Hulp bij omgevingsvergunning aanvragen

U wilt een woning (ver)bouwen. U gaat daarom naar omgevingsloket.nl en doet een vergunningencheck. De uitkomst valt tegen, het bouwplan is vergunning plichtig.  Bij de vergunningcheck zijn veel vragen aan u gesteld, het wordt onoverzichtelijk, u begint te twijfelen. Heeft u de vragen wel goed beantwoordt Is het echt niet vergunningvrij? Hoe moet u een bouwvergunning aanvragen? Bij twijfel niet doorgaan, neem contact met mij op, ik help u bij een omgevingsvergunning.

Begeleiding omgevingsvergunning?

Als omgevingsplancoach neem ik voor u de begeleiding van de omgevingsvergunning over. Of het nu gaat om een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning of om lopende aanvraag. In een eerste keukentafelgesprek geeft u mij toelichting op de plannen en geef ik aan wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. Een eerste stap zal zijn dat ik aan de hand van mij kennis en ervaring opnieuw een vergunning check ga uitvoeren. Wellicht kom ik tot dezelfde conclusie, vergunning plichtig. Er zijn echter meer wegen die naar een vergunning leiden. Zit er een binnenplanse afwijking in het bestemmingsplan? Gaat het om een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan? Heeft de gemeente beleidsregels om af te wijken van het bestemmingsplan? Kunnen we gebruik maken van de kruimelregeling? Hiervoor zal ik vooroverleg plegen met de gemeente en waar nodig de omgevingsdienst, dit is de tweede stap. Een derde stap hangt af van de complexheid van het bouwplan. Zijn er bouwtekeningen nodig, dan gaan we een architect/ bouwkundig tekenaar uitnodigen. Als het vooroverleg heeft uitgewezen dan het om een uitgebreide procedure gaat, dan gaan we eerst de ruimtelijke onderbouwing schrijven en alle noodzakelijke onderzoeken (bodem, natuur, archeologie, geluid, etc) laten uitvoeren. Gaat het om een eenvoudig bouwplan dan kunnen, afhankelijk van de resultaten van het vooroverleg, de weg richting aanvraag in gang zetten.

Waar moet een aanvraag omgevingsvergunning aan voldoen?

Voor een behandeling van een reguliere omgevingsvergunning staat 8 weken. Er moet voorkomen worden dat de aanvraag omgevingsvergunning niet compleet, wat dan kan de gemeente de beslistermijn verlengen. Het aanvragen van de omgevingsvergunning dient te voldoen aan indieningsvereisten Regeling omgevingsrecht. Wanneer je hier niet aan voldoet, kan dit een reden zijn om je vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen. Naast het ontbreken van verplichte gegevens kan ook het ontbreken van andere gegevens een reden zijn om je vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen. Het moet dan gaan om informatie die de gemeente nodig heeft om je aanvraag te beoordelen.

Hoe gaan we de omgevingsvergunning aanvragen?

De ruimtelijke onderbouwing is gereed, onderzoeken zijn uitgevoerd, de bouwtekeningen van de architect zijn gereed. Nog even de bouwvergunning aanvragen en dan kunt u starten met de (ver)bouw van uw woning. Hoe ga je een bouwvergunning aanvragen? Deze vergunning kan ik voor u aanvragen bij de website Het Omgevingsloket. U kunt dit uiteraard ook zelf doen. Eenmaal op deze website aangekomen, log je in met DigiD, en ga je starten met de aanvraag. Uw aanvraag wordt gepubliceerd op internet en/of in het eigen gemeentelijk blad of een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad. Hierdoor kan iedereen op de hoogte zijn van uw plannen en eventueel een bezwaar indienen. De gemeente controleert ondertussen of aan alle voorwaarden is voldaan en laat u binnen de daarvoor gestelde termijn weten of u de omgevingsvergunning krijgt. Bij eenvoudige aanvragen beslist de gemeente binnen acht weken. Bij complexere aanvragen moet u rekening houden met een termijn van zes maanden. Beide termijnen kunnen met zes weken worden verlengd. Wanneer uw aanvraag, we gaan er niet van uit, wordt afgewezen kunt u een bezwaarschrift indienen. Op grond van het bezwaarschrift zal het bestuursorgaan nogmaals uw aanvraag moeten beoordelen.

Hulp nodig?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van bovenstaande tips vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.