Duurzaam wonen en bouwen

Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw, duurzaam bouwen bespaart bovendien grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

Duurzaam wonen en bouwen (bron: google)

Duurzaam wonen en bouwen (bron: google)

Om de klimaatverandering tegen te gaan heeft het Rijk ingezet op een energiebesparing van 2% per jaar. Daarnaast moet 20% van de gebruikte energie in 2020 duurzaam zijn en zal de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd moeten zijn met 30% (ten opzichte van 1990). De gemeenten hebben zich aan deze doelstellingen gecommitteerd. Om innovatie te stimuleren wordt landelijk de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) voor nieuwe woningen aangescherpt. De nieuw te bouwen woningen zullen voldoen aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit qua isolatiewaarde, U-waarde en EPC waarde.

In het Staatsblad van 8 mei 2018 verscheen het ‘Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’. In dit besluit wordt de inwerkingtreding geregeld van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). De Wet VET is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wijziging moet Nederland helpen om te schakelen naar een duurzaam energiesysteem. De Wet VET treedt gefaseerd in werking, staat in het Besluit. Per 1 juli 2018 treden de onderdelen in werking samenhangend met het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen uit de Gaswet.

Nieuw te realiseren woningen zullen moeten voldoen aan de wettelijke eisen en niet aangesloten worden op het gasnetwerk. In het bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing zal ook verteld moeten worden over welke maatregelen er worden getroffen om de woningen aardgasloos, energiebesparend of energieneutraal te maken. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen en palletkachels.