
  Indien een rechter (een deel van) een besluit vernietigt of, zelf in de zaak voorziend, regels aan het omgevingsdocument toevoegt, dient het bevoegd gezag het juridische gevolg van die uitspraak in het oorspronkelijke besluit te verwerken; de rechter doet dit niet zelf. De uitspraak zelf is geen omgevingsdocument, vandaar dat die uitspraak buiten scope van STOP is.
 • Het besluit tot vaststelling of wijziging van een omgevingsdocument bestaat uit drie delen Deel één van het besluit bestaat uit de motivering van het besluit tot vaststelling c.q. wijziging van de omgevingsdocument. Het tweede deel van het besluit bestaat uit de regels die deel gaan uitmaken van het omgevingsdocument. Het derde deel kan aan het besluit worden toegevoegd als ervoor gekozen wordt om bij iedere regel van de omgevingsdocument een artikelsgewijze toelichting te geven. De artikelsgewijze toelichting is facultatief, niet verplicht. Het tweede en derde deel voldoet in ieder geval aan IMOP. Dit is conform toelichtende teksten omgevingsbesluiten afgestemd met IenM.
 • TPOD verplicht het gebruik van begrippen uit de Catalogus
  Bij het gebruik van de standaard voor omgevingsdocument is bij het vullen van de waardenlijsten relevant dat er eenduidige begrippen worden gebruikt door de diverse overheden. Op die manier zijn regels eenduidiger voor de mens en interpreteerbaar voor machines. De begrippen worden vastgelegd en ontsloten door de Catalogus.
 • Opmaak identificatie levering
  De identificatie van een levering dient als volgt opgemaakt te worden:
  «namespace».«oin».«jaar».«volgnummer». Bronhouder hoogt zelf met 1 op. Bijvoorbeeld NL.BM-OD.00000001002508369000.2017.0003 als identificatie van de 3e levering in 2017 van de Gemeente Amersfoort.
 • ZIP-compressie
  Om een snellere overdracht van gegevens te bevorderen worden alle bestanden van een levering gecomprimeerd uitgewisseld met de LVBB. Een verzameling bestanden van een levering is gecomprimeerd tot een ZIP-bestand conform het “deflate” compressie algoritme zoals vastgelegd in RFC 19512. Een ZIP-bestand dient niet zelf-uitpakkend te zijn. Een ZIP-bestand dient als extensie “.zip” te hebben.
 • Automatisch berichtenverkeer
  Bronhouders en de LVBB wisselen gegevens uit via automatisch berichtenverkeer. Dat wil zeggen dat het systeem van de bronhouder aansluit op en koppelt met het systeem van de LVBB. Voor het verzenden van berichten wordt gebruikt gemaakt van afspraken zoals vastgelegd in de Digikoppeling (DK) en Digikoppeling Grote berichten (DKGB) standaard.
 • Synchroniseren
  Op het moment dat bronhouder de authentieke bron heeft, zal bij het niet-synchroon lopen van de registratie van de LVBB en de bronhouder, de LVBB moeten synchroniseren met de bronhouder (LVBB neemt verplicht over). Als de LVBB de authentieke bron heeft, dan kan de bronhouder via raadplegen synchroniseren en is geen apart scenario voor synchroniseren nodig.

Lees hier verder op de website van Geonovum

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten van Huisman | Ruimte & Visualisatie

 

Gelders Natuurnetwerk groeit

Reacties uitgeschakeld voor Gelders Natuurnetwerk groeit
geldersnatuurnetwerk

Gelders Natuurnetwerk groeit

geldersnatuurnetwerk

De aanleg van nieuwe natuur zorgt voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar. Het totaal aan nieuwe en bestaande natuur noemen ze in de provincie Gelderland het ‘Gelders Natuurnetwerk’. Organisaties en particulieren kunnen subsidie krijgen als ze hieraan bijdragen

De helft van de grond voor nieuwe natuur is aangekocht en ruim een derde al ingericht. In totaal moet de provincie Gelderland ervoor zorgen dat 4.273 hectare grond voor nieuwe natuur en 8.414 hectare nieuwe natuur ingericht is vóór 2025. Lees hier verder op de website van de provincie Gelderland.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten.

Barneveld, vastleggen bebouwde komgrenzen

Reacties uitgeschakeld voor Barneveld, vastleggen bebouwde komgrenzen
bebouwde komgrenzen gemeente Barneveld

Opnieuw vastleggen van de bebouwde komgrenzen in gemeente Barneveld

bebouwde-komgrensDe gemeente Barneveld legt de bebouwde komgrenzen opnieuw vast de komende periode. Hiervoor is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om de grenzen te actualiseren. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente Barneveld.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten.

Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn

Reacties uitgeschakeld voor Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn
Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn

Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn

Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijnOp 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen recht onder een hoogspanningslijn. Vanaf dan kunnen woningeigenaren hun woning verkopen aan de gemeente als de woning voldoet aan de voorwaarden van de regeling. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Voor meer informatie over de uitkoopregeling verwijs ik u naar de website van de Rijksoverheid

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten.

Nieuwe regels vergunningvrij bouwen

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe regels vergunningvrij bouwen

Vanaf de inwerkingtreding van de Wabo kennen we het vergunningvrij bouwen zoals dat is vastgesteld in bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht. Nu na drie jaar ervaring worden de regels omtrent vergunningvrij aangepast. Het nieuwe vergunning vrij bouwen zal waarschijnlijk pas in 2015 ingaan. De wijzigingen zorgen ervoor dat er meer en minder vergunning vrij gebouwd mag worden. Hieronder volgt een opsomming van wijzigingen die waarschijnlijk worden opgenomen in het nieuwe vergunningvrij bouwen.

Achtererfgebied

 • De begripsbepaling achtererfgebied wordt aangepast. Er wordt meer ruimte gegeven voor bijbehorende bouwwerken of uitbreiding van de woning.
 • Een uitbreiding van het hoofdgebouw gaat naar maximaal 4 meter. Dit was maximaal 2,5 meter.
 • Een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied mag gebouwd worden met een maximale bouwhoogte van 5 meter
 • Het oppervlakte systeem voor bijbehorende bouwwerken op een achtererfgebied veranderd. Een maximum aan nieuwe bijgebouwen komt daarmee 150 m2.
 • De 50% regel voor bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied buiten de bebouwde kom komt te vervallen. De oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 150 m2 bij een achtererfgebied van meer dan 300 m2.

Omgevingsvergunning

 • Het vergunningsvrij bouwen wordt losgekoppeld van de planologische vergunning waardoor deze vaker bruikbaar is
 • Er is een nieuwe benadering omtrent de tijdelijke omgevingsvergunning. Deze is maximaal 15 jaar toegestaan, de tijdelijke behoeft wordt geschrapt en bovendien mag die tijdelijke vergunning voortaan een grotere oppervlakte betreffen dan 1500 m2.
 • Een ander gebruik van gronden wordt toegestaan voor een termijn van maximaal 10 jaar.

Mantelzorg

 • Het is zonder vergunning mogelijk om een mantelzorg woning in de achtertuin te bouwen of om een bestaand bijbehorend bouwwerk om te bouwen tot mantelzorg woning

Neem voor meer informatie contact met mij op per mail info@huismanruimte.nl of per telefoon 0652351871