Regelgeving bouwen langs erfgrens

U wilt naast de woning, tussen u en de buren, een garage of schuurtje bouwen. Misschien wit u de woning uitbouwen aan zijkant van perceel, tussen u en de buren. U krijgt dan te maken met de regelgeving van het bouwen langs de erfgrens. Heeft u een vergunning nodig? Is dit vergunningsvrij? Dit artikel geeft informatie over regelgeving bouwen langs de erfgrens. Zo voorkomt u problemen met de gemeente én uw buren!

Is bouwen langs de erfgrens vergunningsvrij?

Aanbouwen en bijgebouwen zijn vergunningsvrij te realiseren als ze passen binnen de regelgeving (besluit omgevingsrecht). In het achtererfgebied mag vergunningsvrij gebouwd worden. Het achtererf is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant. Hoeveel m2 je mag bouwen is afhankelijk van het bebouwingsgebied, dit is het achtererfgebied plus grond onder bebouwing, minus het oorspronkelijke hoofdgebouw. Veel mensen vragen op welke afstand van de erfgrens je mag bouwen. Bij bouwen geldt – anders dan bij beplanting – géén minimale afstand. U mag dus gewoon vergunningsvrij bouwen langs de erfgrens in het bebouwingsgebied.

Wanneer wél een omgevingsvergunning voor bouwen?

Als het bouwen langs de erfgrens niet vergunningsvrij (bv raamopeningen op minder dan 2 meter uit erfgrens) betekent dit dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen bij de gemeente. De gemeente kan u een omgevingsvergunning verlenen binnen acht weken, u betaalt hiervoor wel legeskosten.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting en is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl De verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. In de bouwregels is opgenomen wat de maximale afmetingen van een bouwwerk mogen zijn. Daarnaast kan het bestemmingsplan regels bevatten voor het bouwen langs de perceelsgrens. Dat u bijvoorbeeld binnen 1 meter van de erfgrens niet mag bouwen. In de meeste gevallen wordt dit alleen opgenomen voor de hoofdgebouwen (woning). Op basis van het bestemmingsplan mag u dus uw uitbouwen of schuur bouwen langs de erfgrens.

Bouwen op erfgrens bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen. In artikel 3.43 van het bouwbesluit is aangegeven hoe groot de afstand tussen de deur, het raam of het luik die of dat als spuivoorziening dient en de perceelsgrens ten minste moet zijn. De bedoeling is eventuele overlast voor aangrenzende percelen te voorkomen. Een opening van een spuivoorziening als ligt op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water of dat groen. Beweegbare constructieonderdelen die dichter bij de erfgrens of de hartlijn van een aangrenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen liggen mogen niet worden meegerekend bij de bepaling van de doorspuicapaciteit. Het bouwen op erfgrens is dus volgens het bouwbesluit mogelijk, wel dient u rekening te houden met de raamopeningen. Ligt de raamopening binnen 2 meter van de perceelsgrens dan is het burenrecht van toepassing. Burenrecht is op zichzelf geen weigeringsgrond voor een aanvraag omgevingsvergunning. Maar als de buren van de aanvrager geen toestemming hebben gegeven of zullen geven voor de plaatsing van een dergelijke gevelopening, of misschien zelfs volledige glazen gevel, dan is sprake van een privaatrechtelijke belemmering. De omgevingsvergunning wordt niet geweigerd, maar de aanvraag wordt buiten behandeling gesteld.

Bouwen op erfgrens burenrecht

Het uitbouwen van de woning of het bouwen van een schuur langs de erfgrens is vastgelegd in regelgeving. Het is echter niet alleen de bouwregelgeving waar u mee te maken krijgt. Het burenrecht regelt de rechten en plichten van buren onderling. Het burenrecht beschermt bijvoorbeeld tegen ongewenst uitzicht. Zo mag u geen ramen in de uitbouw maken die uitkijken op de tuin van uw buren. Hierdoor hebben zij geen privacy meer. Bij het bouwen op of langs de erfgrens dient u rekening te houden met de indeling van de gevel. Een raam in de zijgevel grenzend aan de erfgrens van de buren is alleen toegestaan als:

  • de muur grenst aan een openbare weg of water;
  • het uitzicht wordt belemmerd door een muur van maximaal 2 meter hoog die zich binnen 2 meter van het venster bevindt en de buren toestemming hebben gegeven;
  • de buren al meer dan 20 jaar geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanwezigheid van een bestaand venster (verjaring).

In muren die dichter dan 2 meter op de erfgrens staan mogen wel vaste ondoorzichtige ramen worden aangebracht. Een draairaam met ondoorzichtig glas is in dit geval dus niet toegestaan. Voor het aanbrengen van ramen in de zijgevel is een omgevingsvergunning verplicht.

Meer weten?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.