Nieuwe regels vergunningvrij bouwen

Vanaf de inwerkingtreding van de Wabo kennen we het vergunningvrij bouwen zoals dat is vastgesteld in bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht. Nu na drie jaar ervaring worden de regels omtrent vergunningvrij aangepast. Het nieuwe vergunning vrij bouwen zal waarschijnlijk pas in 2015 ingaan. De wijzigingen zorgen ervoor dat er meer en minder vergunning vrij gebouwd mag worden. Hieronder volgt een opsomming van wijzigingen die waarschijnlijk worden opgenomen in het nieuwe vergunningvrij bouwen.

Achtererfgebied

  • De begripsbepaling achtererfgebied wordt aangepast. Er wordt meer ruimte gegeven voor bijbehorende bouwwerken of uitbreiding van de woning.
  • Een uitbreiding van het hoofdgebouw gaat naar maximaal 4 meter. Dit was maximaal 2,5 meter.
  • Een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied mag gebouwd worden met een maximale bouwhoogte van 5 meter
  • Het oppervlakte systeem voor bijbehorende bouwwerken op een achtererfgebied veranderd. Een maximum aan nieuwe bijgebouwen komt daarmee 150 m2.
  • De 50% regel voor bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied buiten de bebouwde kom komt te vervallen. De oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 150 m2 bij een achtererfgebied van meer dan 300 m2.

Omgevingsvergunning

  • Het vergunningsvrij bouwen wordt losgekoppeld van de planologische vergunning waardoor deze vaker bruikbaar is
  • Er is een nieuwe benadering omtrent de tijdelijke omgevingsvergunning. Deze is maximaal 15 jaar toegestaan, de tijdelijke behoeft wordt geschrapt en bovendien mag die tijdelijke vergunning voortaan een grotere oppervlakte betreffen dan 1500 m2.
  • Een ander gebruik van gronden wordt toegestaan voor een termijn van maximaal 10 jaar.

Mantelzorg

  • Het is zonder vergunning mogelijk om een mantelzorg woning in de achtertuin te bouwen of om een bestaand bijbehorend bouwwerk om te bouwen tot mantelzorg woning

Neem voor meer informatie contact met mij op per mail info@huismanruimte.nl of per telefoon 0652351871