All posts tagged functieverandering

Koekange – Digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan voor functieverandering.

Reacties uitgeschakeld voor Koekange – Digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan voor functieverandering.
locatie Koekange
Plangebied en geldend bestemmingsplan
locatie Koekange 2

Koekange – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Teus Advies en de gemeente De Wolden een digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan (GML) opgesteld voor de functieverandering van bedrijf naar wonen aan de Dorpsstraat 46 in Koekange.

Een digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan (GML)

Huisman | Ruimte & Visualisatie verzorgde de verbeelding van het bestemmingsplan en maakte deze digitaal raadpleegbaar. Voor de publicatie worden producten samengebracht in een database waar de verbeelding, regels en toelichting aan elkaar gekoppeld worden. De uitvoer van deze database levert een IMRO gecodeerd en gevalideerd GML bestand op, wat klaar is voor publicatie op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het bestemmingsplan voldoet daarbij aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), aan de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) en aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP).

Ligging planlocatie

Het perceel is gelegen in gemeente De Wolden, in de noordwestelijke rand van de dorpskern van Koekange. Het gebied rond het dorp maakt landschappelijk deel uit van het wegdorpenlandschap van de laagveenontginningen. Kenmerkend voor een wegdorp is dat de nederzetting gelegen is langs een lineaire eenheid (lintdorp), wat veelal resulteert in een strookvormige verkaveling. Het plangebied maakt onderdeel uit van het oude bebouwingslint van Koekange langs de Dorpsstraat.

Nieuwe situatie

Het bedrijfsperceel in het plangebied heeft lange tijd te koop gestaan, er is echter maar een zeer beperkte behoefte aan een dergelijk type bedrijfsperceel op deze plek. De toekomstig eigenaar van het perceel heeft geen voornemen om ter plekke een bedrijf te continueren of te starten en wil het perceel alleen gebruiken voor het wonen. De ruimtelijke uitstraling zal hierbij niet veranderen en zelfs verbeteren. De reeds aanwezige gebouwen en het reeds aanwezige erf zullen voor de nieuwe functie worden gebruikt. Ter plaatse is nu een bouwbedrijf toestaan met diverse, omliggende woningen binnen zijn potentiële invloedssfeer. Door nu, middels een woonbestemming, de bedrijfsbestemming op te heffen, kan (potentiële) milieuhinder dan ook worden voorkomen. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening opgesteld welke de juridisch-planologische regeling vormt die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt. Het bestemmingsplan is eind 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en is inmiddels onherroepelijk.