Bouwen in agrarisch gebied

Herkent u dit?

Een stuk grond, gelegen in agrarisch gebied, is al jarenlang in het bezit van uw familie. Uw ouders zijn op een leeftijd gekomen dat ze deze gronden gaan nalaten aan de kinderen. De gronden zijn verdeeld en gesplitst in een tweetal percelen voor u en uw zus. Het perceel grenzend aan de openbare weg, tussen twee woningen in, is in uw bezit. Op dit perceel wilt u graag een vrijstaande woning bouwen voor uw gezin. Uw zus heeft andere wensen en wil graag op haar perceel, gelegen achter de woning van uw ouders, een forse kapschuur plaatsen om vandaar uit haar agrarisch kinderdagverblijf te gaan vestigen. Vanaf uw smartphone ga je de mogelijkheden zoeken. Mag ik wonen in agrarisch gebied? Mag ik bouwen in agrarisch gebied? Mag ik een agrarisch kinderdagverblijf vestigen in agrarisch gebied? U zal ontzettend veel informatie vinden op het internet, maar wat is nu van toepassing? Als adviseur stedenbouw, omgevingsplancoach, help ik u hmet dit vraagstuk.

Mag ik wel wonen in agrarisch gebied?

U heeft een perceel en u wit bouwen. Een eerste bestemmingsplancheck wijst uit dat dit niet mogelijk is. Een woning dient altijd gebouwd te worden binnen het bouwvlak, uw perceel heeft geen bouwvlak. Daarnaast heeft uw perceel geen woonbestemming, maar een agrarische bestemming. Een wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk. Deze wijziging is een bevoegdheid van de gemeente. Bij een plan wat passend is binnen de beleidskaders is een wijziging mogelijk. In uw geval doen we het volgende. Uw ouders wonen op een voormalige agrarische bedrijfslocatie, op de locatie staat circa 1500 m2 aan agrarische bedrijfsgebouwen met asbestdaken. Deze bedrijfsgebouwen laten we slopen, de oppervlakte aan sloopmeters kunnen we inwisselen voor een bouwrecht. In uw gemeente geeft 1000 m2 sloop, een bouwrecht voor één vrijstaande woning. Op basis daarvan dienen we een principeverzoek in bij de gemeente voor de planologische medewerking van wijziging van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester een wethouders gaan hier een besluit over nemen.

Bij een positief besluit zal de bestemmingsplanherziening in ieder geval aan een aantal planologische voorwaarden moeten voldoen, denk aan een landschappelijke inpassing, verkleinen bouwvlak agrarisch bedrijf, intrekken milieuvergunning en de onderzoekplicht naar diverse omgevingsaspecten. Nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond kan daarna een omgevingsvergunningprocedure worden gestart voor bouwvergunning. Nadat er een omgevingsvergunning is verleend kan de nieuwbouw in agrarisch gebied starten en mag u wonen in het agrarisch gebied.

Mag ik wel bouwen in agrarisch gebied?

U heeft nu de planologische medewerking van de gemeente voor de nieuwbouw van een woning in het agrarisch gebied. Er dient daarvoor 1000 m2 een agrarische opstallen gesloopt te worden. Op het perceel van uw ouders staat 1500 m2 aan agrarische opstallen. De gemeente stelt als voorwaarde dat alle agrarische opstallen gesaneerd worden. Wat gaat u nu doen met die overige 500 m2? Juist! Die gaan we inzetten om het voor uw zus mogelijk te maken om die kapschuur te bouwen, in het agrarisch gebied, op het perceel van uw ouders. In de kapschuur gaat zich een agrarisch kinderdagverblijf vestigen, op het perceel komt een buitenspeelruimte. In combinatie met de dieren die nog aanwezig zijn (hobbymatig) kunnen de kinderen het leven op de boerderij in het buitengebied ervaren. Ook hiervoor geldt dat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het bestemmingsplan.

Het afwijken van het bestemmingsplan is noodzakelijk. Ook in dit geval dienen we een principeverzoek in bij de gemeente voor de planologische medewerking via een omgevingsvergunning uitgebreide procedure. De omgevingsvergunning uitgebreide procedure dient voorzien te worden van een ruimtelijke onderbouwing. Een goede ruimtelijke onderbouwing toont aan dat het aanvaardbaar is dat je initiatief afwijkt van het bestemmingsplan. Hierin wordt beschreven dat het bouwen in agrarisch gebied past binnen de beleidskaders van de gemeente en dat de wijziging weinig tot geen gevolgen heeft voor de omgeving. Nadat er een omgevingsvergunning is verleend kan u zus de kapschuur gaan bouwen in agrarisch gebied en mag uw zus het agrarisch kinderdagverblijf gaan vestigen.

Hoe ga ik te werk?

De allereerste kennismaking zal zijn in een telefonisch gesprek, naar aanleiding van uw mailbericht neem ik namelijk contact met u op. In dit gesprek zal ik een aantal inhoudelijke vragen stellen om uw wensen op hoofdlijnen helder te krijgen. In de volgende stap maak ik vanachter m’n bureau een locatiescan. Deze scan is een eerste check op gemeentelijk beleid, bestemmingsplan, onderzoeken, belemmeringen en mogelijkheden. Deze scan kom ik graag in een persoonlijk gesprek, op locatie, aan de keukentafel met u doornemen. U geeft een nadere toelichting op de plannen, van mijn kant ontvangt u informatie over mogelijkheden en beperkingen van het initiatief. Uit dit gesprek gaan we de te nemen koers bepalen en volgt een advies op maat over de mogelijkheden.

Meer weten?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.