Leegstand in het landelijk gebied?

In het vakgebied ruimtelijke ordening is het van belang om je kennis van beleid, wetgeving en trends op peil te houden. Stilstand is achteruitgang. Met die gedachte in het achterhoofd ben ik vorige aanwezig geweest bij de kennismiddag ‘Ontwikkelingen in het landelijk gebied’. Op de agenda stonden de onderwerpen: Natuurbeschermingswet, Programmatische Aanpak Stikstof, Milieueffectrapportage, Wet plattelandswoning en het toekomstperspectief landelijk gebied.

Leegstand landelijk gebied

Prognose vrijkomende agrarische bebouwing per gemeente tot 2030 in m2

Het laatste onderwerp van de middag is gelijk het meest verrassende, het toekomstperspectief landelijk gebied. Alterra uit Wageningen heeft een analyse uitgevoerd over vrijkomende agrarische bebouwing in Nederland. De uitkomsten zijn nogal schokkend! Het aantal agrarische bedrijven in Nederland is tussen 1950 en 2012 met meer dan 80% afgenomen. Tot 2030 stoppen er 24 duizend agrarische bedrijven omdat er geen opvolgers zijn of omdat ze te klein zijn om te kunnen concurreren. In aard en omvang betekend dit dat er circa 8 miljoen m2 aan woonhuizen en 24 miljoen aan bedrijfsgebouwen vrij gaat komen. Een prognose zegt dat de woonhuizen bewoond blijven, dat 4 miljoen m2 agrarisch hergebruikt gaat worden en dan 5 miljoen m2 voor nieuwe bedrijvigheid is. Dit betekent dat er maar liefst 15 miljoen m2 aan bebouwing leeg komt te staan. Voor deze oppervlakte aan leegstaande bebouwing zal een oplossing gezocht moet gaan worden om verpaupering van het buitengebied tegen te gaan.  Wie gaat hier een oplossing voor bedenken ? Een samenwerking tussen initiatiefnemers, overheden, bedrijven en particulieren lijkt de grootste kans op succes.

Neem voor meer informatie contact met mij op.