Schuur met agrarische bestemming ombouwen naar kantoor

In loondienst zijn maar toch vanuit je eigen thuiskantoor werken is helemaal van deze tijd. Flexibel werken noemen we dat. Een groot voordeel daarvan is dat privé en werk beter gecombineerd kunnen worden. Een voordeel voor de werkgever is dat de werknemer vaak makkelijker overgewerkt en dat een thuiswerker vaak productiever is. Niet iedereen heeft echter voldoende ruimte in huis voor een comfortabele werkplek. Een bijgebouw of schuur bij de woning vormt daarom en ideale ruimte voor het creëren van een kantoorplek. Maar kunt u een schuur zomaar wijzigen naar kantoorbestemming?

In het bestemmingsplan staan vaak regels opgenomen over wat wel en niet mag in een bijgebouw of schuur. Is de activiteit passend binnen het bestemmingsplan? Zijn er vergunningsvrije mogelijkheden? Als adviseur stedenbouw, omgevingsplancoach, help ik u met dit vraagstuk.

U heeft de wens om een schuur, met een agrarische bestemming, om te bouwen tot kantoorruimte. De schuur staan achter de woning, de woning valt binnen het woonerf, de schuur staat echter in agrarisch weidegebied. De schuur heeft een oppervlakte van circa 30 m2 en een bouwhoogte van circa 2,5 meter.

Wat zegt het bestemmingsplan over een kantoor in mijn schuur met agrarische bestemming

Om u goed te kunnen adviseren start ik met een bestemmingsplancheck. Het bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van gronden en gebouwen. Is het volgens bestemmingsplan mogelijk om een schuur met agrarische bestemming naar kantoor te veranderen? In het betreffende bestemmingsplan is opgenomen dat de voor agrarisch aangewezen gronden bestemd zijn voor agrarische bedrijvigheid. Het gebruik van een schuur als kantoor valt niet binnen deze bestemming. Het bestemmingsplan zegt ook iets over de maximale oppervlakte aan bijgebouwen. In dit geval mag de oppervlakte aan bijgebouwen bij de woning niet meer bedragen dan 80 m2. In werkelijkheid staat er op het perceel 75 m2 aan bijgebouwen. Het maximum oppervlak aan bijgebouwen is dus al passend. Op basis van het bestemmingsplan is het niet mogelijk om de schuur als kantoor te gebruiken, we komen tot de conclusie dat de oppervlakte aan bijgebouwen voldoet aan het bestemmingsplan.

Is het echt niet mogelijk binnen het bestemmingsplan om mijn schuur als kantoor te gebruiken?

Het is bij recht niet mogelijk om uw schuur als kantoor te gaan gebruiken. Echter is het zo dat elk bestemmingsplan regels bevat om af te wijken van het bestemmingsplan, de zogenaamde binnenplanse afwijking. In het betreffende bestemmingsplan is een regel opgenomen voor het afwijken van de gebruiksregels. Hierin staat dat de gemeente bij omgevingsvergunning kan afwijken van het bestemmingsplan voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep in een bijgebouw. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals bijvoorbeeld de maximale oppervlakte.

Wat is een aan huis verbonden beroep?

Een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied alsmede een kleinschalig bedrijf niet bestaande uit detailhandelsactiviteiten of een seksinrichting, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend.

Hoe krijg ik nu vergunning voor een kantoor in mijn schuur met agrarische bestemming?

Het gebruik van de schuur als kantoor is strijdig met het bestemmingsplan. U kunt echter een omgevingsvergunning aanvragen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep in een bijgebouw. Een aanvraag kan digitaal of op papier worden ingediend. Dit kan altijd bij het gemeentelijke omgevingsloket. Beslissing over omgevingsvergunning is binnen 8 weken na datum van ontvangst van de aanvraag.

Wat als het bestemmingsplan in mij gemeente geen binnenplanse afwijking bevat voor een kantoor in mijn schuur met agrarische bestemming?

Als het bestemmingsplan niet beschikt over een binnenplanse afwijking kan de gemeente altijd nog buitenplans afwijken. Deze buitenplanse afwijking heeft met name betrekking op een aantal standaard bouwwerken of gebruiksdoeleinden: de zogenaamde kruimelgevallen. Hierbij kan gedacht worden aan een uitbreiding van of een bijgebouw bij een woning, maar ook aan een gebruikswijziging van een gebouw in de bebouwde kom. Bij een kruimelgeval is een ruimtelijke motivering vereist. Voor de grotere afwijkingen van het bestemmingsplan wordt vaak via een wijziging of herziening van het bestemmingsplan of via een omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Wabo) medewerking verleend.

Meer weten?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.